Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark: Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes: Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S

2024/S 2024-071606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71606-2024 - Résultats
Danemark – Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes – Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S
Activité de l’entité adjudicatrice: Production, transport ou distribution de gaz ou de chaleur

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S
Description: Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat et projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo, i alt ca.
   1. 440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområder og dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af bl.a. præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, buerør, afgreninger, muffer, skummaterialer, samlinger, ventiler, alarmudtag, fittings mm.Rammeaftalen skal omfatte alle dobbeltrørskomponenter samt enkeltrør, både faste og fleksible, i dimensioner op til DN125. Der forventes anvendelse af hovedsageligt dobbeltrør, men det skal bemærkes, at der kan opstå behov for enkeltrør.Samtidig kan Ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer under Rammeaftalen. Ordregiver kan indkøbe specialkomponenter mv. under Rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.<br>
Identifiant de la procédure: 691a3677-0375-4e82-a3ff-6c865dbe2558
Avis précédent: 00566164-2023
Identifiant interne: 153455
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S
Description: Kerteminde Forsyning – Varme A/S har igangsat et projekt omhandlende konvertering af naturgaskunder i Munkebo, i alt ca.
   1. 440 potentielle tilslutninger, som dels ligger i forbindelse med eksisterende fjernvarmeområder og dels ligger udenfor. Størstedelen af disse er private husstande, men industrivirksomheder er også inkluderet.Rammeaftalen vil omfatte levering af Ordregivers forbrug af bl.a. præisolerede fjernvarmerør, bøjninger, buerør, afgreninger, muffer, skummaterialer, samlinger, ventiler, alarmudtag, fittings mm.Rammeaftalen skal omfatte alle dobbeltrørskomponenter samt enkeltrør, både faste og fleksible, i dimensioner op til DN125. Der forventes anvendelse af hovedsageligt dobbeltrør, men det skal bemærkes, at der kan opstå behov for enkeltrør.Samtidig kan Ordregiver indkøbe montageydelser i forbindelse med svejsemuffer under Rammeaftalen. Ordregiver kan indkøbe specialkomponenter mv. under Rammeaftalen, såfremt der opstår behov herfor.<br>
Identifiant interne: 153455
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 44160000 Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44162200 Conduites de distribution, 44163200 Raccords de tuyauterie, 44164000 Gainage et tubage, 44163000 Tuyaux et raccords, 44162000 Tuyauterie, 44165000 Tuyaux, conduites ascendantes et manchons
Options:
Description des options: Fleksible ledninger, -koblinger, alarmskabe, montagearbejder og leje af udstyr.&nbsp;
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk.
   4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Nævnenes Hus
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 40 000 000,00 DKK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ISOPLUS FJERNVARMETEKNIK A/S
Offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 20 000 000,00 DKK
Sous-traitance: yes
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Leverance af præisolerede fjernvarmerør og komponenter - Kerteminde Forsyning - Varme A/S
Date de conclusion du marché: 26/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: KERTEMINDE FORSYNING - VARME A/S
Numéro d’enregistrement: 32077404
Adresse postale: Kohaven 12  
Ville: Kerteminde
Code postal: 5300
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Point de contact: Simon Sørensen
Adresse électronique: sis@kertemindeforsyning.dk
Téléphone: +45 70253333
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ISOPLUS FJERNVARMETEKNIK A/S
Numéro d’enregistrement: 16321435
Adresse postale: Korsholm Alle 20  
Ville: Middelfart
Code postal: 5500
Pays: Danemark
Adresse électronique: iso@isoplus.dk
Téléphone: +45 63415095
Adresse internet: https://www.isoplus.dk/
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Nævnenes Hus
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Télécopieur: +45 33307799
Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Télécopieur: +45 41715100
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: adf101c5-171a-4c16-9667-2e4ed71bef3d - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 12:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71606-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
44160000 - Pipelines, tuyauterie, conduites, gainage, tubage et articles connexes