Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/09/2021
Date de péremption : 31/12/2030
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Højby: Cadeaux et prix

2021/S 177-460683  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/09/2021 S177 Danemark-Højby: Cadeaux et prix 2021/S 177-460683 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Odsherred Kommune Numéro national d'identification: 29188459 Adresse postale: Nyvej 22 Ville: Højby Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Code postal: 4573 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mikael Horte Courriel: mijho@odsherred.dk Téléphone: +45 59666650 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.odsherred.dk Adresse du profil d'acheteur: https://wdis.eu/da/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://wdis.eu/da/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://wdis.eu/da/
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dynamisk Indkøbssystem - Indkøb af gaver
II.1.2) Code CPV principal 18530000 Cadeaux et prix
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Gaveindkøb til Odsherred Kommune i forbindelse med jul mv. Gaveindkøbende dækker kun større indkøb til hele eller dele af kommunen. Gaveindkøbende kan både omfatte produkter, oplevelser eller ydelser. Indkøbet forgår ved omvendt auktion igennem et dynamisk indkøbssystem, hvor ordregiver fastsætter et maksimalbeløb pr. gave, som tilbudsgiver efterfølgende skal tilbyde deres løsningen for rammerne af. Odsherred kommune benytter wdis.dk som elektronisk løsning. For at blive registeret gå til www.wdis.dk - scroll ned i bunden klik på "Support og udbuds materiale" - klik herefter på WDIS Download Center og vælg "Dokumenter og information" og Odsherred Kommune. Her er udbudsmaterialet placeret. Vælg herefter "How to Guides" og download vejledning til registrering i WDIS. Gå tilbage til forsiden og vælg "Bliv leverandør i WDIS" - klik på Odsherred Kommune. www.wdis.dk
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18530000 Cadeaux et prix
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland Lieu principal d'exécution:
Odsherred Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Gaveindkøb til Odsherred Kommune i forbindelse med jul mv. Gaveindkøbende dækker kun større indkøb til hele eller dele af kommunen. Gaveindkøbende kan både omfatte produkter, oplevelser eller ydelser. Indkøbet forgår ved omvendt auktion igennem et dynamisk indkøbssystem, hvor ordregiver fastsætter et maksimalbeløb pr. gave, som tilbudsgiver efterfølgende skal tilbyde deres løsningen for rammerne af. Dag til dag indkøb af enkelt person- og repræsentationsgaver mv. er ikke omfattet af dette system. Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode, hvor man som økonomisk aktør kan ansøge om optagelse i systemet, det sker ved, at man som økonomisk aktør bliver prækvalificeret som deltager i systemet. Når en økonomisk aktør er blevet prækvalificeret som deltager i systemet, kan deltageren afgive tilbud på konkrete indkøb, der måtte blive offentliggjort i det dynamiske indkøbssystem. Et dynamisk indkøbssystem skal være elektronisk understøttet og det er via denne elektroniske platform, at deltagerne vil modtage besked om konkrete indkøb i systemet. Odsherred kommune benytter wdis.dk som elektronisk løsning. For at blive registeret gå til www.wdis.dk - scroll ned i bunden klik på "Support og udbuds materiale" - klik herefter på WDIS Download Center og vælg "Dokumenter og information" og Odsherred Kommune. Her er udbudsmaterialet placeret. Vælg herefter "How to Guides" og download vejledning til registrering i WDIS. Gå tilbage til forsiden og vælg "Bliv leverandør i WDIS" - klik på Odsherred Kommune. www.wdis.dk
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 09/09/2021 Fin: 31/12/2030 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 999 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Der er ingen begrænsning på antallet af ansøgere, der kan optages i systemet.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der er løbende optagelse. Det er omkostningsfrit at søge optagelse og afgive tilbud i nærværende dynamiske indkøbssystem.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/12/2030 Heure locale: 00:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøger må ikke være omfattet af nogen af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens § § 135 og 136. Samme må endvidere ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og nr.
   5.  Ad I.3): Der er mulighed for at stille spørgsmål til udbuddet via Whale24s dynamiske indkøbssystem WDIS. Ad II.1.5) og II.2.6): Fsva. det anførte beløb bemærkes, at der er tale om et skønnet forbrug på baggrund af kundernes forventede forbrug. Leverandørerne/rådgiverne vil ikke kunne støtte ret på disse tal, men bærer fuldt ud den kommercielle risiko i såvel opadgående som nedadgående retning. Ad II.2.7): Den anførte varighed af det dynamiske indkøbssystem er ikke udtryk for systemet varighed, da det er uden ophørsdato, men der skal angives et datoformat i bekendtgørelsen. Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som 999. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning på 999, men der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet. Ad III.2.2): En sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium) skal afgive ansøgning under agttagelse af konkurrencereglerne, herunder i relation til forbuddet om karteldannelse. Ad IV.2.4): Det vil blive anført i opfordringsskrivelsen ved konkrete indkøb hvilket sprog (dansk og/eller engelsk) der skal anvendes ved tilbudsafgivelse. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgningen ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. Elektronisk fælles europæisk udbudsdokument (ESPD): Ansøger skal i forbindelse med afgivelse af ansøgning udfylde en elektroniske version af ESPD og der henvises til www.WDIS.dk hvori ESPD skal udfyldes. Afgivelse af ansøgning kan kun ske via WDIS.dk Adgangen til ENDIS sker via Whale24's hjemmeside www.wdis.dk Her findes der vejledninger mv. Der er fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsmaterialet. Har man allerede en brugerprofil, skal man tilmelde sig ved at logge ind ude på forsiden. Har man ikke i forvejen en bruger, sker tilmelding ved at tilgå www.wdis.dk og scroll ned til "Bliv Leverandør i WDIS" Herefter skal man vælge hvilken ordregiver man søger optagelse hos og efterfølgende udfylde firmaoplysninger og ESPD. Herefter afsendes oplysningerne til ordregiver der enten godkender eller afviser ansøgningen. Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx et konsortium), skal den befuldmægtigede virksomhed i sammenslutningen udfylde og indsende ansøgning og de til ansøgningen hørende dokumenter på vegne af sammenslutningen. Såfremt ansøger beror sig på andre enheders formåen skal ansøger udfylde og indsende ansøgning og til de ansøgningen hørende dokumenter. www.WDIS.dk www.wdis.dk www.wdis.dk
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18530000 - Cadeaux et prix