Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ringe:Services d'action sociale

2022/S 225-648459  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Danemark-Ringe: Services d'action sociale 2022/S 225-648459 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Faaborg-Midtfyn Kommune Numéro national d'identification: 29188645 Adresse postale: Lindevej 5 Ville: Ringe Code NUTS: DK031 Fyn Code postal: 5750 Pays: Danemark Point(s) de contact: Tina Kristensen Courriel: cgh@chardam.dk Téléphone: +45 42607900 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.fmk.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune Numéro de référence: 114869
II.1.2) Code CPV principal 85310000 Services d'action sociale
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.Udbuddet er ikke delt op i delaftaler med er delt op i to særskilte forløb hvor en leverandør skal leverer begge forløb i samme rammeaftale.Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.Forventet årligt omsætning: kr.
   2. 000.000Forløb 2 - Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.Forventet årligt omsætning: kr.
   5. 100.000, -Der ønskes én leverandør til den samlede opgave - tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 28 400 000.00 DKK
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85320000 Services sociaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK031 Fyn Lieu principal d'exécution:
Faaborg Midtfyn kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet vedrører indkøb af Beskæftigelsesrettede forløb for ledige og sygemeldte borgere til Jobcentret efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats samt sygedagpengeloven.Udbuddet er ikke delt op i delaftaler med er delt op i to særskilte forløb hvor en leverandør skal leverer begge forløb i samme rammeaftale.Forløb 1 - Mestringsforløb for sygemeldte4 ugers forløb for sygemeldte borgere i og uden for arbejdsmarkedet. Forløbet kan i særlige tilfælde forlænges op til 8 uger i alt.Målgruppen vil primært være sygedagpengemodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, men også andre målgrupper efter LAB-loven som er sygemeldte, skal kunne anvende forløbet.Forventet behov ca. 25-50 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.Forventet årligt omsætning: kr.
   2. 000.000Forløb 2 - Arbejdsmarkedsorienteret forløb frem mod job eller uddannelseOp til 26 ugers forløb. Forløbet kan ikke forlænges ud over de 26 uger.Målgruppen vil primært være aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere, borgere i jobafklaringsforløb, borgere i ressourceforløb, borgere visiteret til fleksjob. Jobcentret kan også henvise borgere fra LAB-lovens øvrige målgrupper inkl. integrationsborgere, hvor borgeren grundlæggende har udfordringer ud over ledighed.Forventet behov: ca. 50- 90 løbende pladser, men et egentlig antal kan ikke garanteres, og der er derfor behov for at kunne henvise færre eller flere borgere alt efter behov.Forventet årligt omsætning: kr.
   5. 100.000, -Der ønskes én leverandør til den samlede opgave - tilbudsgiver kan dermed ikke byde på kun et af forløbene.Antallet af løbende pladser er forbundet med en vis usikkerhed, idet indholdet af de politiske delaftaler II og III om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen endnu ikke er kendte.Der skal afgives tilbud på begge forløb.Den forventede omsætning for hvert forløb er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet/ forbrug og forventede aktivitets-/ forbrugsændringer med de forudsætninger, der kendes på udbudstidspunktet. Den forventede omsætning er således ikke bindende for ordregiver. Tilsvarende gælder for mængder angivet i tilbudslisten.Udbuddet er ikke opdelt i delkontrakter. Årsagen til manglende opdeling af kontrakten skal ses i lyset af, at ordregiver har brug for løbende sparring indenfor samme område og det dermed ville være en økonomisk og ressourcemæssig byrde, at skulle samarbejde med flere virksomheder.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Indhold i leverancen / Pondération: 60% Critère de qualité - Nom: Samarbejde / Pondération: 40% Prix - Pondération: 100%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Kontrakten kan forlænges i2 x 1år.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Ved vurderingen af tilbuddene anvender ordregiver følgende evalueringsmodel:"I den såkaldte "Kommissionsmodel", tildeles opgaven til det tilbud, som har det bedste forhold mellem pris og kvalitet (Helt bogstaveligt). Der fastsættes et minimumsniveau for kvaliteten så tilbuddene skal opnå mindst 60 % i point ud af det maximale mulige for kvaliteten i tilbuddet. For tilbud, som lever op til dette, beregnes forholdet mellem pris og kvalitet, dvs. at prisen divideres med det antal kvalitetspoint, som tilbuddet har fået. Derved får tilbuddet et tal, der angiver, hvor meget et "kvalitetspoint" koster. Det tilbud, som både lever op til minimumskravet om kvalitetspoint, og har den laveste pris pr. kvalitetspoint, vinder."Ordregiver vurderer udelukkende tilbuddene på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det fremsendte tilbud inkl. bilag.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 121-344255
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 8 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MARSELISBORG-CENTER FOR UDVIKLING, KOMPETENCE & VIDEN A/S Numéro national d'identification: 30918053 Adresse postale: Nørre Allé 70 F,
   2. 
Ville: Aarhus C Code NUTS: DK Danmark Code postal: 8000 Pays: Danemark Téléphone: +45 20223791
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 28 400 000.00 DKK
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Nævnenes Hus Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: www.naevneneshus.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2022 Udbud af beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere til Jobcentret i Faaborg-Midtfyns kommune 22/11/2022 DNK National
 
 
C L A S S E    C P V
85310000 - Services d'action sociale 
85320000 - Services sociaux