Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 21/02/2022
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Sønderborg: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2022/S 18-042514  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Danemark-Sønderborg: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 2022/S 018-042514 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sønderborg Kommune Numéro national d'identification: 29 18 97 73 Adresse postale: Rådhustorvet 10 Ville: Sønderborg Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Mads Kirkelund Courriel: makl@sonderborg.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sonderborg.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.byggeprojekt.dk/public/1808-Dybboel_Skole_-_Renovering Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Rambøll Danmark A/S Adresse postale: Nørre Havnegade 43 Ville: Sønderborg Code NUTS: DK032 Sydjylland Code postal: 6400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Lisbeth Kjær Danielsen Courriel: lkd@ramboll.dk Téléphone: +45 51613077 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ramboll.dk
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.byggeprojekt.dk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Renovering af Dybbøl skole
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Dybbøl-skole står over for en totalrenovering. I forbindelse hermed udbydes 6 fag-entrepriser (Bygning, VVS, Ventilation, EL, CTS og Lift) på udførelse af renovering. Arb. udføres i 2 hovedområder (GUL og RØD blok) opdelt i 7 etaper, så det er muligt for elever og lærere, at flytte rundt på skolen mens renov.arb. udføres. Skolen er opbygget af 5 større bygn.volumener, som består af Rød Blok, Gul Blok, Grøn Blok, Multisal og Pavilloner. Renoveringen omfatter udelukkende Rød- og Gul Blok. Rød blok rummer klasselokaler til udskoling, PLC, admin og lærerarb.pladser, samt en fremtidig klub i det tidligere bibliotek. En del af blokken har kælder, som indeholder klasselokaler samt sekund. funktioner. Gul Blok rummer klasselokaler til mellemtrin samt flere faglokaler, herunder sløjd, musik, hånd-værk/design, madkundskab, fysik/kemi, biologi/natur og teknologi. Blokken har en kælder med sekundære funktioner, og indgangen til blokken sker i mellemgangen. Der ændres ikke i rummenes funktioner.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 72 700 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Bygning (Nedbrydning, jord, kloak, beton, murer, tømrer, gulv, maler)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "Bygning" omfatter primært udførelse af følgende arbejder: Jord, kloak, beton, murer, tømrer, maler, gulv, nedbrydning. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 45 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
VVS
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "VVS" omfatter primært udførelse af VVS-arbejder. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ventilation
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "Ventilation" omfatter primært udførelse af Ventilations-arbejder. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 11 500 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
EL
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "EL" omfatter primært udførelse af EL-arbejder. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
CTS
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "CTS" omfatter primært udførelse af CTS-arbejder. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Varelift til sløjdlokale og depoter i kælder
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42410000 Matériel de levage et de manutention
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK032 Sydjylland Lieu principal d'exécution:
Dybbøl skole, Gl. Åbenråvej 20, 6400 Sønderborg
II.2.4) Description des prestations:
Entreprise "Lift" omfatter primært udførelse af levering og montering af varelift. Omfang fremgår af udbudsmaterialet.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 37 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre vælge op til 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Ved vurderingen vil bygherre, udover graden af sammenlignelighed med den udbudte opgave i forhold til arbejder og omfang, særligt lægge vægt på om opgaverne omfatter følgende: (a) Udførelse af fagentreprisearbejder som angivet vedr. den ansøgte delaftale. (b) Renovering af bygninger med mange mindre lokaler/kontorer, (c) Udførelse af arbejder for en offentlig bygherre, Hvis ansøger har mindre end 20 ansatte eller gennemsnitlig årlig omsætning de seneste 3 år under 50 mio. kr. ekskl. moms, da kan ansøger vedlægge referencer i form af ansattes CV-referencer fra ansættelse i andre virksomheder end den ansøgende virksomhed. CV-referencer skal indeholde beskrivelse af CV-holders konkrete ansvar, opgaver og læring/erfaringer fra den anførte CV-reference. Virksomhedsreferencer vurderes forholdsmæssigt bedre end CV-referencer. Idet Byherre anser det for værdifuldt for konkurrencen, at der modtages tilbud fra et bredt udsnit af virksomheder, forbeholder Bygherre sig ret til at prækvalificere ansøgerne, så der såvidt muligt opnås en blanding af store, mellemstore og små virksomheder. Ansøgerne vil derfor blive vurderet på kvaliteten af de afleverede referencer og CV-referencer udover at blive vurderet ud fra hvor mange af deres referencer der indeholder én eller flere af de ovenfor angivne punkter a)-c) (Jo flere af punkterne ansøgeren kan dokumentere erfaring med jo bedre vurderes referencerne.).
