Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ikast: Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels

2020/S 69-163777  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Ikast: Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 2020/S 069-163777 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ikast-Brande Kommune Numéro national d'identification: 29189617 Adresse postale: Rådhusstrædet 6 Ville: Ikast Code NUTS: DK04 Code postal: 7430 Pays: Danemark Point(s) de contact: Bente Schlie Courriel: besch@ikast-brande.dk Téléphone: +45 99604076 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb http://www.ikast-brande.dk/erhverv/udbud-og-indkoeb
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bærbare computere
II.1.2) Code CPV principal 30000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 485 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK04 Lieu principal d'exécution:
Ikast-Brande Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbud på bærbare computer til skoler i Ikast-Brande Kommune. Der er tale om computere til både elever og medarbejdere.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Produktkvalitet / Pondération: 40 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Optioner fremgår af kravspecifikation og tilbudsliste, hvor de er nærmere beskrevet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 008-013194
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Kontrakt på levering af bærbare computere til Ikast-Brande Kommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
18/03/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elgiganten A/S Numéro national d'identification: 17237977 Adresse postale: Arne Jacobsens Allé 16,
   2.  sal, Ville: København S Code NUTS: DK Code postal: 2300 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 19 000 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 19 485 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Udelukkelsesgrunde og ESPD: Ordregiver er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136, hvis ikke tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund. Herudover skal tilbudsgiver bekræfte, at denne heller ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6. Ordregiver er derfor forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver, der er omfattet af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiveren kan dokumentere sin pålidelighed i henhold til udbudslovens § 138. Tilbudsgiver skal i ESPD´et i Ethics angive, hvorvidt ordregiver er omfattet af en af ovennævnte frivillige udelukkelsesgrund. Indhentelse af dokumentation for ESPD: Den tilbudsgiver, som ordregiver påtænker at indgå kontrakt med, skal inden kontrakten kan tildeles dokumentere sin opfyldelse af egnethedskriterierne og ikke-opfyldelse af udelukkelsesgrundene, jf. afsnit
   6. 1 til
   6. 2 ved fremlæggelse af følgende dokumenter: 1) Serviceattest, som på tidspunktet for indlevering ikke er ældre end 6 måneder. - Såfremt den vindende tilbudsgiver er en udenlandsk virksomhed, skal denne fremlægge tilsvarende dokumentation i den version og/eller fra de myndigheder, som er relevante i den vindende tilbudsgivers hjemland. 2) Revisorunderskrevet erklæring for omsætning i seneste regnskabsår på kategorien computere en for det udbudte produktområde, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.2. 3) Hvis relevant: Dokumentation for konsortiedeltageres hæftelse eller andre enheders hæftelse og tilvejebringelse af ressourcer, jf. udbudsmaterialets pkt.
   6. 4 og
   6. 5. Dokumentationen skal fremsendes inden en passende tidsfrist efter ordregivers anmodning herom. Tilbudsgiverne er imidlertid meget velkomne til at fremsende dokumentationen tidligere, f.eks. sammen med tilbuddet.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud: Klage i forbindelse med indgåelse af en kontrakt skal indgives inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
30000000 - Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
30213000 - Ordinateurs personnels