Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hjørring: Services de conseil en construction

2020/S 129-317219  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Hjørring: Services de conseil en construction 2020/S 129-317219 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Hjørring Kommune Numéro national d'identification: 29189382 Adresse postale: Springvandspladsen 5 Ville: Hjørring Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 9800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Andreas Andreasen Courriel: andreas.andreasen@hjoerring.dk Téléphone: +45 72336575 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/119023468.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.hjoerring.dk/ https://permalink.mercell.com/119023468.aspx http://www.hjoerring.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
12 nye boliger Aage Holms Vej 8 prækvalifikation Numéro de référence: 82.20.00-G01-88-19
II.1.2) Code CPV principal 71530000 Services de conseil en construction
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Der skal udføres om- og udbygning på Aage Holms Vej 8, projektet omfatter 12 nye boliger til multihandicappede som integreres med eksisterende bygninger og dets funktioner.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 995 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Hjørring Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Den udbudte ydelse omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 12 nye bo-enheder samt servicearealer. Der indgås kontrakt for totalrådgivning på grundlag af samlet udbudsmateriale, og opgaven skal udføres i henhold til de krav og forudsætninger som er beskrevet i nærværende opgavebeskrivelse, ydelsesbeskrivelsen og kontraktens bestemmelser. Aftalen indgås på grundlag af kontraktudkast som er en del af udbudsgrundlaget. Den endelige kontrakt vil blive tilrettet i overensstemmelse med det vindende tilbud. Samlet opgave forventes udført i henhold til hovedtidsplan for projektet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Tilbudsgiver og organisationsplan / Pondération: 15 % Critère de qualité - Nom: Proces og kvalitet / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: Energirigtig byggeri og drift / Pondération: 30 % Prix - Pondération: 25 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Fagtilsyn arkitekt eller ingeniør, alt incl. Der afgives pris på i alt 25 tilsyn byggeledelse AMK (B) under udførelsen (pkt.
   9. 35 -
   9. 36 iht. YBL) Bistand i forbindelse med idriftsætning og drift (pkt.
   9. 59 iht. YBL) Samlet optionspriser (arbejder under udførelse)
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 236-579080
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
12 nye boliger Aage Holms vej 8 tilbud
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Arkitektfirmaet Bundgaard ApS Adresse postale: Vestbanegade 5 Ville: Hjørring Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 9800 Pays: Danemark Courriel: nb@bundgaard-ark.dk Téléphone: +45 51161833
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 995 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 1 995 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71530000 - Services de conseil en construction