Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Horsens: Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense

2022/S 53-137151  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Danemark-Horsens: Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense 2022/S 053-137151 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Fællesindkøb Midt Adresse postale: Rådhustorvet 4 Ville: Horsens Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lina Elkær Courriel: lielk@fikm.dk Téléphone: +45 23347688 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://fikm.dk/
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02bc1379-7f12-4b96-bca4-e9266a92351b/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nødkald til borgere i eget hjem i Horsens Kommune
II.1.2) Code CPV principal 35000000 Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Horsens Kommune påtænker at gennemføre udbud på anlæg og enheder til brug for nødkald til borgere i eget hjem.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Midtjylland Lieu principal d'exécution:
Horsens Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Anlæg og enheder til brug for nødkald til borgere i eget hjem.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
16/05/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Horsens Kommune ønsker at afholde markedsdialog med potentielle leverandører den
   1.  april 2022. Formål med markedsdialogen er at få kendskab til områdets muligheder og begrænsninger forud for Horsens Kommunes udbud på området. Horsens Kommune udvælger op til 5 leverandører til individuelle møder á 30 minutters varighed den
   1.  april 2022. Ved flere interesserede leverandører er disse velkomne til at aflevere skriftligt input. Der er mulighed for både fysisk og virtuelt møde - ved tilmelding bedes leverandør tilkendegive, hvorvidt de foretrækker fysisk eller virtuelt møde. Tilmelding til dialogmøde skal ske senest den 23/3 via Ethics eller mail til lielk@fikm.dk. Eksakt mødetidspunkt på dagen meldes ud den 24/4. Til dialogmøderne deltager Horsens Kommunes brugergruppe: brugergruppen har ikke behov for generel præsentation af virksomheden, men alene en gennemgang af følgende efterspurgte punkter: Mulige produkter/tendenser i markedet Mulige funktionaliteter, herunder - Faldkald/nødkald/rumsensor - Rækkevidde/GPS - Kommunikation via nødkald - taleenheder Teknologi - SCAIP/VOIP - fremtidssikring Erfaring ifht. hvor skal kaldet gå hen (vagtcentral, leverandør eller hjemmepleje) Snitflade til andre systemer (fx bevægelsessensor, døralarm mv.) Mulighed for leje af enheder Estimeret leveringstid (ca. 1500 stk.) lielk@fikm.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Danemark-Horsens: Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défenseType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 16/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
35000000 - Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense