01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2018
Date de péremption : 23/07/2018
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services d'assistance et de conseils informatiques

2018/S 120-273798 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/06/2018 S120  - - Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Odense: Services d'assistance et de conseils informatiques 2018/S 120-273798 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Syddansk Universitet 29283958 Campusvej 55 Odense M 5230 Danemark Point(s) de contact: Søren Andersen Téléphone: +45 93507080 Courriel: soan@sdu.dk Code NUTS: DK Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/87851828.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.sdu.dk/ https://permalink.mercell.com/87851828.aspx http://www.sdu.dk/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://permalink.mercell.com/87851828.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues autre adresse:
Mercell Danmark A/S Østre Stationsvej 33, Vestfløjen Odense C 5000 Danemark Courriel: support.dk@mercell.com Code NUTS: DK Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/87851828.aspx https://permalink.mercell.com/87851828.aspx
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/87851828.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Hjemmesidekompleks
II.1.2) Code CPV principal 72600000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører kontrakt om vedligeholdelse og videreudvikling af SDUs hjemmesidekompleks. Tryk her https://permalink.mercell.com/87851828.aspx https://permalink.mercell.com/87851828.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031
II.2.4) Description des prestations:
Ordregiver udbyder en rammekontrakt om vedligeholdelse og videreudvikling af SDUs hjemmesider, som på nuværende tidspunkt består af sdu.dk med tilhørerende subsites, alumnet.sdu.dk, og mitsdu.dk, samt de engelske versioner heraf. En del af den udbudte opgave er en optimeringsproces for ordregivers hjemmesidekompleks. Opgaverne i den udbudteopgave vil bestå i: - Optimering af ordregivers Sitecore-løsning således, at den højere grad kommer til at leve op til SDUs onlinestrategi, - Vedligeholdelse af systemet, som blandt andet omfatter vedligehold, fejlretning med henblik på sikring af en stabil og velfungerende hjemmesidekompleks med et højt sikkerheds- og serviceniveau, tilgængelighed og stabilitet, samt udvikling der sikrer et sundt og levedygtigt system på langt sigt, - Videreudvikling, som bl.a. omfatter løbende videreudvikling af og nyudvikling til den samlede hjemmesideportefølje med henblik på løbende forbedring af funktionalitet, design og brugervenlighed, løbende tilpasninger på baggrund af ændrede forretningsmæssige behov, - Generel teknisk og strategisk rådgivning i forhold til at opretholde en stabil systemarkitektur og levedygtig teknisk platform for ordregivers hjemmesider.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
2 optioner af 12 måneders varighed.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.5) Informations sur la négociation
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/07/2018 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 01/08/2018
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Klagenævnet for Udbud Nævnenes Hus, Toldboden 2 Viborg 8800 Danemark Téléphone: +45 35291000 Courriel: klfu@naevneneshus.dk Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.klfu.dk http://www.klfu.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2. 6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 Valby 2500 Danemark Téléphone: +45 41715000 Courriel: kfst@kfst.dk Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
72600000 - Services d'assistance et de conseils informatiques