Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : '?quipements médicaux : Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver

2024/S 2024-087047  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87047-2024 - Notification préalable d’attribution directe
Danemark – Équipements médicaux – Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Region Nordjylland
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
Description: Regionen har til hensigt at indgå kontrakt vedr. indkøb af nye transportkasser til blod-, urin og andre prøver fra praksis- og speciallæger og udvikling heraf. Blod-, urin og andre prøver indsamles fra praksis- og speciallæger m.fl. i og omkring Aalborg og transporteres til de centrale laboratorier på Aalborg Universitetshospital. Dette flow af prøver er i nogen grad automatiseret ved modtagelsen på sygehuset. I forbindelse med udflytning til Det Ny Universitetshospital er der truffet beslutning om at afvikle den eksisterende automatiseringsløsning, der således ikke flyttes med til det nye sygehus. I stedet indrettes en ny prøvemodtagelse med nyt automatiseringsanlæg. I den forbindelse er det nødvendigt at designe, udvikle og anskaffe nye transportkasser, som i henseende til formål, håndtering og arbejdsmiljø m.v. vil kunne indgå i den nye automatisering. Disse transportkasser indgår i et prøveflow, som bl.a. indebærer transport af biologisk materiale på offentlig vej og er dermed underlagt den internationale konvention om trans-port af farligt gods på vej. Dette stiller en række krav til emballering og dermed til den nye transport-kasse. Disse hensyn bevirker sammen med rimelige og hensigtsmæssige krav af håndterings- og arbejdsmiljømæssig art, det nævnte ønske om, at transportkasserne kan integreres i en automatisk håndtering (åbning, inspicering af indre temperatur og kontaminering, tømning, rengøring og genud-levering m.v.) og transportkassernes evne til at modstå rengøring ved høje temperaturer og/eller op-løsningsmidler, at standardkasser ikke finder anvendelse. Da det nordjyske sygehusvæsen desuden er ledende med hensyn til automatisering af modtagelse og håndtering af eksterne prøver, eksisterer der ikke anvendelige transportkasser, specialudviklet til andre sygehuse. De nye transportkasser skal derfor specialudvikles til formålet.
Identifiant de la procédure: 3bca50ff-d5ee-4226-ad69-094997ec76f5
Identifiant interne: U431-24
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nordjylland (DK050)
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr.
   2.  Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver
Description: Regionen har til hensigt at indgå kontrakt vedr. indkøb af nye transportkasser til blod-, urin og andre prøver fra praksis- og speciallæger og udvikling heraf. Blod-, urin og andre prøver indsamles fra praksis- og speciallæger m.fl. i og omkring Aalborg og transporteres til de centrale laboratorier på Aalborg Universitetshospital. Dette flow af prøver er i nogen grad automatiseret ved modtagelsen på sygehuset. I forbindelse med udflytning til Det Ny Universitetshospital er der truffet beslutning om at afvikle den eksisterende automatiseringsløsning, der således ikke flyttes med til det nye sygehus. I stedet indrettes en ny prøvemodtagelse med nyt automatiseringsanlæg. I den forbindelse er det nødvendigt at designe, udvikle og anskaffe nye transportkasser, som i henseende til formål, håndtering og arbejdsmiljø m.v. vil kunne indgå i den nye automatisering. Disse transportkasser indgår i et prøveflow, som bl.a. indebærer transport af biologisk materiale på offentlig vej og er dermed underlagt den internationale konvention om trans-port af farligt gods på vej. Dette stiller en række krav til emballering og dermed til den nye transport-kasse. Disse hensyn bevirker sammen med rimelige og hensigtsmæssige krav af håndterings- og arbejdsmiljømæssig art, det nævnte ønske om, at transportkasserne kan integreres i en automatisk håndtering (åbning, inspicering af indre temperatur og kontaminering, tømning, rengøring og genud-levering m.v.) og transportkassernes evne til at modstå rengøring ved høje temperaturer og/eller op-løsningsmidler, at standardkasser ikke finder anvendelse. Da det nordjyske sygehusvæsen desuden er ledende med hensyn til automatisering af modtagelse og håndtering af eksterne prøver, eksisterer der ikke anvendelige transportkasser, specialudviklet til andre sygehuse. De nye transportkasser skal derfor specialudvikles til formålet.
