Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 03/09/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de concours
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kgs. Lyngby: Services d'architecture paysagère

2020/S 129-317275  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis de concours - Procédure restreinte Danemark-Kgs. Lyngby: Services d'architecture paysagère 2020/S 129-317275 Avis de concours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Numéro national d'identification: 30060946 Adresse postale: Energivej, Bygning 409 Ville: Kgs. Lyngby Code NUTS: DK012 Københavns omegn Code postal: 2800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Julie Fraenkel Courriel: julif@dtu.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dtu.dk www.dtu.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.ibinder.com Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Kemitorvet - et nyt centralt torv på DTU Lyngby Campus
II.1.2) Code CPV principal 71420000 Services d'architecture paysagère
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71200000 Services d'architecture 71210000 Services de conseil en architecture 71222000 Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 71421000 Services d'architecture des jardins
II.2.4) Description des prestations:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udskriver hermed en projektkonkurrence om forslag til og efterfølgende projektering af et nyt, stort torv, der skal have sin egen karakter og være rammen om en stærk fortælling om et "akademisk" torv i verdensklasse og med arkitektur af høj kvalitet. Kemitorvet er et af DTU's store udearealer på Lyngby Campus. Arealet står over for en markant fornyelse, der skal resultere i et attraktivt og sanseligt torv, som syr området sammen i et stærkt rumligt greb. Derfor opfordrer DTU kreative teams til, sammen med DTU, at forme fremtidens Kemitorv og dermed øge kvaliteten af campuslivet og skabe en identitetsskabende markør for området og for de mennesker der bruger det. Visionen for Kemitorvet er at skabe et levende, integrerende, smukt og sanseligt torv. Et urbant rum såvel som et landskabeligt, der taler til vores sanser, og som bidrager til det gode campusmiljø på DTU. Kemitorvet skal ydermere være en signatur for DTU´s dna, et visitkort for fremtidens værdiskabelse. Landskabsplanen er oprindeligt tegnet af Edith og Ole Nørgaard. Parrets arbejde med DTU's landskab viser en ubesværet evne til at arbejde mellem den store og den lille skala. De anlagde ikke snærende programmer, men gav plads til vækst, forandring og tilpasning. Det er på baggrund af disse stærke greb, at Kemitorvet skal udvikles. I udarbejdelsen af forslag skal der sikres høj kvalitet og bæredygtighed i landskab, rumlighed, materialer, inventar, belysning mm. i forhold til helhedsoplevelsen. Der skal arbejdes med emner som mikroklima, biodiversitet, social bæredygtighed, regnvandshåndtering med mere. Det er et fokuspunkt, at bæredygtighedstiltag integreres og indarbejdes som en del af helhedsoplevelsen og som et vigtigt aspekt for at understøtte liv og læring på campus og fremme bæredygtig adfærd over en bred kam. DTU vil gerne kendes for sin samarbejdsvilje og innovative tilgang, som ikke kun er gældende for forskningssamarbejder med globale aktører. Det gælder også byggeri og anlæg. Projektet lægger op til, at samarbejdsvilje og innovation skal skabe de bedst mulige rammer for, at totalrådgiveren og DTU i fællesskab kan imødekomme DTU´s mangeartede ønsker og krav til etablering af et nyt centralt torv. Dette skal gå hånd i hånd med en forståelse for de økonomiske forudsætninger, således at projektet hænger sammen med en fornuftig drift og den samlede (total) økonomi. Det samlede areal udgør ca. 9 500 m2. Den økonomiske ramme for projektet er ca. 25 mio. DKK ekskl. moms og indeholder alle håndværkerudgifter og byggeplads mv. samt rådgiverhonorarer. Den økonomiske ramme er ufravigelig og skal overholdes. Se supplerende information om projektet på iBinder: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme Kemitorvet er DTU's første torv efter at DTU har udarbejdet strategisk campusplan DTU Lyngby Campus i 2018 og skal dermed understøtte DTU's overordnede vision om værdiskabelse ved at være bæredygtig, integrerende og på eliteniveau. Interesserede kan læse mere om DTU's udviklingsplaner i strategisk campusplan, DTU Lyngby Campus https://transforming.dtu.dk/vision-og-strategi/strategisk-campusudvikling https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme https://transforming.dtu.dk/vision-og-strategi/strategisk-campusudvikling
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.10) Critères de sélection des participants:
DTU udvælger 5 teams/ansøgere til at deltage i projektkonkurrencen. Udvælgelsen af de 5 teams/ansøgere vil ske ud fra en samlet vurdering af teamets kompetencer inden for arkitektur, byrum, landskab, bæredygtighed, innovativt og tværfagligt samarbejde samt nøglemedarbejdernes erfaring med tilsvarende projekter. Herudover vil teamets/ansøgernes referencers relevans i forhold til det udbudte projektet også indgå i vurderingen. En ansøgning om deltagelse bør indeholde følgende oplysninger og materiale gerne i samme rækkefølge som angivet nedenfor. Der henstilles til, at ansøgere begrænser sin ansøgning til maksimalt 30 A4 sider, gerne samlet i én pdf-fil. 1) Motiveret ansøgningsbrev, hvori der kort redegøres for hvordan konkurrenceteamets faglige kvalifikationer tænkes at styrke kvaliteten i relation til det udbudte projekt. Herunder hvordan teamet allerede i konkurrenceperioden vil tage afsæt i et helhedsorienteret, innovativt og tværfagligt samarbejde. Motiveret ansøgningsbrev bør maksimalt fylde to A4 sider. 2) Firmaoplysninger, herunder firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, telefonnr. og kontaktperson samt oplysninger om eventuelle underrådgivere. 