Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 11/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kgs. Lyngby: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement

2021/S 199-519442  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Kgs. Lyngby: Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 2021/S 199-519442 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Unord S/I Numéro national d'identification: 63504416 Adresse postale: Lundtoftevej 93 Ville: Kgs. Lyngby Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code postal: 2800 Pays: Danemark Courriel: info@unord.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage Adresse du profil d'acheteur: www.unord.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5e11bc10-4f24-4b44-a6a0-852e4caa82f3/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af kontrakt om afhentning og bortskaffelse af erhvervsaffald fra Unords skoler
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører opgaven med at afhente og bortskaffe erhvervsaffald fra Unords skoler, der er beliggende på otte adresser i Nordsjælland (byerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Kgs. Lyngby). Opgaven omfatter om både afhentninger ved faste kørsler og afhentninger efter tilkald. Udbuddet vedrører en samlet kontrakt med én leverandør. Kontraktens varighed er 4 år og 6 måneder, og den træder i kraft
   1.  januar 2022. Ordregiver har option på forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten kan endvidere opsiges begge parter med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til ophør pr.
   1.  januar 2024. Erhvervsaffaldet omfatter følgende fraktioner: Batterier Blandet byggeaffald Elektronik Fortroligt papir Glas Lyskilder Madaffald Metal Murbrokker - rene Pap Papir Plast Rent træ Restaffald Småt brandbart Tilbudsgiver kan desuden tilbyde tillige at indsamle og bortskaffe en eller flere af følgende fraktioner (frivillige optioner): Bildæk Jernskrot Spånsug
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 500 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører opgaven med at afhente og bortskaffe erhvervsaffald fra Unords skoler, der er beliggende på otte adresser i Nordsjælland (byerne Frederikssund, Helsingør, Hillerød og Kgs. Lyngby). Dette indebærer, at leverandøren skal afhente erhvervsaffaldet på skolerne samt transportere og aflevere erhvervsaffaldet til godkendte modtageanlæg, som leverandøren enten selv råder over, eller som leverandøren har indgået aftale med om at aftage erhvervsaffaldet. Leverandøren overtager ved afhentningen det affaldsretlige ansvar for erhvervsaffaldet. Opgaven omfatter om både afhentninger ved faste kørsler og afhentninger efter tilkald. Udbuddet vedrører en samlet kontrakt med én leverandør. Kontraktens varighed er 4 år og 6 måneder, og den træder i kraft
   1.  januar 2022. Ordregiver har option på forlængelse i op til 12 måneder. Kontrakten kan endvidere opsiges begge parter med et varsel på 12 måneder, dog tidligst til ophør pr.
   1.  januar 2024. Erhvervsaffaldet omfatter følgende fraktioner: Batterier Blandet byggeaffald Elektronik Fortroligt papir Glas Lyskilder Madaffald Metal Murbrokker - rene Pap Papir Plast Rent træ Restaffald Småt brandbart Tilbudsgiver kan desuden tilbyde tillige at indsamle og bortskaffe en eller flere af følgende fraktioner (frivillige optioner): Bildæk Jernskrot Spånsug Unord forventer at indkøbe afhentning og bortskaffelse af de nævnte tre fraktioner via separate delkontrakter, der i givet fald vil blive indgået på grundlag af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk.
   2.  Hvis den vindende tilbudsgivers tilbud omfatter både afhentning og bortskaffelse en eller flere af fraktionerne, kan Unord imidlertid vælge i stedet at lade afhentning og bortskaffelse af den eller de pågældende fraktioner omfatte af den udbudte kontrakt. I forbindelse med varetagelsen af opgaverne med afhentning og bortskaffelse af skolernes erhvervsaffald er leverandøren underlagt visse biforpligtelser, herunder til at medvirke til implementering af kontrakten, deltage i statusmøder med Unord, rådgive Unord om ændringer i affaldsreglerne mv. Kontrakten omfatter nogle optioner for Unord, dvs. ydelser som leverandøren skal stille til rådighed for Unord, og hvor det er op til Unord, hvorvidt og i hvilket omfang ydelserne skal udføres. Optionerne vedrører bl.a. udleje af materiel (containere) til Unords varige brug og udleje af materiel til midlertidigt brug. For en nærmere beskrivelse af den udbudte opgave henvises til det samlede udbudsmateriale.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Vilkår / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 54 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Unord kan forlænge kontrakten i op til 12 måneder med skriftlig meddelelse til leverandøren med et varsel på minimum 3 måneder.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ud over muligheden for forlængelse af kontrakten, jf. pkt. II.2.7) ovenfor, omfatter kontrakten optioner for Unord i relation til: Leje af materiel (containere) til varig anvendelse Leje af materiel til midlertidig anvendelse Udførelse af nummerering og skiltning på materiel Begge parter kan desuden skriftligt opsige kontrakten til ophør den
   1.  i en måned med et varsel på 6 måneder. Kontrakten kan tidligst opsiges til ophør pr.