Identifiant interne: U431-24
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 33100000 Équipements médicaux
Nomenclature supplémentaire (cpv): 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nordjylland (DK050)
5.1.6.
Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Region Nordjylland vurderer på baggrund af en gennemført markedsanalyse, at der kun er én leverandør, der kan imødekomme den samlede levering. Af tekniske årsager tildeles kontrakten derfor uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i henhold til udbudsloven §80, stk. 3, nr.
   2.  Kontrakten vil først blive indgået efter udløb af standstill på 10 kalenderdage, regnet fra den dag hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: En klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Der henvises i øvrigt til Klagenævnet for Udbuds klagevejledning https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/klagevejledning/.
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 3 000 000,00 DKK
Attribution directe:
Justification de l’attribution directe: Le marché ne peut être exécuté que par un opérateur économique particulier en raison d’une absence de concurrence pour des raisons techniques
Autre justification: I medfør af Regionens behov og den gennemførte markedsdialog vil denne specialudvikling skulle levere en transportkasse med skrappe krav til vægt og sikkerhed og som kan understøtte både automatisk og manuel håndtering, samtidig med at transportkassen skal kunne tåle rengøring. Transportkassen skal være forsynet med indlejret passiv RFID-chip, skal være bestykket med temperaturlogger og skal kunne kobles fysisk sammen med henblik på den manuelle håndtering ved afhentning. Transportkassens lukke/åbne mekanisme skal endvidere være sikret, så den ikke kan åbnes af uvedkommende. Transportkassen forventes over en fireårs periode at skulle leveres i op til 800 stk. Det relativt lave antal og den høje grad af specialisering og de dermed forbundne krav, dette stiller til leverandørens domænekendskab, indebærer, at det er ordregivers vurdering, at leverancen ikke vil påkalde sig interesse fra almindelige leverandører af plastikkasser. Det skønnes nemlig nødvendigt og et berettiget krav, at leverandøren med kort varsel kan bistå udviklingen af den øvrige automatisering og logistik vedrørende de eksterne prøver og dermed håndteringen af transportkasserne. Denne bistand vil sandsynligvis indebære fysisk tilstedeværelse og på tidspunkter, som kun med kort tidshorisont kan planlægges, hvilket vil gøre lange transportafstande og -tider samt sproglige udfordringer uhensigtsmæssige. Det skønnes ligeledes i henseende til transportlogistikkens essentielle bidrag til en effektiv og patientsikker behandling af prøverne og deres transport nødvendigt med leverandører, hvis tilkaldehorisont ikke påvirkes negativt af lange transporttider eller sproglige vanskeligheder. Udviklingen af transportkassen vil kræve en betydelig indsigt i både laboratoriefaglige og generelt medicinske forhold og vilkår og herunder erfaring med de krav til materialer og overfladeegenskaber, dette indebærer, bl.a. af hensyn til smittefare, hygiejne og arbejdsmiljø. Ligeledes vil det være nødvendigt med erfaring med og indsigt i det samlede prøveflow og den dermed forbundne logistik og i det hele taget en grundig indsigt i det sundhedsfaglige og sygehusmæssige domæne Den gennemførte markedsdialog har vist at der kun er en leverandør på markedet der kan udvikle og producere den transportkasse som lever op til de krav der er til transportkassen.
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ProjectPartner
Offre:
Identifiant de l’offre: U431-24
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: U431-24
Titre: Indkøb af transportkasser til Blod-, urin og andre prøver

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Region Nordjylland
Numéro d’enregistrement: 29190941
Département: Økonomi
Adresse postale: Niels Bohrs Vej 30  
Ville: Aalborg Ø
Code postal: 9220
Pays: Danemark
Point de contact: Mia Westerberg
Adresse électronique: m.westerberg@rn.dk
Téléphone: +45 21596317
Adresse internet: https://rn.dk/
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715100
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ProjectPartner
Numéro d’enregistrement: 42164631
Ville: Brædstrup
Pays: Danemark
Adresse électronique: jme@projectpartner.dk
Téléphone: +45 2617 5430
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: faa41c92-8a1f-4335-9610-867832959843  - 01
Type de formulaire: Notification préalable d’attribution directe
Type d’avis: Avis en cas de transparence ex ante volontaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 10:10:50 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 11:32:39 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87047-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux