Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Rønne: Services d'interprétation

2020/S 68-162242  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Danemark-Rønne: Services d'interprétation 2020/S 068-162242 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bornholms Regionskommune Numéro national d'identification: 26696348 Adresse postale: Ullasvej 23 Ville: Rønne Code NUTS: DK Code postal: 3700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anette Edvardsen Courriel: anette.edvardsen@brk.dk Téléphone: +45 56921040 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/113309691.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.brk.dk/ https://permalink.mercell.com/113309691.aspx http://www.brk.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af tolkeydelser til Bornholms Regionskommune
II.1.2) Code CPV principal 79540000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Tolkeydelser til Bornholms Regionskommune sendes hermed i udbud. Følgende tolkeydelser ønskes: - Telefontolkning (primær) - Videotolkning - Fremmødetolkning (minimalt) - Skriftlig oversættelse af mindre opgaver.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 4 000 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK014 Lieu principal d'exécution:
Bornholms Regionskommune
II.2.4) Description des prestations:
Formålet med udbuddet er, at sikre levering af professionelle tolkeydelser, hvor bestilte tolke tolker til aftalt tid, har en professionel fremtoning, og taler både det danske og det tolkede sprog flydende. I de situationer, hvor der rekvireres en tolk, er levering af en professionel tolkning afgørende for, at sagsbehandlingen i den konkrete situation kan ske korrekt. De udbudte tolkeydelser benyttes ved kontrol, behandling, samtaler og skriftlige oversættelser. De anvendes primært på beskæftigelses-, integrations-, undervisnings- samt social - og sundhedsområdet, hvorfor det forventes, at tilbudsgiver kan levere tolke, som er velbevandrede i at tolke inden for disse områder. I tolkningerne kan videreformidling og forklaring af lovgivning indgå, hvorfor kendskab til diverse fagtermer indenfor især ovennævnte områder er nødvendig.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50 % Critère de qualité - Nom: Delkriterie - Tolkens kompetencer / Pondération: 45 % Critère de qualité - Nom: Delkriterie - Leverancesikkerhed og egnethed / Pondération: 45 % Critère de qualité - Nom: Delkriterie - Implementeringsplan / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 50 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 209-510542
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Udbud af Tolkeydelser til Bornholms Regionskommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 9 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 9 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dansk Flygtningehjælp Numéro national d'identification: 20699310 Adresse postale: Borgergade 10 Ville: København K Code NUTS: DK014 Code postal: 1300 Pays: Danemark Courriel: gerhard.korbo@drc.dk Téléphone: +45 60299452
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 4 000 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79540000 - Services d'interprétation