Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hjørring: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes

2021/S 179-465551  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Danemark-Hjørring: Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 2021/S 179-465551 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hjørring Kommune Numéro national d'identification: 29189382 Adresse postale: Springvandspladsen 5 Ville: Hjørring Code NUTS: DK Danmark Code postal: 9800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Camilla Magdalene Vrist Courriel: cmv@hjoerring.dk Téléphone: +45 72333227 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.hjoerring.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/163370670.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Fødevarer til Køkkenområdet i Hjørring Kommune - Publicereret 10.sep 2021 Numéro de référence: 88.12.03-P20-6-21
II.1.2) Code CPV principal 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af fødevarer til produktion af mad ved Køkkenområdet i Hjørring Kommune. Udbuddet er opdelt i 6 delaftaler fordelt på 362 fødevarer: Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater. Delaftale 5: Vakuum kartofler Delaftale 6: Fersk kød Bemærk: I forhold til udbuddet der blev publiceret d. 16. august 2021 er der lavet rettelser i følgende dokumenter: - Tilbudslister - Udbudsbetingelser pkt.
   3. 1 Rammeaftalens pkt. 10.3.1 og pkt. 14.1 Husk at uploade tilbudslister som medfølger nærværende materiale (Indeholder ordlyden "SEP" i beskrivelsen)!
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 34 160 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1: Frosne bær, grøntsager, pandekager, æbleskiver, fisk, kød- og melboller, pølser, fjerkræ og brød
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2: Kolonial, henkogt frugt og survarer
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 3: Mælkeprodukter, æg, ost, smør, margarine, gær, saft, juice, marmelade, grød og friskt brød
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 13 400 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 4: Pålæg, fiskepålæg, røget fisk, marinerede sild og salater.

Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 1 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 5: Vakuum kartofler
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 360 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/03/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 6: Fersk kød
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15000000 Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Rammeaftalens anslåede værdi (hele aftaleperioden inkl. optioner ) er i Udbudsbekendtgørelsen pkt II.1. 5 anslået til DKK 34.160.000,- mio. Den anslåede værdi er udtryk for Hjørring Kommunes mest kvalificerede og gennemsigtige skøn over rammeaftalens totale værdi på udbudstidspunktet. Der er en naturlig usikkerhed om rammeaftalens totale værdi hen over den samlede levetid på 3 år, inklusive muligheder for forlængelse. Skønnet omfatter naturlige usikkerheder og inddrager historiske data samt forventninger og antagelser om den fremtidige omsætning. Der henvises til Udbudsbetinger pkt.
   3. 1, hvor der er anført en maksimal værdi på DKK 41,2 mio. Det er efter Hjørring Kommunes vurdering den højst mulige omsætning på rammeaftalen, der ikke er klart usandsynlig. Jf. KFSTs notat af 13. november 2019 og Vurdering af EU-Domstolens dom af 19. december 2018 i sagen C-216/17,Autoritá
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 55 % Prix - Pondération: 45 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/07/2022 Fin: 28/02/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
jf. udbudsbetingelser pkt.
   3. 3: Mulighed for option i 1 x 12 måneder.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.Årsomsætning: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Samlede årsomsætning" oplyse den samlede årsomsætning for de tre seneste regnskabsår.
   2.  Egenkapital: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin egenkapital (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår.
   3.  Soliditetsgrad: Tilbudsgiver skal i ESPD del IV B i punktet "Finansielle nøgletal" oplyse sin soliditetsgrad (ultimo året) i det seneste disponible regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et minimumskrav, at den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår, er positiv. Kravet gælder for hvert regnskabsår.
   2.  Det er et minimumskrav, at egenkapitalen for det senest afsluttede regnskabsår, er positiv.
   3.  Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden for det senest afsluttede regnskabsår, er minimum 20 %.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
4.Referenceliste: Tilbudsiver skal i ESPD del IV C i punktet " Levering af leverancer af den anførte type" oplyse hvorvidt kravet opfyldes Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har relevant erfaring i form af mindst én sammenlignelig reference inden for de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, når leverandøren har leveret varer af samme karakter, det vil sige, at leverandøren har erfaring med leverance af fødevarer til offentlige ordregivere.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d'emplois protégés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 - Jf. Udkast til kontrakt pkt.
   4. 5: Leverandøren skal være indstillet på, at rammeaftalen vil være gældende på uændrede vilkår i en eventuel udfasningsperiode efter rammeaftalens udløb ved overgang til en anden leverandør i en efterfølgende rammeaftaleperiode. Perioden kan dog ikke overstige 3 måneder. - Jf. Udkast til kontrakt pkt. 19: Leverandøren skal i forbindelse med gennemførelsen af aftalen respektere og overholde nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 6
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
15000000 - Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes