Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kolding: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2020/S 67-159012  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 Fournitures - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Danemark-Kolding: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2020/S 067-159012 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Medicoteknik, Region Syddanmark Adresse postale: Sygehusvej 4 Ville: Kolding Code NUTS: DK032 Code postal: 6000 Pays: Danemark Courriel: steffan.stuhr.petersen@rsyd.dk Téléphone: +45 21157956 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.medicoteknik-rsd.dk http://www.medicoteknik-rsd.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Indkøb af automatiseret indstøbningsudstyr Numéro de référence: 15222
II.1.2) Code CPV principal 38000000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Region Syddanmark ønsker at købe
   1.  stk. automatiseret indstøbningsudstyr af typen Tissue-TEC Auto TEC A 120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 300 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Lieu principal d'exécution:
DK-Esbjerg
II.2.4) Description des prestations:
Indkøb af 1 stk. Tissue-Tek AutoTEC A120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Se beskrivelse nedenfor Del IV: Procedure / Pondération: 100
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Region Syddanmark ønsker at købe
   1.  stk. automatiseret indstøbningsudstyr af typen Tissue-TEC Auto TEC A 120 til afdeling for Klinisk Patologi, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Der ønskes et fuldautomatisk system, der imødekommer kravet om minimering af ensidigt gentaget arbejde og øger sikkerheden for indstøbningsprocessen i forhold til forekomst af menneskelige fejl i denne og dermed sikre højestepatientsikkerhed. Ordregiver lægger endvidere vægt på, at udstyret er et "stand-alone"- indstøbningsudstyr, altså uafhængig af tilvalgt vævpræpareringsudstyr. Endelig er udstyrets kapacitet af afgørende betydning for afdelingens produktions flow, da afdelingens dagligeproduktion andrager gennemsnitlig 350 kassetter /dag.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 056-132749
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15222 Intitulé:
Indkøb af automatiseret indstøbningsudstyr
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sakura finetek Danmark A/S Adresse postale: Vibeholms Allé 15 Ville: Brøndby Code NUTS: DK0 Code postal: 2605 Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 300 000.00 DKK Valeur totale du marché/du lot: 2 300 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Adresse internet: www.klfu.dk www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klagefrister fremgår af håndhævelseslovens § 7: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvor vidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Se nærmere om indgivelse af klager på Klagenævnet for udbuds hjemmeside: www.klfu.dk www.klfu.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence og forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: valby Code postal: 2500 Pays: Danemark
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)