Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kgs. Lyngby:Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques

2023/S 186-580548  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Danemark-Kgs. Lyngby: Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 2023/S 186-580548 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danmarks Tekniske Universitet - DTU Numéro national d'identification: 30060946 Adresse postale: Anker Engelunds Vej 1 Ville: Kgs. Lyngby Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Katrine Freiesleben Petersen Courriel: kafre@dtu.dk Téléphone: +45 40420446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dtu.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Nordisk undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt
II.1.2) Code CPV principal 79300000 Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
DTU ønsker at gennemføre en undersøgelse af befolkningens kost, fysiske aktivitet og overvægt i Norden, herunder i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island. Projektet bliver kaldt NORMO 2023. Dataindsamlingen skal gennemføres i efteråret 2023 med statsborgere i alderen 7-12 år og 18-65 år, bosat i de deltagende lande. Deltagerne skal udtrækkes som simpel tilfældig stikprøve over centrale populationsregistre. I alt skal der indsamles mindst 500 gyldige interviews blandt 7-12 årige og mindst 1000 gyldige interviews blandt18-65 årige i hvert land i perioden oktober-november 2023.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 785 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79310000 Services d'études de marchés 79311000 Services d'études 79311100 Services de conception d'études 79311210 Services d'enquête téléphonique 79311300 Services d'analyses d'enquêtes 79313000 Services d'évaluation des performances
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: SE Sverige Code NUTS: NO Norge Code NUTS: IS Ísland Code NUTS: FI Suomi / Finland Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Sverige, Norge, Island, Finland og Danmark
II.2.4) Description des prestations:
DTU ønsker at gennemføre en undersøgelse af befolkningens kost, fysiske aktivitet og overvægt i Norden, herunder i Danmark, Sverige, Finland, Norge og Island. Projektet bliver kaldt NORMO 2023. Dataindsamlingen skal gennemføres i efteråret 2023 med statsborgere i alderen 7-12 år og 18-65 år, bosat i de deltagende lande. Deltagerne skal udtrækkes som simpel tilfældig stikprøve over centrale opulationsregistre. Undersøgelsen skal være repræsentativ for både køn, alder, uddannelse og så vidt muligt også for øvrige socioøkonomiskeparametre, samt geografi (fordelt over hele landet). Deltagere skal afgive skriftligt samtykke for deltagelse i undersøgelsen. Under opfyldelse af aftalen har DTU den overordnede projektledelse og primær kontakt til Tilbudsgiveren. DTU er samtidig landekoordinator for Danmark. I de fire andre nordiske lande er der i hvert land en landekoordinator, som er kontaktperson til leverandøren og kommer til at indgå som en samarbejdspartner før og under dataindsamlingen, herunder ift. planlægning af interviewerinstruktion. I alt skal der indsamles mindst 500 gyldige interviews blandt 7-12 årige og mindst 1000 gyldige interviews blandt18-65 årige i hvert land i perioden oktober-november 2023. De indsamlede data for alle lande leveres i en samlet fil til DTU og lægges efter standardiseret datarensning og kvalitetssikring på Sciencedata.dk.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Undersøgelse og svar / Pondération: 40 % Critère de qualité - Nom: Bemanding og samarbejde / Pondération: 30 % Prix - Pondération: 30 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 112-350641
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Nordisk kostundersøgelse (NORMA 2023)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Norstat Danmark A/S Numéro national d'identification: 25849809 Ville: København K Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 1150 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 785 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dette indkøb blev indledt ved offentliggørelse af et offentligt udbud. Ved det offenltige udbud modtog DTU dog alene ukonditionsmæssige tilbud. DTU annullerede derfor det offenlige udbud og overgik til udbud med forhandling, jf. udbudslovens § 61, stk. 1, nr.
   2.  I henhold til udbudslovens § 61, stk. 4 offentliggjorde DTU ikke en udbudsbekendtørelse herom. DTU gennemførte forhandlingerne og tildelte aftalen på baggrund af udbuddet med forhandling, hvilket denne bekendtgørelse vedrører.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   1.  Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   2.  Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   3.  Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   3.  Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og
   2.  Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   5. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/09/2023 Nordisk undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt 27/09/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79300000 - Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques 
79310000 - Services d'études de marchés 
79311000 - Services d'études 
79311100 - Services de conception d'études 
79311210 - Services d'enquête téléphonique 
79311300 - Services d'analyses d'enquêtes 
79313000 - Services d'évaluation des performances