Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 19/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services d'enseignement et de formation

2020/S 68-162492  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Odense: Services d'enseignement et de formation 2020/S 068-162492 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miljøstyrelsen Numéro national d'identification: 25798376 Adresse postale: Tolderlundsvej 5 Ville: Odense C Code NUTS: DK031 Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anders Larsen Courriel: alars@mst.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.mst.dk http://www.mst.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tender.konnect.dk/invite/656 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tender.konnect.dk/invite/656
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Uddannelse indenfor jagt og vildtforvaltning
II.1.2) Code CPV principal 80000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Miljøstyrelsen er hovedansvarlig for ressortområdet jagt- og vildtforvaltning i Danmark. I den forbindelse medfinansierer Miljøstyrelsen et antal uddannelser inden for jagt- og vildtforvaltning som en del af administrationen af lov om jagt og vildtforvaltning med tilhørende bekendtgørelser. I forlængelse af ovenstående udbydes hermed uddannelsen til "Vildtforvalter", samt følgende korte uddannelser: - Jagttegnskursuslærer - Udsætning af fuglevildt - Flugtskydningsinstruktør - Skydeleder - riffel - Riffelinstruktør. Kontrakten omhandler selve gennemførelsen af alle de ovenstående uddannelser, samt alle dertilhørende opgaver, såsom tilrettelæggelse af uddannelserne, information om dem, optag af studerende til de forskellige uddannelser, planlægning af pensum og eksamensforløb for de forskellige uddannelser, samt andre administrative opgaver, der udspringer af håndteringen af de forskellige uddannelser. Kontrakten er planlagt til at træde i kraft enten pr.
   1.  september 2020 eller
   1.  januar 2021.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 33 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75121000 77600000 80500000 80530000 80540000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK0 Lieu principal d'exécution:
Hvor uddannelsesstedet er placeret og rundt i landet.
II.2.4) Description des prestations:
Kontrakten er omfattet af afsnit III i udbudsloven, og gennemføres efter light-regimet som et offentligt udbud. Kontrakten omhandler selve gennemførelsen af de i afsnit II.1.4 anførte uddannelser, samt alle dertilhørende opgaver, såsom tilrettelæggelse af uddannelserne, information om dem, optag af studerende til de forskellige uddannelser, planlægning af pensum og eksamensforløb for de forskellige uddannelser, samt andre administrative opgaver, der udspringer af håndteringen af de forskellige uddannelser. Kontrakten indeholder 3 optioner: 1) Mulighed for forlængelse af kontrakten 2) Mulighed for oprettelse af yderligere uddannelser 3) Mulighed for afholdelse af omkostninger i form af timelønninger til forskellige mindre opgaver, som ikke relaterer sig specifikt til en af de af kontrakten omfattede uddannelser, men som stadig falder ind under kontraktens formål (uddannelse indenfor jagt og vildtforvaltningens område). Der gøres opmærksom på, at uddannelsen til vildtforvalter er SU-berettiget og kan bl.a. anses som overbygning til den private uddannelse til Herregårdsjæger (optag via Kvote 1). Herudover kan der optages studerende med relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi via Kvote
   2.  I forhold til de korte uddannelser gøres der opmærksom på, at disse er lovpligtige for personer, der skal varetage nærmere specificerede opgaver indenfor de konkrete områder. Kravene er beskrevet i en række bekendtgørelser under jagt- og vildtforvaltningsloven. Der er afsat i gennemsnit 3,5 mio. DKK årligt til håndtering af opgaver under denne kontrakt (dvs. forberedelse (herunder optag), gennemførelse, afslutning, evaluering, kompetenceudvikling, og lignende). Der vil efter kontraktens indgåelse blive foretaget en fordeling af de økonomiske midler på hhv. lige og ulige år, således at der ved fordelingen tages hensyn til, at vildtforvalteruddannelsen afholdes i ulige år. Fordelingen vil blive udarbejdet på baggrund af de tilbudte priser fra den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten. Kontrakten er planlagt til at træde i kraft enten pr.
   1.  september 2020 eller
   1.  januar 2021. Kontraktstarten afhænger af, om den eksisterende leverandør skal fortsætte med at varetage kontrakten, eller om en ny leverandør skal overtage opgaven med håndtering af de af kontrakten omfattede uddannelser. En eventuel ny leverandør skal have tid til at varetage optagelsesprocessen til vildtforvalteruddannelsen, hvorfor kontraktstart pr.
   1.  september 2020 er påkrævet i denne situation. Der gøres opmærksom på, at uddannelsen til vildtforvalter skal køre hvert andet år i ulige årstal. Således skal der allerede være opstart på vildtforvalteruddannelsen pr. februar 2021.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 60
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kontrakten kan forlænges med 2 x 24 måneder ud over den anførte varighed af kontrakten i pkt. II.2.7 ovenfor. Herudover kan der være tale om tidligere kontraktstart ved eventuelt leverandørskifte, hvilket medfører yderligere 3 måneders kontraktvarighed ud over det i pkt. II.2.7 anførte.. Kontrakten er ikke opdelt i delaftaler, da der vurderes at være en så stærk sammenhæng mellem vildtforvalteruddannelsen og de 5 korte uddannelser, at det vil være uhensigtsmæssigt at skille uddannelserne fra hinanden. Dette er eksempelvis med henvisning til, at vildtforvalteruddannelsen skal rumme alle de 5 korte uddannelser, samt at den viden, der er relevant for én uddannelse, konkret kan anvendes på tværs af de forskellige uddannelser.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Krav om referencer, der viser tilbudsgivers egnethed til at varetage de opgaver med uddannelse, som er indeholdt i kontrakten. Se udbudsbetingelsernes afsnit 12.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Kontrakten indeholder en arbejdsklausul, som fremgår af kontraktens del 2, almindelige bestemmelser, pkt.
   3. 
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Udbudsprocessen gennemføres efter reglerne i udbudslovens afsnit III (Light regimet). Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet med særligt forkus på kvalitet. Tilbud vurderes på baggrund af følgende underkriterier: 1) Økonomi (25 %) 2) Uddannelsens tilrettelæggelse (10 %) 3) Fagligt indhold og tilgang (25 %) 4) Undervisernes faglige kompetencer (25 %) 5) Fysiske faciliteter (5 %) 6) Evaluering og sikring af faglig udvikling (10 %).
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 204-496725
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 19/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Tilbudsgiver skal indlevere tro og love erklæring i forhold til ubetalt forfalden gæld til det offentlige under 100 000 DKK
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/ https://naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt "Lov om Klagenævnet for Udbud"), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4.  5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2,
   2.  pkt. En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
75121000 - Services administratifs de l'enseignement 
77600000 - Services liés à la chasse 
80000000 - Services d'enseignement et de formation 
80500000 - Services de formation 
80530000 - Services de formation professionnelle 
80540000 - Services de formation dans le domaine de l'environnement