Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 20/08/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark - Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau - Udbud af Genbrugsanl'g til Sj'ls' Vandv'rk

2024/S 2024-350693  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350693-2024 - Mise en concurrence
Danemark – Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau – Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures - Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: NOVAFOS A/S
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
Description: Etablering af et Genbrugsanlæg på Sjælsø Vandværk i fælles entreprise indeholdende levering og montering af de nødvendige maskinelle installationer samt de tilhørende el-arbejder. I entreprisen indgår også nogle få mindre bygningsarbejder.
Identifiant de la procédure: 842a0b64-dd2f-410e-b437-6ff5e0187ec1
Identifiant interne: 273279
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 42912300 Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau
Nomenclature supplémentaire (cpv): 51110000 Services d'installation de matériel électrique, 51500000 Services d'installation de machines et d'équipements, 51120000 Services d'installation de matériel mécanique, 45350000 Installations mécaniques, 71550000 Services de travaux de forge, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ravnsnæsvej 231  
Ville: Hørsholm
Code postal: 2970
Subdivision pays (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Pays: Danemark
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 250 000,00 DKK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Der stilles følgende krav til den vindende entreprenør: • De udførende virksomheder (entreprenøren og dennes underentreprenører) skal benytte faguddannet personale samt kunne dokumentere deres kompetencer i form af eksempelvis gyldige svende-breve. Dokumentation skal forevises på forlangende. Lærlinge accepteres naturligvis også, men disse skal indgå i arbejdet sammen med faguddannet kollega(er). • For at sikre optimal hygiejne under arbejdet stilles der krav til, at entreprenørens personale, der skal udføre M-arbejderne har gennemgået og bestået DANVA’s kursus ”Praktisk hygiejne for entreprenører” eller tilsvarende. Den/dem af entreprenørens personale, der skal udføre arbejder i ”rød zone” skal desuden have gennemgået og bestået DANVA’s kursus, “Praktisk hygiejne ved vandforsyningsdrift (modul 4)“ eller tilsvarende. Hvert kursus skal være gennemgået og bestået inden arbejdernes opstart, og udgifterne hertil er bygherre uvedkommende.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Le soumissionnaire doit présenter une offre pour l’ensemble des lots
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, national lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller arbejdsretlige forpligtelser, der er afledt af konventionerne, der er nævnt i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EU-Tidende 2014, nr. L 94, side 65), eller er omfattet af retsakter, der vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af direktivets artikel 57, stk. 4, jf. artikel 88. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
FailliteEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
InsolvabilitéEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
ConcordatEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Biens administrés par un liquidateurEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
État de cessation d’activitésEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Coupable d’une faute professionnelle graveEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om ansøgerens eller tilbudsgiverens integritet. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en interessekonflikt, jf. udbudslovens § 24, nr. 18, i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes effektivt med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at en konkurrencefordrejning som omhandlet i udbudslovens § 39 som følge af den forudgående inddragelse af de økonomiske aktører i forberedelsen af udbudsproceduren i forhold til det pågældende udbud ikke kan afhjælpes med mindre indgribende foranstaltninger. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesEn ansøger eller tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, kontrakt med en forsyningsvirksomhed eller koncessionskontrakt og misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, når ordregiveren kan påvise, at ansøgeren eller tilbudsgiveren i det pågældende udbud har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller ikke er i stand til at fremsende supplerende dokumenter vedrørende udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1 eller 3, og, hvis det er relevant, i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 eller 6, de fastsatte minimumskrav til egnethed i udbudslovens §§ 140-144 eller udvælgelsen i § 145. Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Motifs d’exclusion purement nationauxUdbudslovens § 134 a finder anvendelse, hvorfor en ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt WTO’s Government Procurement Agreement eller øvrige handelsaftaler, der forpligter Danmark til at åbne markedet for offentlige kontrakter for tilbudsgivere etableret i det pågældende land. Udbudslovens § 134 a, Stk. 2: § 135, stk. 6, finder tilsvarende anvendelse på situationer omfattet af stk.
   1.  Dokumentation: Ordregiver er berettiget til at indhente relevant dokumentation for hvorvidt ansøger eller tilbudsgiver befinder sig i en situation som kan medføre udelukkelse i medfør af nærværende udelukkelsesgrund.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som defineret i henholdsvis artikel 1, 3 og 4 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2002, nr. L 164, side 3) som ændret ved Rådets rammeafgørelse 2008/919/RIA af 28. november 2008 om ændring af rammeafgørelse 2002/475/RIA om bekæmpelse af terrorisme (EU-Tidende 2008, nr. L 330, side 21). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153
Paiement des cotisations de sécurité socialeOrdregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Paiement d’impôts et taxesOrdregiveren skal udelukke en ansøger eller en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld på 100.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til dansk lovgivning eller lovgivningen i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Participation à une organisation criminelleEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for handlinger begået som led i en kriminel organisation som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 (EU-Tidende 2008, nr. L 300, side 42). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EU-Tidende 2005, nr. L 309, side 15). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
FraudeEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for overtrædelse af straffelovens § 262 a eller, for så vidt angår en dom fra et andet land angående børnearbejde og andre former for menneskehandel som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af
   5.  april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EU-Tidende 2011, nr. L 101, side 1). Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.
