Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/03/2020
Date de péremption : 27/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Randbøl: Services sylvicoles

2020/S 60-143961  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/03/2020 S60 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Danemark-Randbøl: Services sylvicoles 2020/S 060-143961 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Naturstyrelsen Numéro national d'identification: 33157274 Adresse postale: Førstballevej 2 Ville: Randbøl Code NUTS: DK05 Code postal: 7183 Pays: Danemark Point(s) de contact: Celine Voldby Sørensen Courriel: cevso@nst.dk Téléphone: +45 29178239 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.naturstyrelsen.dk Adresse du profil d'acheteur: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996 http://www.naturstyrelsen.dk https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/250996
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=266561&B=NST
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Bestandsgående flishugning i Jylland - primært Thy og Vendsyssel Numéro de référence: NST-044-00107
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Nærværende udbud vedrører bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på depotplads ved bilfast vej i forbindelse med naturpleje. Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK05 Code NUTS: DK Lieu principal d'exécution:
Thy og Vendsyssel
II.2.4) Description des prestations:
Nærværende udbud vedrører bestandsgående flishugning og udkørsel af flis. Arbejdet vil foregå i Jylland - primært Thy og Vendsyssel. En del af udførelsen kan finde sted på arealer, der ejes af andre end Naturstyrelsen. Opgaven vil primært bestå af bestandsgående frontmadet flishugning, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på en depotplads ved bilfast vej i forbindelse med naturpleje. Naturpleje opgaven omfatter flishugning og udtransport af meget spredt hugst med lav udbytte, der som oftest er skovet med motorsav og derfor ligger stammer og buske enkeltvis spredt over arealet. Naturpleje opgaven kan også omfatte flishugning og udtransport i meget stejlt klitterræn eller vådområder i klitlandskabet. Opgaven vil desuden bestå af mere traditionel bestandsgående frontmadet flishugning i hugstspor, udtransport og levering af flis i lastbilcontainere eller på en depotplads ved bilfast vej. Der vil her være tale om flishugning af hele træer, trædele eller hugstaffald i tyndingsbevoksninger. På afdrifts- og lysstillingsarealer vil træerne overvejende være fældet enten med fældebunkelægger eller med motorsav. Kravene til den udbudte opgave fremgår af kravspecifikationen, jf. bilag
   1. 
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Maskinernes egnethed / Pondération: 25 % Prix - Pondération: 75 %
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Kontrakten kan forlænges af Naturstyrelsen på uændrede betingelser med et skriftligt varsel til entreprenøren på 3 måneder. Forlængelse kan ske 2 gange, hver gang med op til 1 års forlængelse.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
 1)Tilbudsgivers gennemsnitlige årsomsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - En gennemsnitlig årsomsætning for de 3 seneste disponible regnskabsår på mindst 750 000 DKK. Før ordregivers beslutning om tildeling af kontrakten, skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge eller evt. henvise til database med dokumentation for de oplysninger, der er angivet i ESPD Del IV, afsnit B: Til
   1.  Erklæring om virksomhedens gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Hvis tilbudsgiver ikke kan fremlægge den krævede dokumentation, skal tilbudsgiver søge sin økonomiske og finansielle egnethed godtgjort på anden vis ved at henvise til egnede dokumenter. Tilbudsgiver skal i givet fald henvise til det forhold, som tilbudsgiver påberåber sig som gyldig grund for ikke at fremlægge det efterspurgte materiale.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Der stilles ikke krav til teknisk og faglig formåen i dette udbud.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014. Der henvises til kontraktens afsnit 15. Der er stillet uddannelsesmæssige krav til medarbejdere, som skal udføre nærmere angivne opgaver under kontrakten. Der henvises til kontraktens afsnit 14. Tilbudsgiver skal i hele kontraktperiodens løbetid opretholde en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 10 mio. for person- og tingskade.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/04/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/07/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/04/2020 Heure locale: 12:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Deltagelse i udbuddet kan kun ske via ordregivers elektroniske udbudssystem, EU-Supply, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Tidsfrister i relation til spørgsmål og svar fremgår af udbudsbetingelserne. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Hvis tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail dksupport@eu-supply.com eller telefon +45 70 20 80 14. Tilbudsgiver skal indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder, fx et konsortium, skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som tilbudsgiveren baserer sig på. Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudsloven § 138. Inden beslutning om tildeling af kontrakt skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at indgå kontrakt med, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151 og 152, jf. § 153. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav. I relation til punkt II.1.5 og II.2.6 bemærkes, at beløbet alene udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid inklusive forlængelser. Den udbudte opgave består primært i flishugning i forbindelse med naturpleje, og færdsel skal derfor ske i særligt følsomme naturområder. Elever forventes ikke at kunne køre i sådanne områder uden risiko for at forårsage uønskede alvorlige skader på arealerne. Bestandsgående flishugning med tilhørende frakørsel er herudover en arbejdsopgave, hvor den samlede produktion afhænger af, at begge maskiner kører samtidig og kan opretholde et tempo, der er afstemt efter hinanden. Kortere eller længere standsninger (fx i forbindelse med skoleophold) af den ene maskine eller lav produktion på den ene maskine vil således kunne medføre en samlet standsning og/eller produktionsnedgang for begge maskiner, og et krav om elevanvendelse i denne kontrakt vurderes derfor at være særlig byrdefuldt for entreprenøren. Naturstyrelsen har derfor samlet set vurderet, at kontrakten ikke er egnet til at rumme en krav om anvendelse af elever, da det ikke vil være proportionalt. dksupport@eu-supply.com
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Nævnenes Hus, Tolboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/ https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/ www.retsinformation.dk https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: https://www.kfst.dk/ https://www.kfst.dk/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles