Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ribe: Permis de conduire

2022/S 128-363637  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/07/2022 S128 Danemark-Ribe: Permis de conduire 2022/S 128-363637 Avis de préinformation
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Færdselsstyrelsen Numéro national d'identification: 40850031 Adresse postale: Sorsigvej 35 Ville: Ribe Code NUTS: DK Danmark Code postal: 6760 Pays: Danemark Point(s) de contact: Sabrina Lechenmayer Courriel: sale@kfst.dk Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1658f29b-851e-463a-a2c6-bd58f790c2ce/homepage
I.3) Communication Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1658f29b-851e-463a-a2c6-bd58f790c2ce/homepage
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af kontrakt vedrørende produktion, personalisering og distribution af kørekort
II.1.2) Code CPV principal 22454000 Permis de conduire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Færdselsstyrelsen har ansvaret for udstedelse af kørekort i Danmark og skal som følge heraf gennemføre et udbud af produktion, personalisering og distribution af kørekort. Der henvises til pkt. II.2.4 for en nærmere beskrivelse. I den forbindelse ønsker Færdselsstyrelsen at gennemføre en dialogbasseret markedsundersøgelse til brug for den igangværende udarbejdelse af udbudsmaterialet. Formålet er at indsamle viden om markedet og kontraktens genstand. På denne baggrund opfordres alle interesserede til at udfylde og fremsende ansøgningen om deltagelse i markedsdialog senest den 30 august 2022 kl. 13:00. Ansøgningsblanketten ligger under materialet til brug for markedsundersøgelsen og skal sendes via Ethics. Hvis der er spørgsmål til gennemførelsen af markedsundersøgelsen, er det muligt at rette skriftlig henvendelse til sale@kfst.dk Spørgsmål af teknisk karakter om systemet Ethics skal rettes til Ethics på telefon + 45 70 22 70 07. sale@kfst.dk
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 22455000 Cartes d'identité 22450000 Imprimés infalsifiables
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK Danmark
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet forventes at blive gennemført som et offentligt udbud. Udbudsmaterialet forventes offentliggjort medio november 2022 med forventet kontrakttildeling ultimo februar 2023 med henblik på levering af kørekort fra november 2023. Der afsættes op til syv måneder til en etableringsfase forud for igangsættelsen af produktionen af kørekort. Anskaffelsen omfatter produktion, personalisering og distribution af kørekort. Færdselsstyrelsen ønsker at skabe åbenhed omkring udbuddet og udbudsmaterialet og opfordrer på denne baggrund mulige leverandører i markedet til at indgå i dialog herom. Færdselsstyrelsen påtænker i forbindelse med markedsdialogen at drøfte dele af udbudsmaterialet med markedet. Udbudsmaterialet er ikke komplet og foreligger ikke i sin endelige form endnu, idet hensigten er at samle viden og input via markedsdialogen til brug for udarbejdelsen og færdiggørelse af det samlede udbudsmateriale. Inden markedsdialogmødet vil Færdselsstyrelsen udlevere relevant materiale til brug for mødet. Det vil i den forbindelse være muligt at tilkendegive konkrete forslag til forbedring og adressere særlige fokuspunkter til brug for gennemførelsen af udbuddet. På baggrund af de tilkendegivelser der modtages, som følge af nærværende forhåndsmeddelelse og Færdselsstyrelsens øvrige kendskab til markedet, vil Færdselsstyrelsen udvælge op til fem leverandører til at deltage i den efterfølgende markedsdialog. Det er ikke en betingelse for at kunne afgive tilbud ved det kommende udbud, at man har deltaget i den indledende markedsundersøgelse. Markedsdialogmøderne forventes afholdt ultimo september-primo oktober 2022. Bemærk, at mødet afholdes individuelt, og at mødet som udgangspunkt vil blive afholdt digitalt. Nærmere information om formatet for mødet samt tid og sted vil blive sendt til dem, der udvælges af Færdselsstyrelsen til at deltage i markedsdialogmøderne.
II.2.14) Informations complémentaires
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
18/11/2022
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
01/07/2022 Danemark-Ribe: Permis de conduireType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de préinformation sans mise en concurrenceType de procédure: Sans objetType de marché: Fournitures 06/07/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
22450000 - Imprimés infalsifiables 
22454000 - Permis de conduire 
22455000 - Cartes d'identité