Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hjørring: Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux

2020/S 99-237984  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Hjørring: Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux 2020/S 099-237984 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Modtagestation Vendsyssel I/S Ville: Hjørring Code NUTS: DK05 Pays: Danemark Point(s) de contact: Flemming Nielsen Courriel: huk@avv.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/122722676.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.modtagestation.dk/ https://permalink.mercell.com/122722676.aspx http://www.modtagestation.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU-udbud for transport af smittefarligt affald
II.1.2) Code CPV principal 90520000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter indsamling og transport af farligt gods værende smittefarligt affald, i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap.
   2. 2.6.2. Desuden ønskes også transport af andet farligt affald, som ikke er farligt gods. Affaldet kommer fra sygehuse i Region Nordjylland, og fra den øvrige sundhedssektor i ordregivers ejerkommuner. Ordregiver for transportopgaven er Modtagestation Vendsyssel I/S i Hjørring.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 316 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90510000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Lieu principal d'exécution:
Nordjylland
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter indsamling og transport af farligt gods værende smittefarligt affald, i henhold til ADR-bekendtgørelsens kap.
   2. 2.6.2. Desuden ønskes også transport af andet farligt affald, som ikke er farligt gods. Affaldet kommer fra sygehuse i Region Nordjylland, og fra den øvrige sundhedssektor i ordregivers ejerkommuner som er Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Ordregiver for transportopgaven er Modtagestation Vendsyssel I/S i Hjørring.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Mulighed for forlængelse i 2 år.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 063-150909
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
EU-udbud for transport af smittefarligt affald
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nordjysk Forretnings/Industri- renovation & Ejendo Adresse postale: W Brüels Vej 8 Ville: Hjørring Code NUTS: DK05 Code postal: 9800 Pays: Danemark Courriel: info@nfir.dk Téléphone: +45 98922968 Fax: +45 98902968
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 316 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk http://www.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90510000 - Élimination et traitement des ordures 
90520000 - Services relatifs aux déchets radioactifs, toxiques, médicaux et dangereux