Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Odense: Véhicules de compactage des ordures ménagères

2022/S 53-137755  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Danemark-Odense: Véhicules de compactage des ordures ménagères 2022/S 053-137755 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Odense Renovation A/S Numéro national d'identification: 17414070 Adresse postale: Snapindvej 21 Ville: Odense V Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5200 Pays: Danemark Point(s) de contact: Ole Fuglsang Courriel: ofd@odenserenovation.dk Téléphone: +45 63138223 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/172260050.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.odenserenovation.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
1 stk. chassis med kran og montering af 2-kammer komprimatorkasse - 2022
II.1.2) Code CPV principal 34144512 Véhicules de compactage des ordures ménagères
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Anskaffelse af 1 stk. chassis med kran og montering af 2-kammer komprimatorkasse til indsamling af sorteret husholdningsaffald. Komprimatorkassen leveres af ordregiver. Chassis: 8 x 2/6 trippel chassis, Euro 6d, ca. 400-440 HK, fuldautomatisk Allison gearkasse Kran: Min. 23 tonsmeter, rækkevidde 12-13 meter, 4 udskud på arm Påbygning: NTM (leveres af ordregiver)
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 2 132 000.00 DKK / Offre la plus élevée: 2 217 000.00 DKK prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Odense
II.2.4) Description des prestations:
Chassis: Så lav ind- og udstigning som muligt, fuld luftaffjedring, knælefunktion. Fuld servicekontrakt på chassis. Motor: ca. 400-440 HK, generator 28V/150A, Batterier 225 ah (til elektrisk hydraulik på komprimatorkasse) Komprimatorkasse leveres af ordregiver. Montering aftales mellem chassisleverandør og valgt opbygger.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Pris / Pondération: 60 Coût - Nom: Kvalitet / Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 025-060479
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
1 stk. chassis med kran og montering af 2-kammer komprimatorkasse - 2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Autohuset Vestergaard A/S Adresse postale: Vrøndingvej 3 Ville: Horsens Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8700 Pays: Danemark Courriel: mail.lastvogne@autohuset-vestergaard.dk Téléphone: +45 75594000
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 2 132 000.00 DKK / Offre la plus élevée: 2 217 000.00 DKK prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Danemark-Odense: Véhicules de compactage des ordures ménagèresType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
34144512 - Véhicules de compactage des ordures ménagères