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Til dokumentation for ansøgers økonomiske og faglige formåen, skal ansøger afgive erklæringer om følgende forhold: - Ansøgers egenkapital i de seneste to afsluttede regnskabsår (årsrapport), og - At der ikke er sket væsentlige negative ændringer i totalentreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport. Oplysningerne udfyldes i ESPD pkt. B. Egenkapital skal angives i feltet "Finansielle nøgletal", medens erklæring om ingen negative ændringer skal afgives i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav". Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Ansøgers egenkapital i de seneste to afsluttede regnskabsår skal være positiv, og - Der skal være afgivet erklæring om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i entreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport. Følgende anses for endelig dokumentation af oplysninger afgivet i ESPD: - Erklæring fra revisor indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for egenkapital, eller revisorpåtegnet årsrapport(er) indeholdende de i ESPD-dokumentet refererede tal for egenkapital, og - Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige negative ændringer i totalentreprenørens egenkapital siden aflæggelsen af seneste årsrapport, underskrevet af virksomhedens direktion, økonomiansvarlige eller revisor.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Til dokumentation for ansøgers tekniske og faglige formåen, skal ansøger beskrive op til 10 referencer inden for løsning af tilsvarende opgaver som den/de udbudte delaftaler. Med tilsvarende opgaver menes der renoveringsarbejder som den/de ansøgte delaftaler udført i fagentreprise. Referenceprojekter bør som udgangspunktet ikke være ældre end 5 år gamle på ansøgningstidspunktet. Igangværende opgaver er gyldige som reference, men vægtes mindre end afleverede opgaver. Følgende oplysninger bør angives for hver reference: 1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger; 2) Kort projektbeskrivelse (se udbudsbekg. pkt. II.2.9) for uddybning af hvad der bør medtages i beskrivelsen; 3) Udførelsestidspunkt; 4) Arbejder og opgaver; 5) Entreprisesum; 6) Ansøgers rolle og ansvar i projektet; Oplysninger udfyldes i ESPD del IV, C med følgende vejledning: - beskrivelse af referencen i feltet "Beskrivelse", - omfang/størrelse på referencen indsættes under »Beløb« eller under »Beskrivelse«, - sluttidspunkt (evt. forventet) angives under »Slutdato«, - kunde angives under »Modtagere«. Grundet den digitale ESPD tekniske opbygning og deraf følgende begrænsede muligheder for overblik og ansøgers muligheder for brug af referencemateriale i dokumentform, kan ansøger supplere eller erstatte oplysninger vedr. de udvalgte referencer i et selvstændigt bilag som vil blive taget i betragtning. Hvis referencer fremgår af både ESPD og i vedlagt bilag skal de være de samme og så vidt muligt være enslydende i tekstens indhold. Ved eventuelle modstridende oplysninger i hhv. ESPD og bilag er ESPD gældende. Den enkelte reference bør ikke overstige 2 A4-sider. Informationer udover 2 A4-sider, vil som udgangspunkt ikke kunne forventes inddraget i evalueringen. Jf. udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.9) vil der ved begrænsning af antallet af ansøgere blive lagt vægt på relevansen og kvaliteten af de oplyste referencer vurderet i forhold til sammenlignelighed med den udbudte opgave. Derfor opfordres ansøger til tydeligt at angive sammenligneligheden under beskrivelsen af referencen eller alternativt under ESPD'ens del V. Hvis der fremsendes/beskrives flere end 10 referencer lægges der alene vægt på de 10 nyeste referencer (slutdato). Referencer for ikke-vundne/opgaver/projekter vil ikke blive taget i betragtning. Referencelisten fra ESPD/vedlagt ESPD betragtes som endelig dokumentation. Der vil således ikke blive indhentet yderligere dokumentation for referencerne. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
