Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense:Services financiers et d'assurance

2022/S 181-512787  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Danemark-Odense: Services financiers et d'assurance 2022/S 181-512787 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Odense Kommune Numéro national d'identification: 35209115 Adresse postale: Flakhaven 2 Ville: Odense C Code NUTS: DK Danmark Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Charlotte Brønserud Jespersen Courriel: chbm@odense.dk Téléphone: +45 60898370 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.odense.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af daglige bankforretninger - genudbud
II.1.2) Code CPV principal 66000000 Services financiers et d'assurance
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører Odense Kommunes indkøb af daglige bankforretninger til samtlige kommunens enheder og institutioner:
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 800 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66110000 Services bancaires
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af daglige bankforretninger. Odense Kommune forventer, at der etableres en samlet kreditfacilitet på 1 mia. kr. pr. år under aftalen. Udbuddet omfatter følgende daglige bankforretninger til samtlige ordregivers enheder og institutioner: Alle betalingstransaktioner, dog undtaget de transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen Øvrige forretninger såsom betalingskort , cash management m.v. Rådgivning om daglige transaktioner, m.v. IT-understøttelse af betalingstransaktioner, herunder adgang til tilbudsgivers online banking system Fortløbende ca. 800 aktive konti til administration af borgernes økonomi Undtaget fra udbuddet er: Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. Aftaleindskud, formue- og lånepleje Rådgivning om formue-/gældspleje Administration af legater og fonde For nærmere beskrivelse af de udbudte ydelser, herunder de mindstekrav ydelserne skal opfylde, henvises til kravspecifikationen (Bilag A), samt eventuelle rettelser og besvarelse af spørgsmål.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Service og kontanthåndtering / Pondération: 15 % Prix - Pondération: 85 %
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på forlængelse i 2x12 måneder
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Aftalen er ikke opdelt i delaftaler, da ordregiver har vurderet, at dette administrativt og økonomisk ville være uhensigtsmæssigt for en aftale af denne karakter.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 112-315804
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Nordea Bank Danmark A/S Ville: Odense Code NUTS: DK Danmark Pays: Danemark
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 2 800 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ordregiver har i dette udbud tilvalgt alle de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialets afsnit
   9. 1
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
15/09/2022 Danemark-Odense: Services financiers et d'assuranceType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 20/09/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
66000000 - Services financiers et d'assurance 
66110000 - Services bancaires