Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Services d'orientation et de conseil professionnel

2020/S 180-435411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Danemark-Odense: Services d'orientation et de conseil professionnel 2020/S 180-435411 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Socialstyrelsen Numéro national d'identification: 26144698 Adresse postale: Edisonsvej 1 Ville: Odense C Code NUTS: DK DANMARK Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Dea A. Thomsen Courriel: deat@socialstyrelsen.dk Adresse(s) internet: Adresse principale: https://socialstyrelsen.dk/ Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601 https://socialstyrelsen.dk/ https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/382601
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278112&B=SOCIALSTYRELSEN Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278112&B=SOCIALSTYRELSEN
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af VISOs psykologfaglige rådgivning vedr. adoption uden samtykke 2020-2025 Numéro de référence: 2017-11443
II.1.2) Code CPV principal 85312300 Services d'orientation et de conseil professionnel
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser vedrørende adoption uden samtykke. Udbuddet vedrører én delaftale: - Den psykologfaglige rådgivning vedr. adoption uden samtykke. Dette udbud vedrører levering af ydelserne "udredning" og "specialrådgivning". Der henvises til ydelsesbeskrivelsen og udbuddets bilag for definition af ydelserne. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser på målgruppeområdet samt option på udvidelse af delaftalens samlede værdi. Ordregiver ønsker at indgå VISO-delkontrakter med minimum 3 leverandører. Ydelserne vedr. adoption uden samtykke udbydes for perioden
   1.  februar 2021 - 31. januar 2026. Ydelserne udbydes efter reglerne om light-udbud i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 7 200 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Udbud af VISOs psykologfaglige rådgivning vedr. adoption uden samtykke 2020-2025
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312300 Services d'orientation et de conseil professionnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK DANMARK Lieu principal d'exécution:
Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Socialstyrelsen udbyder VISO-ydelser vedrørende adoption uden samtykke. Udbuddet vedrører én delaftale: - Den psykologfaglige rådgivning vedr. adoption uden samtykke. Dette udbud vedrører levering af ydelserne "udredning" og "specialrådgivning". Der henvises til ydelsesbeskrivelsen og udbuddets bilag for definition af ydelserne. Desuden indeholder udbuddet option på køb af vidensydelser på målgruppeområdet. Ordregiver ønsker at indgå VISO-delkontrakter med minimum 3 leverandører. Ydelserne vedr. adoption uden samtykke udbydes for perioden
   1.  februar 2021 - 31. januar 2026. Ydelserne udbydes efter reglerne om light-udbud i udbudslovens afsnit III (lov nr. 1564 af 15.12.2015 med senere ændringer). Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, hvor alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at afgive tilbud.
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 200 000.00 DKK
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Début: 01/02/2021 Fin: 31/01/2026
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 19/10/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til: 1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. 1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: - 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. - 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. - 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. håndhævelseslovens § 2, stk.
   2.  3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende. Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i håndhævelseslovens § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
85312300 - Services d'orientation et de conseil professionnel