Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 21/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense:Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2023/S 227-714518  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Danemark-Odense: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 2023/S 227-714518 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: FynBus Numéro national d'identification: 29979944 Adresse postale: Tolderlundsvej 9 Ville: Odense C Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Frederik Dahlstrøm Larsen Courriel: fdl@fynbus.dk Téléphone: +45 30598442 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c38b3352-ca92-4b70-9b61-4255543e0630/homepage
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c38b3352-ca92-4b70-9b61-4255543e0630/publicMaterial Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c38b3352-ca92-4b70-9b61-4255543e0630/homepage
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/c38b3352-ca92-4b70-9b61-4255543e0630/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af FR9 - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune
II.1.2) Code CPV principal 60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner primært uden for Faaborg-Midtfyns Kommune. Kontraktens estimerede kørselsomfang er angivet som antal personture pr. år og er beskrevet i Bilag A - Udbudt kørsel. Kontrakten har driftstart den
   1.  marts 2024. Kontrakten er gældende frem til den 28. februar 2025
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FR9-FAM1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyns kommune
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner for Faaborg-Midtfyns kommune. Der skal påregnes ændringer i kørselsbehov på de enkelte institutioner og borgere inden driftstart og i løbet af kontraktperioden. Kørsel til institutioner, der ikke er oplyst i Bilag A, vil derfor også være omfattet af kontrakten. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til og fra følgende institutioner, som fremgår af Bilag A - Udbudt kørsel: Øhavsskolen, afs. Uglen Bøgebjergskolen Brahesminde Skole, afd. Svanninge Brahesminde Skole, afd. Horne Øhavsskolen, afd. Svanen Brahesminde Skole, afd. Horne Øhavsskolen, afd. Uglen Øhavsskolen, Afd. Svanen Heldagsskolen i Korinth Ungdomsskolens Heltidsundervisning "Bangsbo" Munkegården (Ø-færgen) Holbrogaard Sundbrinken Børnehus
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Heraf option på forlængelse i op til 2 år
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Til sikkerhed for Leverandørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 2,5 % af kontraktsummen pr. år. Garantien skal senest være stillet overfor FynBus på den i Udbudsbetingelserne afsnit 4, Tidsplan angivne dato forud for driftstart.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FR9-FAM2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyns kommune
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner uden for Faaborg-Midtfyns kommune. Der skal påregnes ændringer i kørselsbehov på de enkelte institutioner og borgere inden driftstart og i løbet af kontraktperioden. Kørsel til institutioner, der ikke er oplyst i Bilag A, vil derfor også være omfattet af kontrakten. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til og fra følgende institutioner, som fremgår af Bilag A - Udbudt kørsel: Tre Ege Skolen afd. Kværndrup Espe Skole Nordagerskolen Tre Ege Skolen afd. Ryslinge Tingagerskolen Brobyskolerne afd. Allested-Vejle Brobyskolerne ad. Pontoppidan Stoppested for bus 330 Brobyskolerne, afd. Pontoppidan Nordagerskolen Espe Skole Tingagerskolen Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup Nordskovens Friskole Ringe Kost & Realskole Asgaard-Sødinge Gl. Højgaard Natur & Helhedsskolen
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Heraf option på forlængelse i op til 2 år
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Til sikkerhed for Leverandørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 2,5 % af kontraktsummen pr. år. Garantien skal senest være stillet overfor FynBus på den i Udbudsbetingelserne afsnit 4, Tidsplan angivne dato forud for driftstart.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FR9-FAM3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyns kommune
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner uden for Faaborg-Midtfyns kommune. Der skal påregnes ændringer i kørselsbehov på de enkelte institutioner og borgere inden driftstart og i løbet af kontraktperioden. Kørsel til institutioner, der ikke er oplyst i Bilag A, vil derfor også være omfattet af kontrakten. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til og fra følgende institutioner, som fremgår af Bilag A - Udbudt kørsel: Broskolen afd. Bøgehøj Broskolen, afd. Rolfsted Carl Nielsen Skolen Carl Nielsen Skolen Æblegården Nyborg Heldagsskole Enghaveskolen Enghaveskolen SFO Enghaveskolens specialbørnehave Paarup Skole Paarup Skole SFO Lumby Skole Lumby Skole SFO Søhusskolen Nørrebjergskolen Nørrebjergskolen SFO Børnehuset Symfonien
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Heraf option på forlængelse i op til 2 år
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Til sikkerhed for Leverandørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 2,5 % af kontraktsummen pr. år. Garantien skal senest være stillet overfor FynBus på den i Udbudsbetingelserne afsnit 4, Tidsplan angivne dato forud for driftstart.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
