Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Kolding: Services de conseil en architecture

2021/S 199-519409  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Danemark-Kolding: Services de conseil en architecture 2021/S 199-519409 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Designskolen Kolding Numéro national d'identification: 18933144 Adresse postale: Ågade 10 Ville: Kolding Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lone Dalsgaard André Courriel: lda@dskd.dk Téléphone: +45 20290789 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.designskolenkolding.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Tegnestuen Mejeriet A/S Adresse postale: Kolding Åpark 1 Ville: Kolding Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Kenneth Juul Nielsen Courriel: kjn@mejeriet.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mejeriet.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://build.dalux.com/client/da-dk/public/tender/TID-14622
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Totalrådgivning
II.1.2) Code CPV principal 71210000 Services de conseil en architecture
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opgaven udbydes som EU-udbud med prækvalifikation. Designskolen Kolding ønsker at skabe en bygningsmæssig transformation, der etablerer et solidt fundament for Designskolen Kolding. Skolen vil være Danmarks førende designuniversitet for kunst, håndværk, forskning og design. Transformationen skal i høj grad bidrage til at bringe de studerende og værkstederne sammen, så fagligheden kommer i fokus. Værkstederne skal være synlige udefra, samt når man færdes i bygningen. Skolen skal i større grad åbne sig op mod byen og det omkringliggende campus. Transformationen vil også i stort omfang være en opdatering af facader, tekniske installationer og det generelle indeklima og arbejdsmiljø.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 46 500 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71210000 Services de conseil en architecture
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Ågade 10 6000 Kolding
II.2.4) Description des prestations:
Vil I være med til at bygge Danmarks førende designuniversitet og transformere hele Designskolen Kolding til at være et internationalt talentværksted og forskningscentrum for udvikling af dansk design Designskolen Kolding vil være Danmarks og et af Europas førende designuniversiteter, og det fordrer nye og opdaterede bygningsmæssige rammer. I de transformerede bygninger vil vi pejle efter bæredygtighed som det afgørende kriterium for alle valg i processen i forhold til både klima/miljø i huset og studiemiljø. Forslagene fra jer skal leve op til tre, overordnede kriterier; Bæredygtighed, bygbarhed og funktionalitet. Designskolen Kolding adskiller sig fra andre universiteter ved sin udprægede 'hands-on' tilgang til uddannelse, forskning og samarbejde med virksomheder og organisationer. Derfor skal værkstederne i en ny og transformeret bygning fremstå synlige for omverden. Vi skal være et laboratorium for eksperimenter. For virksomheder, borgere og organisationer. Og ikke mindst for de omgivende Campus, som skyder op omkring skolen i disse år. Skolens atmosfære er varm og inviterende, så man har lyst til at være på skolen nærmest 24/7. Designskolen Kolding er pioner indenfor den grønne omstilling, i mere end 20 år har skolen forsket og undervist i bæredygtighed. Derfor bygger vi ikke nyt. Vi vil transformere den eksisterende bygning, som med sin industrielle, stramme fremtoning giver mindelser til det historiske Bauhaus, der betonede det håndværksmæssiges særlige position i forhold til at skabe løsninger, som giver mening for mennesker og samfund. Det nye designuniversitet skal have de studerende i centrum og være et fællesskab, der emmer af designfaglighed, af højt til loftet. Vores hus og omgivelser skal give rammerne for den allermest kreative udfoldelse for de designere, der skal forme fremtiden. Bygningen skal give os et tilhørsforhold, et fagligt hjem og vise verden, at vi er både robust forankret i det designmæssige håndværk og den mest visionære designtænkning, der skal bære Danmark og verden ind i en mere bæredygtig, mere åben og legende fremtid.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 46 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Dette er kun uddrag af vigtigste parametre fra Konkurrenceprogrammet Afsnit 11 - Prækvalifikation (Hele afsnittet bør læses) Mindstekrav for økonomisk og finansielle formåen: For at kunne blive prækvalificeret skal totalrådgiveren kunne opfylde følgende 3 krav. Nettoomsætning de seneste 3 regnskabsår, på minimum: 10.000.000 kr. ekskl. moms. pr. år. Egenkapital minimum:
   1. 000.000 kr. ekskl. moms. Soliditetsgrad mimimum: 15 % Mindstekrav for totalrådgiverens tekniske og faglige formåen: Der stilles krav i ansøgningen for prækvalifikation at mindst 2 ud af 4 følgende referencer kan forevises. Projekt m. transformation af eksisterende bygning til min. 25 mio. kr. ekskl. moms Projekt med universitetskarakter Projekt med industrikarakter og værkstedfunktioner. Projekt hvor DGNB eller den frivillige bæredygtighedsklasse er anvendt. Organisationsplan: Totalrådgiveren skal i forbindelse med deres ansøgning aflevere en organisationsplan, de redegør for organisering og bemanding med de personer, der skal gennemføre opgaven. Denne oversigt skal vise i hvilket omfang de konkret allokerede personer er tilknyttet projektet. CV'er for nøglepersoner: Ansøgningen skal vedlægges CV'er for de nøglepersoner, der varetager rollerne i organisationsplanen. Herunder angivelse af nøglepersonernes relevante uddannelse, kvalifikationer og erfaringer. Såfremt mere end 5 ansøgere opfylder Designskolen Koldings krav til egnethed udvælges de 5 bedst egnede, til at løse den udbudte opgave, ud fra organisationsplanen, relevans af medsendte referencer samt CV'er for tilknyttede nøglepersoner. Udvælgelsen vil ske som en samlet vurdering. Der vil særligt blive lagt vægt på: Totalrådgiverens erfaring med de 4 oplistede mindstekravsreferencer. En robust organisation med klare og logiske kompetencer og ansvarsforhold. Der vil blive vægtet positivt at de individuelle nøglepersoner, der stilles til rådighed for opgaven, også har haft forbindelse til de medsendte totalrådgiverreferencer. At de udvalgte nøglepersoner i størst omfang har de relevante kompetencer, erfaring og uddannelse. Herudover at de varetager opgaver de tidligere har besiddet. Designskolen Kolding har en forventning om, at alle prækvalificerede vil aflevere et tilbud. Såfremt de prækvalificerede mod forventning ikke ønsker at aflevere et tilbud, bedes man orientere Designskolen Kolding i god tid.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Bygherre kan fravælge byggeledelse hos totalrådgiveren.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ansøgningen vil ikke blive taget i betragtning, hvis totalrådgiver eller hovedentreprenør er omfattet af en af udbudsloven obligatoriske udelukkelsesgrunde. Teamet vil heller ikke blive taget i betragtning, hvis totalrådgiver eller hovedentreprenør er omfattet af den følgende, frivillige udelukkelsesgrunde: Udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2: Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Totalrådgiveraftale er vedlagt konkurrenceprogrammet som bilag: 02.06
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 24/11/2021
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage der vedrører prækvalifikationen skal være indgivet til klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage, regnet fra datoen hvor Designskolen Kolding her udsendt underretning til de ansøgere der for opgaven ikke er blevet udvalgt til tilbudsfasen. Jf. § 7 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 593 og klagenævnet for udbud af
   2.  juni 2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71210000 - Services de conseil en architecture