CorruptionEn ordregiver skal udelukke en ansøger eller tilbudsgiver fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis ansøgeren eller tilbudsgiveren ved endelig dom er dømt eller har vedtaget bødeforlæg for bestikkelse som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater, og artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EU-Tidende 2003, nr. L 192, side 54) og bestikkelse som defineret i den nationale ret i ansøgerens eller tilbudsgiverens medlemsstat eller hjemland eller i det land, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er etableret. Dokumentation: i overensstemmelse med udbudslovens §§ 152-153.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Udbud af Genbrugsanlæg til Sjælsø Vandværk
Description: Etablering af et Genbrugsanlæg på Sjælsø Vandværk i fælles entreprise indeholdende levering og montering af de nødvendige maskinelle installationer samt de tilhørende el-arbejder. I entreprisen indgår også nogle få mindre bygningsarbejder.
Identifiant interne: 273279
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nature supplémentaire du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 42912300 Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau
Nomenclature supplémentaire (cpv): 51110000 Services d'installation de matériel électrique, 51500000 Services d'installation de machines et d'équipements, 51120000 Services d'installation de matériel mécanique, 45350000 Installations mécaniques, 71550000 Services de travaux de forge, 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment, 45310000 Travaux d'équipement électrique
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Ravnsnæsvej 231  
Ville: Hørsholm
Code postal: 2970
Subdivision pays (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Pays: Danemark
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 02/10/2024
Durée: 8 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 3 250 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Kontrakten indeholder sociale klausuler som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en klausul om anvendelse af uddannelsessøgende som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul som oplistet i kontrakten. Udbuddet indeholder en klausul om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Tilbudsgivere, der står til at få tildelt en kontrakt, vil sammen med dokumentation for ESPD blive bedt om at aflevere en tro og loveerklæring om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Skabelon for erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet. Tilbudsgiver skal bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § §134 a, § 135, stk. 1 til 3 og § 136. Tilbudsgiver skal derudover bekræfte, at Tilbudsgiver ikke er omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-5. I nærværende udbud vil følgende dokumentation være tilstrækkelig som dokumentation: Tilbudsgivers personlige forhold: Serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere. Revisorpåtegnet årsregnskab indeholdende tilbudsgivers egenkapital, aktiver, omsætning og soliditetsgrad i det senest disponible regnskabsår. I forhold til referencer udgør referencelisten i ESPD'et den endelige dokumentation, og tilbudsgiver skal i så fald ikke fremsende yderligere dokumentation for referencerne. Dette udbud foretages ligeledes på vegne af Novafos' underliggende selskab, Novafos Vand Ballerup A/S, CVR. 32 65 95 78.
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Samlet årsomsætning
Description: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgivers årlige omsætning skal i hvert af de seneste tre regnskabsår være mindst 7 mio. kr. Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk.
   2. 
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Finansielle nøgletal
Description: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Tilbudsgivers egenkapital skal i hvert af de seneste tre regnskabsår havde været positiv Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk.
   2. 
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Øvrige økonomiske og finansielle krav
Description: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142: Soliditetsgrad for Tilbudsgiver skal være min. 20% i hvert af de seneste tre regnskabsår Ovenstående nøgletal skal oplyses for de seneste 3 tilgængelige regnskaber og angives i ESPD. Såfremt Tilbudsgiver har eksisteret kortere tid end dette, skal Tilbudsgiver dokumentere sin egnethed jf. Udbudslovens § 154 stk.
   2. 
