Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Équipements pour terrain de jeux

2022/S 18-042752  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Danemark-Odense: Équipements pour terrain de jeux 2022/S 018-042752 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Odense Kommune Numéro national d'identification: 35209115 Adresse postale: Flakhaven 2 Ville: Odense Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Frederikke Fogh Øland Courriel: frefo@odense.dk Téléphone: +45 21390355 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.odense.dk
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/5d96ef7a-e321-4a26-be45-5c3a496bd311/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Invitation til dialog forud for udbud af det dynamiske indkøbssystem - Udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr
II.1.2) Code CPV principal 37535200 Équipements pour terrain de jeux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Kære leverandør Odense Kommune forbereder et genudbud af det dynamiske indkøbssystem for udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr og inviterer i den forbindelse interesserede leverandører til dialogmøde omkring den kommende udbudsproces mv.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Odense
II.2.4) Description des prestations:
Kære leverandør Odense Kommune er i opstartsfasen af genudbud af det dynamiske indkøbssystem for udendørs lege-, fitness- og aktivitetsudstyr. Odense Kommune vil i forlængelse heraf gerne invitere jer til dialogmøde omkring den kommende udbudsproces mv. Denne invitation sendes til flere potentielle leverandører. I bedes vende tilbage til ut. hvis I ønsker at deltage. Fristen for tilbagemelding er fredag den 28.01.2022. Efter tilbagemeldingsfristen vil Odense Kommune udvælge 4 leverandører som vil blive inviteret til individuelle dialogmøder. Møderne finder sted tirsdag den 08.02.2022 i tidsrummet kl. 09.00-14.00, og de individuelle møder forventes at vare 1 time. De udvalgte leverandører vil få tilsendt dagsorden samt mødetidspunkt inden afholdelse af dialogmøde. Da vi er i opstartsfasen, er der tale om
   1.  fase af dialogmøder. Når materialet er udarbejdet og offentliggjort til høring, vil der således igen være mulighed for at byde ind og komme med bemærkninger. Dette gælder også på trods af, at man ikke var indkaldt til dialogmøde i
   1.  fase. Ved spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte ut. Odense Kommune glæder sig til at høre fra jer, og håber I vil deltage i dialogmødet.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
01/08/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Danemark-Odense: Équipements pour terrain de jeuxType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 26/01/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
37535200 - Équipements pour terrain de jeux