Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Ouvrages annexes pour lignes électriques : Aftale om levering og montering af 10 kV elforsyning samt tilhørende 0,4/10 kV transformere og koblingsmateriel til det nye vaskeri

2024/S 2024-092310  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
92310-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Danemark – Ouvrages annexes pour lignes électriques – Aftale om levering og montering af 10 kV elforsyning samt tilhørende 0,4/10 kV transformere og koblingsmateriel til det nye vaskeri
OJ S 31/2024 13/02/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Marché de travaux

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Region Sjælland
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Aftale om levering og montering af 10 kV elforsyning samt tilhørende 0,4/10 kV transformere og koblingsmateriel til det nye vaskeri
Description: Region Sjælland (herefter ”Regionen”) udbød i efteråret 2022 projektering og opførelse af nyt sygehusvaskeri i Holbæk i totalentreprise. Værdien af totalentrepriseaftalerne for bygninger og maskiner udgør ca. kr. 194 mio. ekskl. moms. Nærværende aftale indbefatter levering og etablering af ca. 3 km 10 kV kabler, fra Cerius’ hovedstation 222 TVM, placeret på matr. Tveje Merløse, Holbæk Jorder 4g frem til byggepladsen på matrikel Allerups Springstrupjorder, Søstrup 1c. Desuden leveres og etableres 10 kV fordelingsanlæg bestående af 3 fuldt bestykkede kompaktstationer inkl. transformere og koblingsudstyr på matrikel Allerups Springstrupjorder, Søstrup 1c. Aftalen, der forventes indgået, har en samlet værdi på i alt kr.
   5. 516.604 ekskl. moms. Forud for indrykning af denne bekendtgørelse har Regionen gennemført tilbudsindhentning hos forsyningsselskabet Nexel A/S.
Identifiant de la procédure: 25597dda-6c0a-4941-bfa3-1e2745dd7c62
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232200 Ouvrages annexes pour lignes électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232220 Travaux de construction de sous-stations, 45232221 Sous-station de transformation
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Vaskerivej  
Ville: Tuse
Code postal: 4300
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Aftale om levering og montering af 10 kV elforsyning samt tilhørende 0,4/10 kV transformere og koblingsmateriel til det nye vaskeri
Description: Regionen udbød i efteråret 2022 projektering og opførelse af nyt sygehusvaskeri i Holbæk i totalentreprise. Værdien af totalentrepriseaftalerne for bygninger og maskiner udgør ca. kr. 194 mio. ekskl. moms. Nærværende aftale indbefatter levering og etablering af ca. 3 km 10 kV kabler, fra Cerius’ hovedstation 222 TVM, placeret på matr. Tveje Merløse, Holbæk Jorder 4g frem til byggepladsen på matrikel Allerups Springstrupjorder, Søstrup 1c. Desuden leveres og etableres 10 kV fordelingsanlæg bestående af 3 fuldt bestykkede kompaktstationer inkl. transformere og koblingsudstyr på matrikel Allerups Springstrupjorder, Søstrup 1c. Aftalen, der forventes indgået, har en samlet værdi på i alt kr.
   5. 516.604 ekskl. moms. Forud for indrykning af denne bekendtgørelse har Regionen gennemført tilbudsindhentning hos forsyningsselskabet Nexel A/S.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232200 Ouvrages annexes pour lignes électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232220 Travaux de construction de sous-stations, 45232221 Sous-station de transformation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Vaskerivej  
Ville: Tuse
Code postal: 4300
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I tilfælde hvor ordregiveren forud for kontraktindgåelse har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, hvoraf det fremgår, at ordregiveren agter at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, og denne bekendtgørelse indeholder en begrundelse for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, og når kontrakten ikke er indgået inden udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, skal klage i forbindelse med ordregiverens beslutning om, at ordregiveren har til hensigt at indgå kontrakt med en bestemt virksomhed, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse om, at ordregiver har indgået en kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud m.v. § 7, stk. 3 (loven kan hentes på www.retsinformation.dk). Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 516 604,00 DKK
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Marchés dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables aux marchés publics
Autre justification: Som det fremgår af bekendtgørelsens øvrige puntker anses kontrakten samlet set i medfør af udbudslovens § 25, stk. 1 i udbudsretlig henseende som en bygge- og anlægskontrakt. Kontrakten vedrører et delarbejde i forbindelse med den samlede opførelse af nyt sygehus vaskeri i Holbæk jf. udbudslovens § 8, stk.
   1.  Da værdien af kontrakten udgør kr.
   5. 516.604 ekskl. moms, er værdien af kontrakten under tærskelværdien for delydelser i medfør af udbudslovens § 8, stk. 2, der p.t. udgør kr.
   7. 441.800 ekskl. moms. Der er endvidere ikke uden forudgående udbud (inkl. værdien af denne delaftale) til projektet indgået delydelsesaftaler med en samlet værdi på mere end 20 % af den samlede værdi af delydelser til projektet. Kontrakten anses som følge heraf som undtaget for udbud i medfør af delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Nexel A/S
Offre:
Identifiant de l’offre: Tilbud fra NEXEL A/S
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Aftale
Titre: Aftale om levering og montering af 10 kV elforsyning samt tilhørende 0,4/10 kV transformere og koblingsmateriel til det nye vaskeri

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Østjylland (DK042)
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: https://kfst.dk/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Region Sjælland
Numéro d’enregistrement: 29190658
Département: Produktion og Logistik
Adresse postale: Alleen 15 Sorø 
Ville: Sorø
Code postal: 4180
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
Point de contact: Mogens Fonseca Pedersen
Adresse électronique: mofp@regionsjaelland.dk
Téléphone: 57875307
Adresse internet: https://www.regionsjaelland.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Nexel A/S
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 20214414
Adresse postale: Hovedgaden 36  
Ville: Svinninge
Code postal: 4520
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
Adresse électronique: nexel@nexel.dk
Téléphone: 70 20 33 44
Adresse internet: https://nexel.dk/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0f2eb559-a48b-47ed-b613-87be65e62c84  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2024 12:27:48 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 92310-2024
Numéro de publication au JO S: 31/2024
Date de publication: 13/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
45232200 - Ouvrages annexes pour lignes électriques