Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hillerød: Tomodensitomètres

2021/S 199-519173  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Hillerød: Tomodensitomètres 2021/S 199-519173 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Region Hovedstaden Numéro national d'identification: 29190623 Adresse postale: Kongens Vænge 2 Ville: Hillerød Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 3400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Sanne Sørensen Courriel: sanne.frydendal.soerensen@regionh.dk Téléphone: +45 38665807 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.regionh.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup. Numéro de référence: 3136
II.1.2) Code CPV principal 33115100 Tomodensitomètres
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 800 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 33110000 Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire 33115000 Appareils de tomographie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Description des prestations:
Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
Anskaffelsen af 1 stk. digital SPECT/CT skanner (Starguide) til Rigshospitalet Glostrup er omfattet af reglerne om udbud med forhandling uden forudgående udbudsbekendtgørelse, jf. udbudslovens § 80, stk. 3, nr. 2, idet kontrakten af tekniske årsager kun kan overdrages til én bestemt økonomisk aktør. Disse vedrører ordregivers ufravigelige tekniske krav til udstyret: - En 360 graders kontinuert dataopsamling, der sikrer høj sensitivitet og dermed følgende lav dosis til patienten samt en hurtig skantid. - En energi range fra 40-250 keV, som gør det muligt at skanne begge fotonenergier fra 177Lu samt en bedre energioplysning. Dette er afgørende for optimal patientdosimetri i forbindelse med afdelingens dotatate-behandlinger - En infrarød pre-scan funktion og en interaktiv markering af den axial skanfelt, hvilket er afgørende for effektiv planlægning af undersøgelser, som ikke bruger CT. - En NM/CT axial skanlængde på 185cm uden brug af en extensions, hvilket er nødvendigt for en række af afdelingens knogleskintigrafier, MIBG- og Dotatate-skanninger GE Healthcare Danmark A/S er, efter ordregivers opfattelse, eneste økonomiske aktør på markedet, som opfylder disse ufravigelige krav. Ordregiver agter således at indgå aftale om levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner med nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelse af nærværende bekendtgørelse.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Intitulé:
Levering, installation og idriftsættelse af 1 stk. digital SPECT/CT skanner inkl. 7 års fulddækkende service til Rigshospitalet Glostrup.
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
08/10/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: GE Healthcare Danmark A/S Numéro national d'identification: 26527791 Adresse postale: Park Allé 295 Ville: Brøndby Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2605 Pays: Danemark
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 9 800 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33110000 - Matériel d'imagerie à usages médical, dentaire et vétérinaire 
33115000 - Appareils de tomographie 
33115100 - Tomodensitomètres