Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 19/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kolding: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels

2020/S 200-484308  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Danemark-Kolding: Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels 2020/S 200-484308 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kolding Kommune Numéro national d'identification: 29 18 98 97 Adresse postale: Nytorv 11 Ville: Kolding Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Camilla Schulz Michelsen Courriel: Mcami@kolding.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1b020a0a-0cb0-40e4-8d76-ad18904e0cd8/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af el-kørestole til Kolding Kommune Numéro de référence: 20/15644
II.1.2) Code CPV principal 33000000 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter levering af el-kørestole til Kolding Kommune. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale 1 - Forhjulsdrevne el-kørestole og - Delaftale 2 - Centerdrevne el-kørestole. Tilbudsgiver kan afgive tilbud på delaftale 1 og/eller delaftale
   2.  En delaftale indgås med én leverandør. Tilbud afgives i samme tilbudsliste, bilag
   1.  For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de krav produkterne skal opfylde, henvises til bilag 1 - tilbudsliste og kravspecifikation
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 700 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Forhjulsdrevet el-kørestol
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33193200 Pièces et acccessoires de véhicules pour handicapés physiques et de fauteuils roulants 33193100 Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK03 Syddanmark
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 1 - Forhjulsdrevne el-kørestole. Delaftalen omfatter forhjulsdrevne el-kørestole samt tilbehør og reservedele hertil.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 700 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 31/03/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Rammeaftalen tildeles én leverandør.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Centerdreven el-kørestol
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33193100 Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants 33193200 Pièces et acccessoires de véhicules pour handicapés physiques et de fauteuils roulants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 2 - Centerdrevne el-kørestole. Delaftalen omfatter centerdrevne el-kørestole samt tilbehør og reservedele hertil.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/04/2021 Fin: 31/03/2025 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Rammeaftalen tildeles én leverandør.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tilbudsgiver skal bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1 til 3 samt § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at tilbudsgiver ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §137: - Tilbudsgiver har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr.
   1.  - Tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling eller lignende, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr.
   2.  - Tilbudsgiveren har i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgiverens integritet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   3.  - Tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens §137, stk. 1, nr.
   4.  - Tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt, og misligholdelsen har medført den pågældendes kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   5.  - Tilbudsgiveren har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregivers beslutningsproces, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiveren groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, vurdering af minimumskravene til egnethed, udvælgelse eller tildeling af kontrakt, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr.
   6.  - Tilbudsgiver har ubetalt forfalden gæld under 100 000 DKK til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivning i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr.
   7.  Serviceattest udstedt af Erhvervsstyrelsen (maks. 6 måneder gammel) indsendes, på forlangende, som dokumentation.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier: - Der stilles krav om en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. DKK. - Der stilles krav om positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Der stilles krav om en gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på min. 10 mio. DKK. - Der stilles krav om positiv egenkapital for hvert af de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 - Der stilles krav om 3 sammenlignelige referencer, der er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år fra den angivne tilbudsfrist. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der stilles krav om 3 sammenlignelige referencer, der er igangværende eller udført inden for de seneste 3 år, regnet fra den angivne tilbudsfrist. Med sammenlignelig forstås levering af el-kørestole, tilbehør og reservedele til en offentlig myndighed, stat eller region. Referencerne skal løbe over mindst 2 år og have en gennemsnitlig omsætning på min. 300 000 DKK/år.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 114-275867
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/11/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/11/2020 Heure locale: 12:01
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33000000 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels 
33193100 - Véhicules pour handicapés physiques et fauteuils roulants 
33193200 - Pièces et acccessoires de véhicules pour handicapés physiques et de fauteuils roulants