Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 08/02/2021
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Lejre: Travaux de construction

2021/S 8-013079  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Danemark-Lejre: Travaux de construction 2021/S 008-013079 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Lejre Kommune Numéro national d'identification: 29188548 Ville: Lejre Code NUTS: DK021 Østsjælland Code postal: 4320 Pays: Danemark Point(s) de contact: Karin Elbek Courriel: ke@rum.as Téléphone: +45 79433435 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lejre.dk/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.byggeprojekt.dk/public/1683-Osted_Skole_og_Boernehus Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Renovering, om-tilbygning, nybygning Osted skole og Børnehus
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lejre Kommune udbyder totalentreprisekontrakt med partnering-elementer vedr. Osted Skole og Børnehus. Opgaven omfatter design, projektering og realisering af nedrivning, ombygning, vedligehold samt til- og nybyggeri i forbindelse med etablering af fællesskabende rammer omkring Hjertet i Osted.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 61 300 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK021 Østsjælland Lieu principal d'exécution:
Osted Skole Langetoften 25 4320 Lejre
II.2.4) Description des prestations:
Projektet Osted Skole og Børnehus omfatter følgende hovedpunkter. - Nedbrydning af ca. 2 100 m2 skolebygning i 2 etager samt ca. 280 m2 let pavillon og en skurbygning - Design, projektering og opførelse af ca. 950 m2 tilbygning, Kultur & Sciencehuset (K) + strategi for evt. senere udvidelse med undervisningsfløj - Design, projektering og opførelse af ca. 1 250-1 300 m2 nybygning, Børnehuset (D) - Færdigdesign, projektering og udførelse af ombygninger iht. foreliggende dispositionsforslag for: - Ombygning af nyt administrations- og personaleafsnit i Hovedbygningen (H) - Ombygning af omklædning og salsbygning til nyt Musik- og Bevægelseshus (M) - Ombygning inkl. tagrenovering af Blok C - ny indskoling/SFO - Udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder - Design, projektering og realisering af parkeringsplads, adgangsveje, legepladser og andre uderum. Listen er ej udtømmende, i det der henvises til det samlede udbudsmateriale: - Det er forudsat, at nye bygninger opnår bæredygtighedscertificering DGNB Guld -herunder er det målsætningen også at opnå DGNB Hjertet for sundhed og velvære i Børnehuset.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Projekt / Pondération: 30 % Critère de qualité - Nom: Bæredygtig kvalitet / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Organisation, proces og bemanding / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 40 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 61 300 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Se VI.3) Yderligere oplysninger:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Tildelingskriterier uddybes VI.3) Yderligere oplysninger:
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Der stilles krav til ansøgers nettoomsætning og egenkapital.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - En samlet nettomsætning på mindst 120 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår - En egenkapital der udgør mindst 9 mio. DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 - Arkitektfaglige kompetencer vedrørende udvikling og projektering af fysiske rammer for dagtilbud, folkeskole samt kultur- og borgerhuse. Såvel renovering/modernisering som nybyggerier anses som relevante. - Ingeniørmæssige kompetencer vedrørende projektering af dagtilbud, folkeskole samt kultur- og Borgerhuse. - Totalentrepriseerfaring med renovering og tilbygning af offentlige velfærdsinstitutioner - herunder etapevisrenovering under samtidig drift. - Engagement i og erfaring med implementering af dokumenteret bæredygtighed. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Der lægges ved udvælgelsen vægt på at ansøger gennem motivationsbeskrivelsen udviser kompetence og operationel forståelse af sagens rammebetingelser i forhold til både programgrundlaget, målstyring og bæredygtighed - herunder DGNB og cirkulære principper i forbindelse med nedrivning og genanvendelse.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast og de heri indeholdte vilkår for bl.a. CSR, arbejdsklausul og inddragelse af praktikanter.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 08/02/2021 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 12/02/2021
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøgningen om prækvalifikation skal indeholde mindst ét af følgende dokumenter / oplysninger: 1) Underskrevet og udfyldt eESPD jf. bilag 2 til PQ. Dokumentet udfyldes med de krævede oplysninger (afsnit
   6. 1). 2) Hvis ansøgeren efter udbudslovens § 144 støtter sin ansøgning på den økonomiske og finansielle eller tekniske og faglige formåen hos en eller flere tredjemænd (andre "enheder") skal ansøgningen desuden vedlægges følgende for hver enhed: - Udfyldt og underskrevet eESPD jf. bilag 2 til PQ for hver enhed. Desuden skal vedlægges støtteerklæringer, der godtgør, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen eller tekniske og faglige formåen. - Paradigmer for disse støtteerklæringer er vedlagt som bilag 3 og 4 til PQ. 3) Ansøgeren kan bestå af en sammenslutning af virksomheder (et konsortium), som hæfter solidarisk overfor ordregiver. Hvis ansøgeren består af en sammenslutning af virksomheder (konsortier), skal ansøgningen desuden vedlægges: - Underskrevet og udfyldt eESPD jf. bilag 2 for hver af sammenslutningens deltagere. Desuden skal vedlægges konsortieerklæring, der godtgør, at sammenslutningens deltagere tiltræder solidarisk hæftelse overfor ordregiver. - Paradigme for denne støtteerklæringer er vedlagt som bilag 5 til PQ. Hvis ansøgeren ønsker at anvende reglen om self-cleaning i udbudslovens § 138 skal ansøgningen endvidere vedlægges den relevante dokumentation for, at ansøgeren er pålidelig.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud på opgaven skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter Lejre Kommune har meddelt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt jf. §7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af
   2. juni 2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: https://www.kfst.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection