Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2022/S 131-374805  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 2022/S 131-374805 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Midttrafik Numéro national d'identification: 29943176 Adresse postale: Søren Nymarks Vej 3 Ville: Højbjerg Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8270 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jette Schelderup Mathiassen Courriel: jsn@midttrafik.dk Téléphone: +45 21259302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/53d732cd-dad0-4fa0-890a-82e69e244a83/homepage
I.6) Activité principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
63. udbud - Kommunale og regionale ruter omkring Struer, Lemvig og Holstebro samt bybus i Grenaa
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Midttrafiks 63. udbud omfatter driften af henholdsvis regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro, bybus og lokale ruter i Struer Kommune samt bybus i Grenaa, Norddjurs Kommune. Kørslen udbydes i 3 delaftaler (pakker).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakke 1 - Regionale ruter mellem Struer-Lemvig-Holstebro
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK041 Vestjylland Lieu principal d'exécution:
Struer, Lemvig og Holstebro kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter driften af regionale ruter mellem hhv. Holstebro-Lemvig og Lemvig-Struer. Dette omfatter ca. 14.081 køreplantimer om året med anvendelse af 6 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Der er krav om, at kørslen udføres med nulemissionsbusser. Dog er der ikke krav om, at reservebussen skal være nulemission - miljømæssige krav til reservebussen fremgår af Nøgleoplysningerne i udbudsmaterialet. Midtjyske Jernbaner stiller en grund i Lemvig til rådighed for busselskabet. Grunden er delvist forberedt til opladning af el-busser. Kontrakten er tidsubegrænset med driftsstart ultimo juni 2023 og løber minimum over en 10-årig kontraktperiode, hvorefter parterne kan opsige kontrakten til ophør ved ordinært køreplanskifte med et varsel på minimum 6 måneder for ordregivers vedkommende og minimum 18 måneder for leverandørens vedkommende.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der betales faste busomkostninger til både kontrakt- og reservebusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr. pr. bus skal stilles for både kontrakt- og reservebusser i kontrakten, jf. kontrakten pkt.
   5. 1.1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakke 2 - Bybus og lokale ruter i Struer Kommune
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK041 Vestjylland Lieu principal d'exécution:
Struer kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter driften af bybus og lokalruter i Struer Kommune. Dette omfatter ca.
   7. 278 køreplantimer om året med anvendelse af 5 kontraktbusser og minimum 1 reservebus. Kørslen har driftsstart fra køreplanskiftet i juni 2023. . Tilbudsgiver skal afgive tilbud på to sideordnede tilbud: .
   1.  Sideordnet tilbud 1 - Nulemissionsbusser Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke etableres infrastruktur i byrummet. Det betyder, at opladning af el-busser skal foregå udelukkende på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, eller kan busselskabet benytte sig af offentligt tilgængelige brinttankstationer. Der stilles ikke krav om, at reservebussen er nulemission. Kontrakten løber i 10 år, indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt - Nulemission. .
   2.  Sideordnet tilbud 2 - Dieselbusser Tilbudsgiver kan afgive tilbud med en valgfri busteknologi, forventet dieselbusser. Mindstekrav til bussernes miljømæssige egenskaber er angivet i Nøgleoplysningerne, der er en del af udbudsmaterialet. Kontrakten løber i 6 år, indtil køreplanskiftet i juni 2029. Kontrakten kan forlænges i op til 2 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakten - Diesel. I Sideordnet tilbud 2 er der krav om tilbud på option på brug af alternativt drivmiddel. Se nærmere herom i pkt. II.2.11).
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7) er angivet på baggrund af kontraktperioden i Sideordnet tilbud
   2.  Tildeles kontrakten til Sideordnet tilbud 1, udløber kontrakten 25. juni 2033. Faste busomkostninger betales til både kontrakt- og reservebusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr./bus skal stilles for både kontrakt- og reservebusser, jf. kontrakten pkt.
   5. 1.1.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakke 3 - Bybus i Grenaa
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland Lieu principal d'exécution:
Grenaa
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet omfatter driften af bybussen i Grenaa i Norddjurs Kommune med driftsstart fra køreplanskiftet 2023. Dette omfatter ca.
   3. 138 køreplantimer om året med anvendelse af 1 kontraktbus og minimum 1 reservebus. Dele af kørslen udføres som telebybus-kørsel, der tilrettelægges efter bestilling fra kunderne. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på to sideordnede tilbud: .
