Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 05/08/2020
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Randers: Services d'incendie et de secours

2020/S 129-317500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis de marché - Procédure concurrentielle avec négociation Danemark-Randers: Services d'incendie et de secours 2020/S 129-317500 Services sociaux et autres services spécifiques - marchés publics Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Beredskab og Sikkerhed I/S Numéro national d'identification: 34009570 Adresse postale: Vestergrave 30 Ville: Randers Code NUTS: DK042 Østjylland Code postal: 8900 Pays: Danemark Point(s) de contact: Thomas Nielsen Courriel: thoni@syddjurs.dk Téléphone: +45 87535624 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://permalink.mercell.com/133926586.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.bsik.dk https://permalink.mercell.com/133926586.aspx http://www.bsik.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://permalink.mercell.com/133926586.aspx Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://permalink.mercell.com/133926586.aspx
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Operativt beredskab til Beredskab & Sikkerhed - prækvalifikation
II.1.2) Code CPV principal 75250000 Services d'incendie et de secours
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet omfatter operativt beredskab og drift af 5 brandstationer samt drift af frivillige fordelt på 4 delområder/delaftaler. Stationerne driftes i dag af ekstern leverandør. Ansøgning om prækvalifikation Tryk her https://permalink.mercell.com/133926586.aspx https://permalink.mercell.com/133926586.aspx
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 144 000 000.00 DKK
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1: Randers, Øster Tørslev og Langå stationer
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75250000 Services d'incendie et de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4) Description des prestations:
Operativt beredskab og drift af 3 brandstationer.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 84
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2: Hammel Station
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75250000 Services d'incendie et de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4) Description des prestations:
Operativt beredskab og drift af 1 brandstation.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 3: Hinnerup Station
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75250000 Services d'incendie et de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4) Description des prestations:
Operativt beredskab og drift af 1 brandstation.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 84
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 4: Frivillige
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75250000 Services d'incendie et de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK042 Østjylland
II.2.4) Description des prestations:
Drift af de frivillige brandmænd i Randers.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre Durée en mois: 84
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Tilbudsgiver skal kunne præsentere mindst 3 sammenlignelige referencer, på opgaver udført inden for de seneste 3 år. Med sammenlignelige referencer menes brandslukningsopgaver, redningstjeneste og miljøindsatser. Hver reference skal have en kontraktværdi på minimum 10 mio. DKK.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la procédure Procédure impliquant des négociations
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure:
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:
Der er tale om et udbud med forhandling uden prækvalifikation i henhold til udbudslovens afsnit III.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation / Date limite de réception des manifestations d'intérêt Date: 05/08/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk http://www.naevneneshus.dk
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: 1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. 3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
75250000 - Services d'incendie et de secours