Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Rønne: Transport non régulier de passagers

2021/S 40-100185  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Danemark-Rønne: Transport non régulier de passagers 2021/S 040-100185 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Bornholms Regionskommune Numéro national d'identification: 26696348 Adresse postale: Ullasvej 23 Ville: Rønne Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 3700 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anette Edvardsen Courriel: anette.edvardsen@brk.dk Téléphone: +45 56921040 Fax: +45 56920001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/141815837.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.brk.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Annullationsbekendtgørelse - 2021 udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune
II.1.2) Code CPV principal 60140000 Transport non régulier de passagers
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Bornholms Regionskommune, Trafikselskabet BAT, udbyder kommunens offentlige servicekørsel som består af følgende kørselsordninger: A: Kørsel med deltagere i den lovpligtige individuelle handicapkørselsordning B: S-trafik med betalende passagerer C: Kørsel for Bornholms Regionskommune f.eks kørsler til dagcentre, kørsel efter sundhedsloven, visiterede brugere samt lign. D: S-trafik rute bl.a. med specialkørsel af børn, unge og øvrige brugere. Der udbydes både garanti- og variabel kørsel. Der bydes med en timepris på kørslen for hver udbudsenhed. Under garantikørsel er der 14 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker. Under variabelkørsel er der 12 udbudsenheder, hvor der kan bydes på den eller de udbudsenheder tilbudsgiver ønsker.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK014 Bornholm Lieu principal d'exécution:
Bornholms Regionskommune
II.2.4) Description des prestations:
Garantikørsel: Der udbydes i alt min. 20 250 garantitimer samt 7 500 rådighedstimer på hverdage pr. år. Til denne kørsel skal benyttes i alt 20 liftvogne af type 4 og 6 (jf. Bilag 1 - kravspecifikationen). Udbuddet på garantivogne er opdelt i 14 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Hver udbudsenhed er garanteret minimum 6 timers kørsel dagligt på skolehverdage og på andre hverdage vil garantitiden være minimum 3 timer. Garantikørselsbehovet er ikke stationært. Garantikørslen bliver fordelt ud fra et geografisk hensyn til hjemstedsområde, for at mindske tomkørsel, og for at sikre at alle garantibiler får fastkørsel så de kører for afregningen på de 6 timers garanti på skolehverdage og 3 timer på andre hverdage som der afregnes for. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på. Der er en option på alle udbudsenheder. Det vil sige, at ordregiver kan udvide kørslen med 1 vogn pr. udbudsenhed i rammeaftalens første 30 måneder, med et varsel på 2 måneder, til de i rammeaftalen aftalte vilkår. Hvis optionen for forlængelse af rammeaftalen udnyttes, følger udvidelsesmuligheden denne forlængelse. Optionen på udvidelse af kørslen med én vogn betinges af tilbudsgivers accept. Variabel kørsel: Den udbudte kørsel er variabel, hvilket betyder, at ordregiver ikke garanterer nogen fast mængde af kørsel til den enkelte operatør, der indgås rammeaftale med. Det forventes, at de variable køretøjer samlet set, vil skulle betjene ca. 10 000 personture pr. år i udbudsperioden, fordelt på hele Bornholm. Det kan forventes at der vil være store udsving i denne kørselsmængde i rammeaftaleperioden. Den variable kørsel tildeles ud fra den individuelle dag/plan og i forhold til hjemstedsområder i det omfang der er biler ledige til formålet. Udbuddet på variable vogne er opdelt i 12 udbudsenheder, der hver omfatter 1-2 vogne fordelt på 7 hjemstedsadresser. Tilbudsgivere bedes byde på den eller de udbudsenheder som tilbudsgiver har interesse i at byde på. Rammeaftalerne er 3-årige og træder i kraft den
   1.  august 2021 og udløber den 31. juli 2024. Ordregiver har en option på at kunne forlænge rammeaftalen i op til 1 x 12 måneder. Såfremt optionen ikke ønskes benyttet, udløber rammeaftalen automatisk ved udløbsdato.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har option på udvidelse med én bil på hver udbudsenhed under garantikørsel
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 005-005997
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
2021 udbud af OST 3 servicekørsel for Bornholms Regionskommune
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
60140000 - Transport non régulier de passagers