For at sikre, at ansøger har den rette tekniske og faglige formåen er det et mindstekrav, at ansøger via reference(r) dokumenterer, at ansøger inden for de seneste 5 år regnet fra ansøgningsdatoen har udført mindst to referencer de seneste tre år indenfor hver af den/de ansøgte delaftaler.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Fagentreprise iht. AB18 med bygherres ændringer og tilføjelser. Entreprenøren skal overholde bygherres sociale klausuler vedr. løn- og arbejdsforhold.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2022 Heure locale: 23:59
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 08/03/2022
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøgning om prækvalifikation skal uploades til Byggeprojekt.dk jf. afsnit I.3) og bestå af: - ESPD i form af en XML-fil fra ansøger og særskilte filer fra evt. deltager i konsortie mv. samt pdf-fil af den elektroniske ESPD, - Bilag med referencer (hvis der søges flere delaftaler, skal der afleveres et separet bilag med referencer pr. ansøgt delaftale, dvs. søges to delaftaler, vedlægges to referencebilag). I ESPD skrives "se referencebilag vedr. delaftale [skriv navn på delaftale(r)]". Ordregiver har oprettet en ESPD XML-fil som ansøger skal downloade fra Byggeprojekt.dk og gemme på ansøgers egen computer. Ansøger skal derefter åbne XML-filen gennem ibinder, via fanen ESPD. Fra denne fane kan ESPD'en udfyldes og til sidst gemmes som en XML-fil på egen computer. Denne XML-fil og en udgave i pdf skal afleveres på Byggeprojekt.dk i mappen "PQ ansøgning" Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument. Hvis der vedlægges referencer eller andet baseret på tilknyttede firmaer eller tilsvarende, skal der udover rådighedserklæring udfyldes ESPD for hver af disse. Såfremt ansøger ønsker at basere sin økononomisk og finansielle formåen, og/eller tekniske og faglige formåen, på andre virksomheder (fx medlemmer i et konsortie/joint venture, moderselskabers, andre koncernselskabers eller underentreprør/underrådgivere.) formåen, skal ansøgn. vedlægges en erklæring (støtteerkl./rådighedserkl.) fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekn. og faglige kapacitet til rådighed for ansøger. Erklæring skal være udstedt til dette udbud og være dateret efter datoen for udbuddets offentliggørelse. Hvis ansøger baserer sin økon. og fin. formåen på andre virksomh., skal de støttende virksomheder påtage sig solidarisk hæftelse med ansøger. Der skal desuden vedlægges udfyldt eESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomisk og finansiel formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C. Hvis ansøger baserer sin tekniske og faglige formåen på underleverandører (eller andre enheders kapacitet), skal den/de pågældende udføre den del af kontrakten, som underrådgiverens kapacitet relaterer sig til. Ansøgere, der befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136, er i udgangspunktet afskåret fra at afgive tilbud, idet opmærksomheden dog skal henledes på udbudslovens § 138. Ansøger skal derfor erklære, at ansøger ikke befinder sig i en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135 og § 136. Erklæringen afgives ved at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C. Ansøgers opmærksomhed henledes på, at udelukkelsesgrundene i udgangspunktet er udfyldt med et "Nej". Ansøger behøver således ikke at udfylde ESPD del III, afsnit A, B og C, med mindre ansøgeren er omfattet af en af udelukkelsesgrundene. ESPD-dokumentets del III, afsnit D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes. Spørgsmål stilles og besvares via Byggeprojekt.dk. Bygherre forbeholder sig ret til kun at svare på spørgsmål vedr. prækvalifikation.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Adresse internet: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2,
   2.  pkt. § 7, stk.
   3.  Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, vorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  www.retsinfo.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Danemark-Sønderborg: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civilType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure restreinteType de marché: Marché de travaux 21/02/2022 26/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
42410000 - Matériel de levage et de manutention 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil