Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hjørring: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection

2020/S 68-162251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Hjørring: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 2020/S 068-162251 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Numéro national d'identification: 16287180 Adresse postale: Arsenalvej 55 Ville: Hjørring Code NUTS: DK05 Code postal: 9800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Cathrine Gyldenberg Jensen Courriel: fes-ues04@mil.dk Téléphone: +45 41329893 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ejendomsstyrelsen.dk http://www.ejendomsstyrelsen.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning Numéro de référence: 2020/000057
II.1.2) Code CPV principal 71000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 15 515 023.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112710 71220000 71320000 71321000 71322200 71247000 71520000 98342000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Lieu principal d'exécution:
Bygherremøder afholdes på Kastellet, Nordre Magasin 58, 2100 KBH. Under byggeriet, skal ydelser præsteres på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget, Roskildevej 26A, 2000 Frederiksberg.
II.2.4) Description des prestations:
Ved nærværende bekendtgørelse udbyder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse totalrådgivning i forbindelse med forestående restaurering og nybygning på Frederiksberg Slot, Lakajgårdsanlægget. Kontrakten omfatter i hovedtræk rådgivning i forbindelse med projektering i form af teknisk bistand med relevante arkitekt-, ingeniør-, landskabsarkitektydelser og AMK(P) samt byggeledelse, fagtilsyn og AMK(B) i forbindelse med udførelsen. Rådgiver skal således projektere et færdigt udbudsprojekt, der kan danne baggrund for udbud af efterfølgende entreprisearbejder samt være tilknyttet projektet under udførelsen. Lakajgårdsanlægget er en del af en bygningsmasse der tilhører Frederiksberg Slot. Det nuværende anlæg består af 7 fredede sammenbyggede bygninger, der alle er i meget ringe tilstand. Opgaven omhandler i stort omfang restaurering af eksisterende bebyggelse. Restaureringen omfatter i hovedtræk: - Nyt terrændæk og gulv - Indvendig istandsættelse - Facadeistandsættelse - Udbedring af rådskader i inder-, og ydervægges bindingsværk - Udbedring af råd-, og svampeskader i tagkonstruktionen - Nyt tag - Etablering af multi-motionsrum - Ny indretning af bad, toilet, trapper, gangarealer, rengøringsrum, kontorer og konferencelokaler. Ved restaurering af bygningerne er det hensigten, at der skal tages udgangspunkt i, at der fortsat kan være en nutidig anvendelse, men at de tilbageværende oprindelige træk og anlæggets bærende fredningsværdier vil blive respekteret og styrket. Her tænkes f.eks. på indretninger der respekterer bygningernes oprindelige bærende hovedstruktur, skorstensplaceringer, facadeåbninger mv. Derudover omhandler opgaven ligeledes opførelse af en ny bygning til anvendelse som bad- og omklædningsfacilitet til brug for Hærens Officerskole på ca. 500 m2. For så vidt angår udenomsarealerne skal der udarbejdes et landskabsprojekt for området samt etableres nyt parkeringsareal og cykelparkering mm. I forbindelse med udførelse af projektet, skal der etableres midlertidige bade- og omklædningsfaciliteter til ca. 250 personer samt midlertidig løsning til træningsfaciliteter i byggeperioden. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med reglerne i udbudslovens § § 61 - 66, med mulighed for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud. Såfremt ordregiver vælger at indgå i forhandling, gennemføres udbudsprocessen i henhold til nedenstående beskrivelse og det øvrige udbudsmateriale. Vælger ordregiver derimod at tildele kontrakten på grundlag af de indledende tilbud, bliver forhandling ikke aktuel. Tilbudsgiverne skal afgive et indledende tilbud, der danner grundlag for forhandlingerne. Ordregiver kan i forhandlingsfasen bede tilbudsgiver afgive nye eller reviderede indledende tilbud på baggrund af forhandlingerne. Efter modtagelse af de indledende tilbud afholder ordregiver individuelle forhandlingsmøder med alle tilbudsgivere, der rettidigt har afleveret et indledende tilbud. Der gennemføres som udgangspunkt ét forhandlingsmøde. Forhandlingerne gennemføres i overensstemmelse med ligebehandlingsprincippet, og alle tilbudsgivere får tildelt den samme tid til forhandlinger med ordregiver. Efter forhandlingerne tilretter ordregiver udbudsmaterialet, hvorefter tilbudsgiverne afgiver et endeligt tilbud. Ansøgers og tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med nærværende udbudsforretning og eventuelle forhandlinger er ordregiver uvedkommende, herunder også hvis ordregiver måtte beslutte at aflyse udbudsforretningen uden tildeling af kontrakt.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Proces og samarbejde / Pondération: 33 % Critère de qualité - Nom: Organisation og bemanding / Pondération: 33 % Prix - Pondération: 34 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 180-438825
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Kontrakt om totalrådgivning vedr. 221. Frederiksberg Slot. Lakajgårdsanlægget. Restaurering og nybygning
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fogh & Følner Arkitekter A/S Numéro national d'identification: 10035961 Adresse postale: Kulsviervej 150 Ville: Kongens Lyngby Code NUTS: DK01 Code postal: 2800 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 15 515 023.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud, nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer der følger af § 13 i lov nr. 1556 af 21. december 2010, § 1 i lov nr. 618 af 14. juni 2011, § 31 i lov nr. 1231 af 18. december 2012, lov nr. 511 af 27. maj 2013 og § 197 i lov nr. 1564 af 15. december 2015 gælder følgende frister for indgivelse af klager: - En klage over ikke at være blevet udvalgt skal være modtaget i Kagenævnet inden 20 dage fra dagen efter afsendelse af ordregiverens underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt - Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: https://www.kfst.dk https://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale 
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322200 - Services de conception de pipelines 
71520000 - Services de conduite des travaux 
98342000 - Services relatifs à l'environnement de travail