Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 27/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services de formation

2020/S 68-162451  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Odense: Services de formation 2020/S 068-162451 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Socialstyrelsen Numéro national d'identification: 26144698 Adresse postale: Edisonsvej 1 Ville: Odense C Code NUTS: DK Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Martin Sandø-Pedersen Courriel: msa@socialstyrelsen.dk Téléphone: +45 41932490 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://socialstyrelsen.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601 https://socialstyrelsen.dk/ https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267413&B=SOCIALSTYRELSEN Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=267413&B=SOCIALSTYRELSEN
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud vedr. kursuskatalog til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien Numéro de référence: 2019 - 6068
II.1.2) Code CPV principal 80500000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Socialstyrelsen udbyder hermed et kursuskatalog målrettet ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Kursuskataloget er en del af det samlede initiativ om kvalitet i socialpsykiatrien og skal bidrage til den igangværende udvikling og omstilling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering, og i sidste ende styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne skal formidle aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer, og skal give mulighed for at udvikle egen praksis med udgangspunkt i denne viden. Udbuddet består af 11 delopgaver: - Delopgave 1-9: Udvikling og afholdelse af kurser i kataloget. - Delopgave 10: Strategisk kompetencerådgivning af ledelsen på tilbud og i kommuner. - Delopgave 11: Kursusadministration af kurser i kataloget. Opgaverne udbydes for perioden 2020-2022, hvoraf opgaverne i 2021 og 2022 udgør en option.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbud vedr. kursuskatalog til videns- og kompetenceløft i socialpsykiatrien
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 73300000 79632000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK
II.2.4) Description des prestations:
Socialstyrelsen udbyder hermed et kursuskatalog målrettet ledere og medarbejdere i socialpsykiatrien. Kursuskataloget er en del af det samlede initiativ om kvalitet i socialpsykiatrien og skal bidrage til den igangværende udvikling og omstilling af socialpsykiatrien mod recovery og rehabilitering, og i sidste ende styrke indsatsen over for mennesker med psykiske vanskeligheder. Kurserne skal formidle aktuelt bedste viden inden for en række centrale temaer, og skal give mulighed for at udvikle egen praksis med udgangspunkt i denne viden. Udbuddet består af 11 delopgaver: - Delopgave 1-9: Udvikling og afholdelse af kurser i kataloget. - Delopgave 10: Strategisk kompetencerådgivning af ledelsen på tilbud og i kommuner. - Delopgave 11: Kursusadministration af kurser i kataloget. Opgaverne udbydes for perioden 2020-2022, hvoraf opgaverne i 2021 og 2022 udgør en option.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 27/05/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: 1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. - 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. - 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 2, stk.
   2.  3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
73300000 - Conception et exécution dans le domaine de la recherche et du développement 
79632000 - Services de formation de personnel 
80500000 - Services de formation