Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/11/2021
Date de péremption : 30/11/2031
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Système d'acquisition dynamique
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kgs. Lyngby: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments

2021/S 215-565785  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
05/11/2021 S215 Danemark-Kgs. Lyngby: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 2021/S 215-565785 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Danmarks Tekniske Universitet - DTU Numéro national d'identification: 30060946 Adresse postale: Anker Engelunds Vej 1 Ville: Kgs. Lyngby Code NUTS: DK013 Nordsjælland Code postal: 2800 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lene Kuszon Courriel: lenek@dtu.dk Téléphone: +45 93511227 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dtu.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/165863
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314963&B=DTU Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=314963&B=DTU
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DIS-service på stinkskabe Numéro de référence: LLYN.FAEL_Service stinkskabe
II.1.2) Code CPV principal 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
På de 3 campus på DTU (Ballerup, Risø og Lyngby) er der i alt ca.
   1. 100 stinkskabe, hvorpå der årligt skal udføres styringsmæssig og mekanisk service. Stinkskabene er forsynet med enten Netavent eller Labvent stinkskabsstyring.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45331210 Travaux d'installation de ventilation 50710000 Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment 71315000 Installations techniques de bâtiment 71315410 Inspection du système de ventilation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK01 Hovedstaden Code NUTS: DK0 Danmark Code NUTS: DK Danmark Lieu principal d'exécution:
Lyngby
II.2.4) Description des prestations:
På de 3 campus på DTU (Ballerup, Risø og Lyngby) er der i alt ca.
   1. 100 stinkskabe, hvorpå der årligt skal udføres styringsmæssig og mekanisk service. Stinkskabene er forsynet med enten Netavent eller Labvent stinkskabsstyring.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50-70 Prix - Pondération: 30-50
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2022 Fin: 31/12/2031 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
For de ventilationsteknikere, der skal udføre opgaven, skal CV med uddannelse, relevant erfaring samt kontaktpersoner på steder, hvor der tidligere er udført service på stinkskabe, vedlægges. CV'er indgår i bedømmelsen af virksomheden Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Samtlige ventilationsteknikere (også fra eventuel underentreprenører) skal dokumentere: -at have relevant uddannelse og gerne minimum 5 års erfaring i forhold til den stillede opgave, eksempelvis relevante ventilations- og målekurser fra: · Merkantec · EUC · Teknologisk institut · Danvak - eller relevant sidemandsoplæring inden for ventilations- og måleteknik.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/11/2031 Heure locale: 23:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La commande en ligne sera utilisée La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@erst.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: http://www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over prækvalifikation: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af en kontrakt: Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   1.  Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud): Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   2.  Klage over tildeling af en rammeaftale: Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr.
   3.  Klage over direkte tildeling: Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   3.  Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien: Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og
   2.  Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk.
   5. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/11/2021 Danemark-Kgs. Lyngby: Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtimentsType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Système d'acquisition dynamiqueType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Services 30/11/2031 05/11/2021 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
45331210 - Travaux d'installation de ventilation 
50700000 - Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments 
50710000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques et mécaniques de bâtiment 
71315000 - Installations techniques de bâtiment 
71315410 - Inspection du système de ventilation