FR9-FAM4
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60120000 Services de taxi 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Faaborg-Midtfyns kommune
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende udbud omfatter udførelse af Specialkørsel til specialskoler og institutioner uden for Faaborg-Midtfyns kommune. Der skal påregnes ændringer i kørselsbehov på de enkelte institutioner og borgere inden driftstart og i løbet af kontraktperioden. Kørsel til institutioner, der ikke er oplyst i Bilag A, vil derfor også være omfattet af kontrakten. Den udbudte kørsel omfatter kørsel til og fra følgende institutioner, som fremgår af Bilag A - Udbudt kørsel: Dagtilbud Broby STU
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Heraf option på forlængelse i op til 2 år
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Option på forlængelse af kontrakten på uændrede vilkår i op til to år. Forlængelse kan ske af flere omgange på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Til sikkerhed for Leverandørs opfyldelse af nærværende kontrakt, stilles en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti på 2,5 % af kontraktsummen pr. år. Garantien skal senest være stillet overfor FynBus på den i Udbudsbetingelserne afsnit 4, Tidsplan angivne dato forud for driftstart.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Tilbudsgiver må ikke være omfattet af obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens §§ 134a, 135, 136 og 137, nr. 1-5. Der henvises til udbudsbetingelsernes pkt.
   8. 2.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen krav til økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Der er ingen krav til teknisk og faglig kapacitet
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession La prestation est réservée à une profession déterminée Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Leverandør eller underleverandør skal have en gyldig tilladelse i henhold til Buslovens § 1, Lov nr. 1050 af 12. november 2012, Taxilovens § 1, Lov nr. 107 af 30. januar 2013 eller Taxilovens § 3, LOV nr. 1538 af 19. december 2017.
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der henvises til kontrakten vedlagt udbudsmaterialet
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/12/2023 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/03/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/12/2023 Heure locale: 12:01 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Ingen adgang
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3. . Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til udbuddet. Alle spørgsmål skal stilles i udbudssystemet ETHICS. . Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig ajour med materialet i udbudssystemet. . Ansøger skal som en del af sin ansøgning aflevere et ESPD, hvori ansøger skal afgive erklæringer om følgende forhold: - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1, nr. 1-6, og stk. 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandlinger, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 136, nr. 1 - 3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om interessekonflikter, konkurrencefordrejning, groft urigtige oplysninger mv.) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 (vedrører tilsidesættelse af gældende forpligtelser inden for det miljømæssige-, sociale- og arbejdsretlig område) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (vedrører konkurs, insolvens- eller likvidationsbehandling, rekonstruktion, indstillet erhvervsvirksomhed og lignende situationer) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3 (vedrører alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet), og hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører uretmæssig påvirkning af beslutningsproces m.v.). - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 4 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 5 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren har væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6 (vedrører om ansøgeren eller tilbudsgiveren uretmæssigt har forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces) - Hvorvidt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 7 (vedrører om ansøgeren eller. tilbudsgiveren har ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger) . Der henvises i det hele til udbudslovens §§ 135-137. . Erklæringerne skal opfyldes via udfyldelse af ESPD. Ordregiver kan ikke tage erklæringer i betragtning, som er afgivet på anden vis end via ESPD. . Ved sammenslutninger (konsortium) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer. . Tilbudsgiver, andre enheder og konsortier skal på ordregivers opfordring fremlægge dokumentation i henhold til udbudslovens §§144 og 152 for de oplysninger, som er afgivet i ESPD i forbindelse med tilbudsafgivelsen .Hvis tilbudsgiver er fra Danmark fremlægges dokumentationen i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for indsendelse.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 Udbud af FR9 - Specialkørsel i Faaborg-Midtfyns kommune 21/12/2023 24/11/2023 DNK National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
60112000 - Services de transport routier public 
60120000 - Services de taxi