   1.  Sideordnet tilbud 1 - Nulemissionsbusser Der er krav om, at kørslen afvikles med brug af nulemissionsbusser, dvs. brint- eller el-busser. Det er et krav, at der udelukkende tilbydes busser/løsninger, hvor der ikke etableres infrastruktur i byrummet. Det betyder, at opladning af el-busser skal foregå på busselskabets busdepot. Ved tilbud med brintbusser gælder det tilsvarende, at tankningsfaciliteter skal etableres på busselskabets depot, eller busselskabet kan benytte sig af offentligt tilgængelige brinttankstationer. Der er stilles ikke krav om, at reservebussen er nulemission. Kontrakten løber i 10 år, indtil køreplanskiftet i juni 2033. Kontrakten kan forlænges i op til 4 år. Sideordnet tilbud 1 reguleres efter A-kontrakt - Nulemis-sion. .
   2.  Sideordnet tilbud 2 - Dieselbusser Tilbudsgiver kan afgive tilbud med en valgfri busteknologi, forventet dieselbusser. Mindstekrav til bussernes miljømæssige egenskaber er oplyst i Nøgleoplysningerne, der er en del af udbudsmaterialet. Busselskabet skal benytte
   2.  generations biodiesel (HVO). Biobrændstoffet skal leve op til EU's bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer fastsat i VE-direktivet (direktiv 2009/28/EF med senere ændringer), jf. Bekendtgørelse om biobrænd-stoffers bæredygtighed m.v. (BEK 1044 af 07/09/2017). Den anvendte biodiesel (HVO) må ikke indgå i handel med biotickets. Midttrafik kan kræve årlig dokumentation herfor i form af revisorerklæringer. Kontrakten løber i 4 år, indtil køreplanskiftet i juni 2027. Kontrakten kan forlænges i op til 2 år. Sideordnet tilbud 2 reguleres efter A-kontrakten - Diesel.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontraktens varighed angivet i pkt. II.2.7) er angivet på baggrund af kontraktperioden i Sideordnet tilbud
   2.  Tildeles kontrakten til Sideordnet tilbud 1, udløber kontrakten 25. juni 2033. Faste busomkostninger betales kun til kontraktbusser, jf. Kontrakten pkt. 21.1.4. Anfordringsgaranti på 100.000 kr./bus skal stilles for kontrakt, jf. kontrakten pkt.
   5. 1.1.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 245-648237
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 63. udbud Intitulé:
Regionale ruter mellem Lemvig-Struer-Holstebro
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 63. udbud Intitulé:
Bybussen og lokale ruter i Struer Kommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 63. udbud Intitulé:
Bybussen i Grenaa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/07/2022
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. . Udelukkelsesgrunde Tilbudsgivere, der befinder sig i en eller flere af de nedenstående anførte udelukkelsesrunde, risikerer at blive udelukket fra udbudsproceduren. Midttrafik anvender alle obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 135 og § 136. Derudover anvender Midttrafik de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 137, nr. 1 -
   6.  . Midttrafik afholder informationsmøde vedrørende udbuddet, hvor de væsentligste detaljer omkring udbuddet og tilbudsafgivelse vil blive gennemgået. Informationsmødet afholdes på den dato, der er angivet i tidsplanen for udbuddet, jf. Udbudsbetingelserne pkt.
   1. 1. Der er mulighed for både fysisk deltagelse hos Midttrafik og online deltagelse via Microsoft Teams. Midttrafik forbeholder sig ret til udelukkende at afholde mødet online. Tilmelding til informationsmødet skal ske til kontaktpersonen anført i Udbudsbetingelserne pkt.
   1. 1. . Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS. Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet. . Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen. . Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i konsortiet eller andre enheder ikke er fra Danmark, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Såfremt disses lande ikke udsteder de relevante certifikater eller dokumenter, eller dækker disse ikke alle de relevante tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed. Anvendes edsaflæggelse ikke i det pågældende land, kan der i stedet anvendes en erklæring på tro og love. Oplysninger om økonomiske nøgletal kan ske gennem årsregnskaber eller fremlæggelse af en erklæring om tilbudsgivers egenkapital medmindre Ordregiver kan skaffe de relevante oplysninger direkte gennem adgang til en national database eller Ordregiver allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over beslutning om tildeling af kontrakter, skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Danemark-Højbjerg: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)Type d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60112000 - Services de transport routier public