3) Omsætning og egenkapital for det seneste regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste 3 år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret). Ansøger skal som minimum have en positiv egenkapital i det seneste regnskabsår for at kunne blive udvalgt til at deltage i projektkonkurrencen. 4) CVer på de op til 4 vigtigste nøglemedarbejdere i udarbejdelsen af konkurrenceforslaget med angivelse af hvem der er teamleder samt et organisationsdiagram der viser hvordan totalrådgiversamarbejdet organiseres. Det bør klart fremgå af organisationsdiagrammet, hvilket firma der er totalrådgiver og hvilke firmaer der evt. optræder som underrådgiver. CVer kan være på dansk eller engelsk. 5) Op til 6 referencer fra tilsvarende opgaver med torve, pladser, byrum og lignende. Hver reference med oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, anlægssum, udførelsesperiode, samt med oplysninger om relevansen i forhold til fx proces og samarbejde, bæredygtighed, identitet og lignende. Listen kan også omfatte ikke-realiserede projekter, dog skal det for alle referencer fremgå, hvorvidt et projekt er realiseret, er aftalt realiseret eller ikke realiseret. Hvert team kan som nævnt samlet fremsende maksimalt 6 referencer. Referencerne må højst være 10 år gamle. Referencer kan være på dansk eller engelsk. Hver reference bør maksimalt fylde to A4 sider. 6) Underskrevet tro- og love-erklæring på, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og
   2.  Skabelon for tro og love-erklæring er tilgængelig på iBinder. Oplysningerne skal fremsendes for samtlige virksomheder i ansøgerens konkurrenceteam. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 3 og 6 kun skal indsendes for den virksomhed i ansøgerens team, der i givet fald vil være ansvarlig for den udbudte rådgivningsopgaves gennemførelse. Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Det understreges, at materiale udover ovennævnte ikke vil blive vurderet. DTU kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgning om deltagelse skal uploades via iBinder, hvor al kommunikation vedrørende denne fase i projektkonkurrencen vil foregå: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession La participation est réservée à une profession particulière: oui Indiquer la profession:
Deltagelse i projektet er forbeholdt landskabsarkitekter, arkitekter og ingeniører, gerne i samarbejde med andre faggrupper, der har faglige kvalifikationer som relaterer sig til projektet.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.2) Type de concours Restreint Nombre de participants envisagé: 5
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés:
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets:
Konkurrenceforslagene vil blive vurderet på: Arkitektonisk hovedidé, funktionelle og rumlige kvaliteter, landskabsmæssig indpasning og tekniske løsninger set i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation Date: 03/09/2020
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation:
danois
IV.3) Récompenses et jury
IV.3.1) Information sur les primes
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s): non
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants:
Hvert deltagerteam modtager 175 000 DKK eksklusive moms i vederlag under forudsætning af, at der indsendes et konditionsmæssigt forslag. Vederlaget kommer til udbetaling umiddelbart efter offentliggørelsen af resultatet af projektkonkurrencen.
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours: oui
IV.3.4) Décision du jury La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice: oui
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
For så vidt angår pkt. I.3) er materiale mv. frit tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme Bedømmelseskomiteen sammensættes af repræsentanter for DTU samt 2 udpegede fagdommere. Navnene vil fremgå af konkurrenceprogrammet. Ansøgning om deltagelse skal uploades på iBinder på ovenstående webadresse. Der kan ligeledes stilles spørgsmål til projektkonkurrencen på iBinder. I perioden fra og med uge 29 til og med uge 31, 2020 kan der ikke forventes svar på spørgsmål. Spørgsmål til iBinder-funktioner kan stilles til iBindersupport på tlf. +45 89 88 78 30. DTU ønsker så vidt muligt at se et felt af ansøgere bestående af både små, mellemstore og store virksomheder med henblik på at skabe en for DTU optimal konkurrencesituation. Helt nystartede virksomheder opfordres ligeledes til at ansøge om deltagelse evt. sammen med mere etablerede virksomheder. DTU har til hensigt at tildele en totalrådgiveraftale til det team, der vinder projektkonkurrencen. Projektets gennemførelse er betinget af DTU's endelige godkendelse. Arkitektkonkurrencedk ApS ved Anne-Mette Bølling, arkitekt maa, er konkurrencerådgiver gennem hele forløbet og sekretær for bedømmelseskomiteen. https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=evjgdomyme
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: http://klfu.dk http://klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Samtidig med klagers fremsendelse af klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette ordregiver om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Dette kan lettest ske ved, at klager sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiver. Klagenævnet for Udbud har brug for at vide, om klager har underrettet ordregiver, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiver til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41711500 Adresse internet: http://kfst.dk http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71200000 - Services d'architecture 
71210000 - Services de conseil en architecture 
71222000 - Services d'architecte pour la conception d'ouvrages extérieurs 
71420000 - Services d'architecture paysagère 
71421000 - Services d'architecture des jardins