Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kgs. Lyngby: Services de nettoyage de logements

2020/S 99-237974  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure restreinte Danemark-Kgs. Lyngby: Services de nettoyage de logements 2020/S 099-237974 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Campus Service - Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Numéro national d'identification: 30060946 Adresse postale: Energivej, Bygning 409 Ville: Kgs. Lyngby Code NUTS: DK012 Code postal: 2800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Nina Marie Ravn Courriel: nirav@dtu.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: www.dtu.dk www.dtu.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udførelse af rengøring for DTU
II.1.2) Code CPV principal 90911100
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) udbyder herved varetagelse af rengøringsydelser for DTU. Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud, jf. udbudslovens § § 58-60. Udbuddet omfatter 2 af DTU's campusser - DTU Lyngby campus og DTU Ballerup campus. Udbuddet er delt op i 2 delaftaler: - Delaftale 1: DTU Lyngby - Delaftale 2: DTU Ballerup. Der kan anmodes om prækvalifikation på en eller flere delaftaler. Ved anmodning om prækvalifikation bedes det oplyst, hvilke(n) delaftale(r), der anmodes om prækvalifikation til. DTU afholder informationsmøde for alle interesserede fredag den 13. marts 2020, kl. 10.00. Informationsmødet afholdes i mødelokale M2,
   1.  sal, Bygning 101, beliggende Anker Engelunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby. Tilmelding er ikke nødvendig. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet uploadet til iBinder.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Lyngby
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Lieu principal d'exécution:
DTU Lyngby Anker Engelunds Vej 1 2800 Kgs. Lyngby
II.2.4) Description des prestations:
Delaftalen vedrører udførelse af rengøringsydelser på DTU Lyngby. DTU Lyngby består - ud over park/beplantning, veje og parkeringsarealer - af en række bygninger af varierende omfang og anvendelse. Det samlede ugentlige rengøringsareal omfattet af delaftalen andrager ca. 680 000 m2. Delaftalen omfatter rengøring af lokaler, der anvendes til administration (f.eks. kontor og ekspeditionslokaler), undervisning (f.eks. auditorier og grupperum), forskning (værksteder, renrumsfaciliteter, laboratorier (herunder klassificerede)) og fælles områder (f.eks. toiletter, gange, trapper, indgangspartier, kantine, tekøkkener og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af delaftalen fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Opstart / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Samarbejde og ledelse / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Personale / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Delaftalen indeholder optioner på en række ekstra opgaver, som DTU har ret til at bestille hos leverandøren. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Ballerup
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90911100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK012 Lieu principal d'exécution:
DTU Ballerup Lautrupvang 15 2750 Ballerup
II.2.4) Description des prestations:
Delaftalen vedrører udførelse af rengøringsydelser på DTU Ballerup. DTU Ballerup består - ud over park/beplantning, veje og parkeringsarealer - af en række bygninger af varierende omfang og anvendelse. Det samlede ugentlige rengøringsareal omfattet af delaftale 2 andrager ca. 130 000 m2. Delaftalen omfatter rengøring af lokaler, der anvendes til administration (f.eks. kontorer og ekspeditionslokaler), undervisning (f.eks. auditorier og grupperum), forskning (f.eks. værksteder) og fælles områder (f.eks. toiletter, gange, trapper, indgangspartier
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Opstart / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Samarbejde og ledelse / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Personale / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Delaftalen indeholder optioner på en række ekstra opgaver, som DTU har ret til at bestille hos leverandøren. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 047-111137
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Lyngby
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Kontrakt om udførelse af rengøring for DTU - Ballerup
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Der gøres opmærksom på, at en ansøger vil blive udelukket fra deltagelse, hvis ansøgeren er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 1 og
   2.  Såfremt en ansøger ønsker at benytte sig af adgangen til »self-cleaning« i forhold til i dette udbud, er udbudslovens § 138 naturligvis gældende. Udbudsmaterialet er frit tilgængeligt på iBinder via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfrqqcwrps Ansøgning om deltagelse skal fremsendes elektronisk via iBinder. https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=yfrqqcwrps
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291095 Adresse internet: http://klfu.dk http://klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregivers bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået kontrakt. Samtidig med klagers fremsendelse til Klagenævnet for Udbud, skal klager underrette ordregiver om, at der er indgivet klage til Klagenævnet for Udbud. Dette kan lettest ske ved, at klager sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiver. Klagenævnet har brug for at vide, om klager har underrettet ordregiver, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiver til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41711500 Adresse internet: http://kfst.dk http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90911100 - Services de nettoyage de logements