   1.  januar 2024.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD med oplysninger om nettoomsætning og egenkapital Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Unord stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen: At tilbudsgivers nettoomsætning i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår udgør minimum
   4. 000.000 DKK ekskl. moms At tilbudsgiver havde en positiv egenkapital i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsafgivelsen udfylde og vedlægge ESPD med oplysninger om tilbudsgivers erfaring med udførelse af tilsvarende kontrakter (referencer) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ordregiver stiller følgende egnethedskrav til tilbudsgivers tekniske og faglige formåen: At tilbudsgiver fremlægger to referencer, hvor tilbudsgiver har udført afhentning og bortskaffelse af erhvervsaffald, og hvor tilbudsgivers samlede vederlag har udgjort minimum 500.000 kr. ekskl. moms pr. reference Referencerne skal være udført inden for de tre seneste år målt fra tilbudsfristen. Er referencen alene delvist udført inden for denne periode, skal den del, der er udført indenfor perioden have udløst et vederlag på minimum 500.000 DKK ekskl. moms.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Vilkårene for udførelsen af den udbudte opgave fremgår af udbudsmaterialets udkast til kontrakt. Tilbudsgiver bør være særligt opmærksom på, at kontrakten bl.a. indeholder en arbejdsklausul. Tilbudsgiver forventes som led i tilbudsafgivelsen at vedlægge sine leveringsbetingelser for den udbudte opgave. For den vindende tilbudsgiver vil dette dokument indgå i kontraktgrundlaget.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/11/2021 Heure locale: 12:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Tilbudsgiver har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ved udbuddet gælder alle frivillige udelukkelsesgrunde i udbudsloven. Forud for tildeling af kontrakten vil Unord indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD fra den tilbudsgiver, som Unord har til hensigt at tildele kontrakten. Som dokumentation for at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde vil Unord indhente følgende dokumentation: Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer. Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge): Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder Erklæringer under ed Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret. Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen. Som dokumentation for, at tilbudsgiver opfylder de fastsatte egnethedskrav, vil tilbudsgiver blive bedt om at fremlægge: Revideret årsregnskab eller uddrag heraf, der viser tilbudsgivers nettoomsætning og egenkapital i det på tilbudsfristen senest afsluttede og reviderede regnskabsår Kontaktoplysninger til kontaktperson(-er) hos de kunder, som tilbudsgiver har oplyst som referencer i ESPD, hvis disse oplysninger ikke fremgår af ESPD Tilbudsgiver kan dokumentere sin opfyldelse af egnethedskravene til økonomisk og finansiel formåen ved ethvert andet dokument, som Unord finder passende, hvis tilbudsgiver af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge ovenstående dokumenter. Tilbudsgiver er desuden ikke forpligtet til at fremlægge dokumentation for oplysninger, som Unord selv kan indhente via adgang til en national database. Tilbudsgiver bedes dog i så fald oplyse, hvor denne dokumentation kan findes.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7, stk. 2, i lov nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud skal eventuel klage over udbuddet, herunder Unords tildelingsbeslutning, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden for 45 kalenderdage efter, at Unord har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om indgåelse af den udbudte kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Klageren skal senest samtidig med indgivelsen af klagen skriftligt underrette Unord om klagen, og om hvorvidt den er indgivet i standstill-perioden, jf. nærmere § 6, stk. 4, i lov om Klagenævnet for Udbud. Det er forbundet med et gebyr på 20.000 DKK at indgive klage til Klagenævnet for Udbud. Gebyret skal som udgangspunkt betales samtidig med indgivelsen af klagen.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement