Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Horsens: Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains

2021/S 179-465142  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Danemark-Horsens: Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 2021/S 179-465142 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Horsens Kommune Adresse postale: Rådhustorvet 4 Ville: Horsens Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Henriette Hildur Munkedal Courriel: HHM@horsens.dk Téléphone: +45 76292613 Fax: +45 76292613 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.horsens.dk Adresse du profil d'acheteur: www.horsens.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Ringvej Syd, Etape 2 og 3 - Broentreprise
II.1.2) Code CPV principal 45221000 Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Ringvej Syd, Etape 2 og 3 - Broentreprise og omfatter etablering af vejbærende bro Klokkedalsvej, vejbærende bro Nordrevej, vejbærende bro Bollervej, stitunnel under Bollervej samt spunsvæg ved Bollervej. Entreprisen omfatter endvidere etablering af interimsveje ved henholdsvis Nordrevej og Bollervej samt ombygning af Nordrevej, Bollervej og stianlæg langs Bollervej. Entreprisen indeholder også etablering af regnvandsbassin, samt ca. 600m Ø400mm ledning fra Bollervej til regnvandsbassin
   3. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112000 Travaux de fouille et de terrassement 45221110 Travaux de construction de ponts 45221111 Travaux de construction de ponts routiers 45221240 Travaux de construction de tunnels 45232130 Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales 44212410 Rideaux de palplanches
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Entreprisen er beliggende i Horsens Kommune.
II.2.4) Description des prestations:
Arbejdet udbydes i hovedentreprise.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 093-240382
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Ringvej Syd, Etape 2 og 3 - Broentreprise
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder. Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn Der henvises til udbudsbetingelserne for nærmere oplysninger om proceduren for afgivelse af tilbud. Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på iBinder under fanen "spørgsmål og svar". Spørgefristen er 18.06.2021. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest d. 22.06.2021 Ansøgere har selv ansvar for at holde sig opdateret på iBinder i forhold til spørgsmål/ svar og/ eller eventuelle supplerende oplysninger. www.ibinder.dk https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=emxfjppjsn
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Toldboden 2, Nævnenes hus Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, Jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standtill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds emailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk www.retsinformation.dk www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44212410 - Rideaux de palplanches 
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45221110 - Travaux de construction de ponts 
45221111 - Travaux de construction de ponts routiers 
45221240 - Travaux de construction de tunnels 
45232130 - Travaux de construction de canalisations d'eaux pluviales