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: For så vidt angår vareindkøbskontrakter: levering af leverancer af den anførte type
Description: Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143: • Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med levering og montering af min. én maskinentreprise til et procesanlæg. Erfaringen skal indeholde levering og montering af procesudstyr såsom f.eks. iltningsud-styr, filteranlæg, beholdere, pumper/pumpeanlæg, blæsere samt røranlæg i rustfrit stålrør (DN> 100 mm) samt test og dokumentation af entreprisens installationer • Tilbudsgiver skal have dokumenteret erfaring med levering og montering af min. én maskin-el-entrepriser til proces- og maskinanlæg (industrianlæg). Erfaringen skal omfatte installationer såsom tavleanlæg, kabelføringsveje, kabel- og el-installationer, netværksinstallationer og instrumenter samt tilhørende test, indkøring og dokumentation af entreprisernes installationer. • Minimum 30% af den respektive reference skal være egenproduktion (hvor tilbudsgiver selv har forestået arbejdernes udførsel). Med egenproduktion skal forstås al leverance og montage af maskin- eller el-entreprise til et procesanlæg udført af ansøgeren under den pågældende reference. Arbejder udført af underentreprenør, støttende enhed eller konsortiepart kan ikke medregnes i egenproduktion. • Der skal være foretaget aflevering til bygherre for alle de medsendte referencer. Som dokumentation for Tilbudsgivers tekniske kapacitet skal Tilbudsgiver angive:
   1.  Referenceliste med beskrivelse af udførelse af maskinentrepriser, som Tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen for hver reference skal indeholde følgende: a. Kundens navn og adresse b. Sted og tidsrum for opgavens udførelse c. Entreprisesum for entreprisen d. Kort beskrivelse af entreprisens indhold og omfang samt hvis muligt inkl. fotos af den udførte løsning. e. Beskrivelse af egenproduktionens størrelse i procent ift entreprisesummen samt en kort beskrivelse af hvad egenproduktionen indeholder
   2.  Referenceliste med beskrivelse af entrepriser med udførelse af maskin-el-entrepriser, som Tilbudsgiveren har udført i løbet af de sidste 3 år. Beskrivelsen for hver reference skal indeholde følgende: a. Kundens navn og adresse b. Sted og tidsrum for opgavens udførelse c. Entreprisesum for entreprisen d. Kort beskrivelse af entreprisens indhold og omfang samt hvis muligt inkl. fotos af den udførte løsning. e. Beskrivelse af egenproduktionens størrelse i procent ift entreprisesummen samt en kort beskrivelse af hvad egenproduktionen indeholder Referencelisten angives i ESPD’et, som udfyldes i udbudsportalen under fanen ”Udvælgelse”. Referencerne kan angives i samme eller flere referencer, ligesom referenceliste også kan vedlægges ESPD som et bilag.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Ikke anvendt
Utilisation de ce critère: Non utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Aftalen tildeles til den tilbudsgiver, der afgiver dét konditionsmæssige og egnede tilbud, der tilbydes til den laveste pris.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: danois
Date limite de demande d’informations complémentaires: 06/08/2024 
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danois
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Description de la garantie financière: Entreprenøren skal stille sikkerhed i overensstemmelse med Udbudsmatrialets bilag 1, "AB18 med Bygherres supplerende vilkår". Sikkerheden skal udgøre 15 % af Entreprisesummen. Sikkerhedsstillelsen skal udformes i henhold til det med udbudsmaterialet medsendte paradigme for sikkerhedsstillelse.
Date limite de réception des offres: 20/08/2024 12:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de présentation des offres:
À la discrétion de l’acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: Ordregiver kan indhente manglende tilbudsrelaterede dokumenter i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk.
   4. 
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 20/08/2024 12:00:00 (UTC+2)
Lieu: Åbningen af tilbudene kan ikke overværes fysisk
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Kontrakten indeholder sociale klausuler som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en klausul om anvendelse af uddannelsessøgende som oplistet i kontrakten. Kontrakten indeholder en arbejdsklausul som oplistet i kontrakten. Udbuddet indeholder en klausul om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Tilbudsgivere, der står til at få tildelt en kontrakt, vil sammen med dokumentation for ESPD blive bedt om at aflevere en tro og loveerklæring om overholdelse af restriktioner som følge af krigen i Ukraine. Skabelon for erklæringen er vedlagt udbudsmaterialet.
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Forme juridique que doit revêtir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué: Hvis et konsortium får tildelt en kontrakt, skal konsortiet hæfte solidarisk. Skabelon til afgivelse af erklæring om solidarisk hæften er vedlagt udbudsmaterialet.
Montage financier: Betingelserne fremgår af den med udbudsmaterialet vedlagte kontrakt. Betaling sker senest 30 kalenderdage efter Entreprenørens fremsendelse af faktura, forudsat at betingelserne herfor er opfyldt.
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk.
   4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: NOVAFOS A/S
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: NOVAFOS A/S
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: NOVAFOS A/S
Numéro d’enregistrement: 31884993
Adresse postale: Blokken 9,
   1. 
  
Ville: Birkerød
Code postal: 3460
Subdivision pays (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Pays: Danemark
Point de contact: Ebbe Laursen (Krüger A/S)
Adresse électronique: ebbe.laursen@veolia.com
Téléphone: +45 26 16 20 93
Adresse internet: https://www.novafos.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1.
ORG-1000
Nom officiel: Comdia ApS
Numéro d’enregistrement: 33501404
Adresse postale: Lindvedvej 73  
Ville: Odense S
Code postal: 5260
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Adresse électronique: support@comdia.com
Téléphone: +45 7199 3672
Adresse internet: https://www.comdia.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-1001
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 7240 5600
Adresse internet: http://www.klfu.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-1002
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 4171 5000
Adresse internet: https://www.kfst.dk/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: af065e1c-b885-4f93-b3a8-5fd381eb9303 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 14:43:21 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 350693-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
42912300 - Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau