Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Nykøbing: Services d'enseignement et de formation

2021/S 40-100186  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Danemark-Nykøbing: Services d'enseignement et de formation 2021/S 040-100186 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morsø Kommune Numéro national d'identification: 41333014 Adresse postale: Jernbanevej 7 Ville: Nykøbing M Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 7900 Pays: Danemark Courriel: indkoeb@morsoe.dk Téléphone: +45 99707017 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mors.dk
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Morsø Kommune Numéro national d'identification: 41333014 Adresse postale: Jernbanevej 7 Ville: Nykøbing M Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 7900 Pays: Danemark Courriel: indkoeb@morsoe.dk Téléphone: +45 99707017 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mors.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Danskuddannelse af voksne udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner Numéro de référence: S2020-37369
II.1.2) Code CPV principal 80000000 Services d'enseignement et de formation
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Dette udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner. Ordregiver er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med flere (Danskuddannelsesloven, LBK nr. 901 af 19.8.2019). Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav der skal opfyldes, henvises til udbudsmaterialet inklusiv bilag.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 574 600.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 80400000 Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 80500000 Services de formation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Nordjylland
II.2.4) Description des prestations:
Dette udbud omhandler udbud af danskuddannelse for udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner. Ordregiver er forpligtet til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til lov om danskuddannelse til voksne udlændinge med flere (Danskuddannelsesloven, LBK nr. 901 af 19.8.2019). Danskuddannelsesloven omfatter 3 modulopbyggede danskuddannelser, der hver især afsluttes med en centralt stillet prøve. For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav der skal opfyldes, henvises til udbudsmaterialet inklusiv bilag.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 248-617720
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Danskuddannelse af voksne udlændinge med flere i Morsø og Thisted Kommuner
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AS3 A/S Numéro national d'identification: 26017297 Ville: Viby J Code NUTS: DK04 Midtjylland Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 13 574 600.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: nh@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80400000 - Services d'éducation des adultes et autres services d'enseignement 
80500000 - Services de formation