Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/01/2022
Date de péremption : 01/10/2026
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Holbæk: Services d'enseignement et de formation

2022/S 15-036152  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/01/2022 S15 Danemark-Holbæk: Services d'enseignement et de formation 2022/S 015-036152 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danida Fellowship Centre Adresse postale: Tidemandsvej 1 Ville: Holbæk Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4300 Pays: Danemark Courriel: capacity@dfcentre.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dfcentre.com/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Danida Fellowship Centre Adresse postale: Tidemandsvej 1 Ville: Holbæk Code NUTS: DK02 Sjælland Code postal: 4300 Pays: Danemark Courriel: capacity@dfcentre.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://dfcentre.com/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Leverandørliste vedr. kapacitetsudviklingsforløb for Danida Fellowship Centre
II.1.2) Code CPV principal 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Danida Fellowship Centre (DFC) ønsker at udbyde kapacitetsudviklingsforløb. DFC ønsker at etablere et let, direkte og fleksibelt samarbejde med en ressourcebase bestående af leverandører af kapacitetsudviklingsydelser (herefter Leverandørlisten). Leverandørlistens formål er således at etablere en liste over kvalificerede virksomheder, som DFC kan invitere til specifikke miniudbud, i forbindelse med udførelse af kapacitetsudviklingsforløb for DFC
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Etableringen af leverandørlisten gennemføres i udbudssystemet Kvalifikationsordningen.dk. Al kommunikation mellem Ansøger og Ordregiver skal foregå gennem Kvalifikationsordningen.dk. Al materiale vedr. leverandørlisten samt efterfølgende miniudbud er tilgængeligt i Kvalifikationsordningen.dk. Formålet er at etablere én (1) leverandørliste med kvalificerede virksomheder, som kan gennemføre kapacitetsudviklingsforløb for Ordregiver. Leverandørlisten løber i 5 år fra den
   1.  januar 2022. Interesserede og egnede virksomheder og organisationer kan i hele leverandørlistens løbetid indsende en anmodning om at blive omfattet af leverandørlisten. Ordregiver vil herefter, en gang i kvartalet (pr.
   1.  januar,
   1.  april,
   1.  juli,
   1.  oktober) og på baggrund af de objektive regler og kriterier for udelukkelse og udvælgelse af økonomiske aktører, evaluere, om Ansøger, som i det foregående kvartal har ansøgt om optagelse på listen, lever op til de stillede krav for optagelse på leverandørlisten. Der er derfor hvert år, i hele leverandørlistens løbetid frist for indsendelse af anmodning om optagelse den
   1.  januar, den
   1.  april, den
   1.  juli og den
   1.  oktober kl. 12.00. Det præciseres dog, at de første miniudbud under denne leverandørliste forventes udsendt til udvalgte Ansøgere i løbet af marts-april 2022. For at Ansøgere kan vide sig sikre på at komme i betragtning ved dette miniudbud, er senest frist for indsendelse af anmodning om optagelse på leverandørlisten således 21.02.2022. Ordregiver vil umiddelbart herefter evaluere, om Ansøger lever op til de stillede krav for optagelse på leverandørlisten. Optagelse på leverandørlisten er ikke ensbetydende med, at virksomheden er garanteret aftaler hos DFC. Optagelse på leverandørlisten medfører, at Ansøgeren kan blive inviteret til at afgive tilbud på konkrete miniudbud inden for fagområderne omfattet af listen.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ved interesse i at komme på leverandørlisten: Skriv til capacity@dfcentre.dk med "udbud" angivet i emnefeltet og med angivelse af firmanavn, cvr nr., adresse, email og telefonr. Herefter vil du indenfor 3 dage vil få en invitation med anvisning til oprettelse af en "bruger" til "Kvalifikationsordningen.dk. capacity@dfcentre.dk
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Ansøger skal oplyse følgende i forbindelse med anmodning om optagelse (Bilag 1 - Ansøgning, som er tilgængeligt i Kvalifikationsordningen.dk): Del 1: Oplysninger om den økonomiske aktør Del 2: Udelukkelsesgrunde - Ansøger skal bekræfte, at denne ikke er omfattet af nogle af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. I modsat fald vil Ordregiver udelukke Ansøgeren, jf. dog udbudslovens § 135, stk. 4 og
   5.  Del 3: Ansøger skal anføre 5 referencer som opfylder mindstekravene - Det er et mindstekrav, at Ansøger har minimum 5 referencer, som beskriver erfaring med lærings- og undervisningsaktiviteter for minimum 10 personer, hvor virksomheden har været kursusleder, projektleder eller rådgiver. Minimum 2 af disse referencer skal omfatte projekter gennemført i eller alternativt med udviklings- eller kapacitetsopbygningsrelevans til en eller flere af følgende verdensdele/kontinenter: Afrika, Asien, Sydamerika (hvor målgruppen for forløbene kommer fra) Del 4: Underskrift
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Ansøger der opfylder betingelserne vil blive optaget på leverandørlisten, hvilket betyder, at den pågældende Ansøger er vurderet egnet til at kunne deltage i de miniudbud, som Ordregiver afholder under leverandørlisten. Ordregiver vil som minimum invitere to (2) Ansøgere til at afgive tilbud ved hvert miniudbud under leverandørlisten. Tilbudsgivere udvælges ud fra, hvilke Ansøgere Ordregiver anser for bedst kvalificerede i forhold til det konkrete miniudbud.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 01/10/2026 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois, anglais
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405708 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Der er pt ikke oprettet et sådant organ i Danmark.
Ville: Finder ikke anvendelse Pays: Danemark
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Jf. § 7, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2,
   2.  pkt. § 7, stk.
   3.  Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk, jf. § 6, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  www.retsinfo.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/01/2022 Danemark-Holbæk: Services d'enseignement et de formationType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 01/10/2026 21/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation