Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Attribution d’un marché sans publication préalable d’un avis de marché
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hillerød: Services de recherche et développement et services de conseil connexes

2021/S 40-100596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Danemark-Hillerød: Services de recherche et développement et services de conseil connexes 2021/S 040-100596 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Hovedstaden Numéro national d'identification: 29190623 Adresse postale: Kongens Vænge 2 Ville: Hillerød Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 3400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ditte Schneidermann Courriel: ditte.schneidermann@regionh.dk Téléphone: +45 38665810 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.regionh.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
OPI kontrakt, Heart Tech, Rigshospitalet Numéro de référence: 21010548
II.1.2) Code CPV principal 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
OPI kontrakt om forskning og udvikling af digitale værktøjer til Hjertecentret på Rigshospitalet
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA:
   1. 00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 73000000 Services de recherche et développement et services de conseil connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Lieu principal d'exécution:
Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø, Danmark.
II.2.4) Description des prestations:
OPI-kontrakten vedrører tjenesteydelser angående forskning og udvikling. I henhold til den danske udbudslovs § 22 og udbudsdirektivets artikel 14 er sådanne kontrakter kun omfattet af udbudspligten, såfremt udbyttet udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, og tjenesteydelsen fuldt ud betales af ordregiveren. Ingen af de 2 betingelser er opfyldt i denne sag. Udbyttet af forskningen deles mellem ordregiver og medkontrahenten, ligesom begge parter bidrager økonomisk til forsknings- og udviklingssamarbejdet. På den baggrund er kontrakten ikke udbudspligtig.
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Vedr. II.1.7) og V.2.4): Det er ikke muligt for ordregiver at anføre nøjagtig angivelse af udbuddets samlede værdi.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
OPI-kontrakten vedrører tjenesteydelser angående forskning og udvikling. I henhold til den danske udbudslovs § 22 og udbudsdirektivets artikel 14 er sådanne kontrakter kun omfattet af udbudspligten, såfremt udbyttet udelukkende tilhører ordregiveren til brug for egen virksomhed, og tjenesteydelsen fuldt ud betales af ordregiveren. Ingen af de 2 betingelser er opfyldt i denne sag. Udbyttet af forskningen deles mellem ordregiver og medkontrahenten, ligesom begge parter bidrager økonomisk til forsknings- og udviklingssamarbejdet. På den baggrund er kontrakten ikke udbudspligtig.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
OPI kontrakt om forskning og udvikling af digitale værktøjer
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
09/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Medtronic Danmark A/S Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 17 Ville: København Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 2300 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession:
   1. 00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der er en 10 dages frist regnet fra dagen efter offentliggørelse af bekendtgørelse om frivillig forudgående gennemsigtighed, hvori klager har foreløbig opsættende virkning. Fra tidspunktet, hvor Regionen bekendtgør, at der er indgået kontrakt, gælder en 30 dages præklusiv klagefrist regnet fra dagen efter bekendtgørelse af indgået kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
73000000 - Services de recherche et développement et services de conseil connexes