Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Hjørring:Travaux de construction d'appartements

2023/S 194-607191  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Danemark-Hjørring: Travaux de construction d'appartements 2023/S 194-607191 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Boligselskabet Nordjylland afdeling 43 Numéro national d'identification: 18928817 Adresse postale: Arsenalvej 20 Ville: Hjørring Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 9800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Peter Haven Courriel: ph@dbb.as Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bonord.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Genudbud af fagentreprise vedr. Banegårdspladsen i Brønderslev
II.1.2) Code CPV principal 45211341 Travaux de construction d'appartements
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Genudbud af 2023/S 082-248202 Dansk Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Boligselskabet Nordjylland i forbindelse med opførelse af 48 familieboliger/lejligheder som en del af projektet "Banegårdspladsen" i Brønderslev. Byggeriet har et samlet bruttoareal på 4200 m2. Byggeriet vil blive delt op i fagentrepriser, som udbydes som delaftaler på hhv.: - Betonelementleverancer af søjler og bjælker - Betonelementleverancer af vægge - Levering af præfabrikerede badekabiner - Montage af betonelementer Byggeriet påbegyndes i august 2023. 2023/S 082-248202
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 9 500 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Betonelementleverancer af søjler og bjælker
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44114200 Produits en béton 44114210 Pieux en béton 44114100 Béton prêt à l'emploi 44114000 Béton
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Betonelementerne skal leveres til Banegårdspladsen i 9700 Brønderslev
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering af søjler- og bjælkebetonelementer til fuld færdiggørelse iht. Projektmaterialet herunder nødvendig projektering, levering, logistik, KS iht. DS 1140 mm.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Betonelementleverancer af vægge
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44114200 Produits en béton 44114100 Béton prêt à l'emploi 44114000 Béton
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Betonelementerne skal leveres til Banegårdspladsen i 9700 Brønderslev
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering af vægge-betonelementer til fuld færdiggørelse iht. Projektmaterialet herunder nødvendig projektering, levering, logistik, KS iht. DS 1140 mm.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Levering af præfabrikerede badekabiner
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44211000 Bâtiments préfabriqués 44211110 Cabines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Kabinerne skal leveres til Banegårdspladsen i 9700 Brønderslev
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter levering af præfabrikerede badekabiner til fuld færdiggørelse iht. Projektmaterialet herunder nødvendig projektering, levering, logistik og KS.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Montage af betonelementer
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45262300 Travaux de bétonnage 45262600 Travaux de construction spécialisés divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Montage af betonelementerne skal udføres på Banegårdspladsen i 9700 Brønderslev
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter montering af betonelementer til fuld færdiggørelse iht. Projektmaterialet herunder armering, støbning, opklodsning, montering, afkald, planlægning afsætning samt KS iht. DS 1140 mm.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 082-248202
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Betonelementleverancer af søjler og bjælker
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: A/S Boligbeton Numéro national d'identification: 31345928 Adresse postale: Gl. Præstegårdsvej 19 Ville: Løsning Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8723 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 533 103.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Betonelementleverancer af vægge
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Praefa A/S Numéro national d'identification: 19433676 Adresse postale: Høngårdsvej 30 Ville: Østervrå Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 9750 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 405 642.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Levering af præfabrikerede badekabiner
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ready Bathroom ApS Numéro national d'identification: 37538663 Adresse postale: Helge Nielsens Alle 7 Ville: Løsning Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8723 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 140 500.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Montage af betonelementer
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: L.P. Montage ApS Numéro national d'identification: 27221750 Adresse postale: Belgiensvej 3 Ville: Nykøbing Falster Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4800 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 995 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Mediationsinstituttet Adresse postale: Vesterbrogade 32 Ville: København Code postal: 1620 Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Genudbud af fagentreprise vedr. Banegårdspladsen i Brønderslev 09/10/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
44114000 - Béton 
44114100 - Béton prêt à l'emploi 
44114200 - Produits en béton 
44114210 - Pieux en béton 
44211000 - Bâtiments préfabriqués 
44211110 - Cabines 
45211341 - Travaux de construction d'appartements 
45262300 - Travaux de bétonnage 
45262600 - Travaux de construction spécialisés divers