Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Ringkøbing: Bennes à déchets

2022/S 53-137753  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
16/03/2022 S53 Danemark-Ringkøbing: Bennes à déchets 2022/S 053-137753 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ringkøbing-Skjern Kommune Numéro national d'identification: 29189609 Adresse postale: Ved Fjorden 6 Ville: Ringkøbing Code NUTS: DK041 Vestjylland Code postal: 6950 Pays: Danemark Point(s) de contact: Holger Østergaard Courriel: indkob@rksk.dk Téléphone: +45 99741943 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://permalink.mercell.com/171321085.aspx Adresse du profil d'acheteur: http://www.rksk.dk/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
EU-udbud på produktion og levering af beholdere til kildesorteret genanvendeligt affald
II.1.2) Code CPV principal 44613700 Bennes à déchets
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
EU-udbud på produktion og levering af beholdere til kildesorteret genanvendeligt affald til Ringkøbing Skjern Kommune
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 1: Affaldsbeholdere og reservedele 240 Liter, 360 Liter, 660 Liter samt samling, montage, mærkning og udbringning af alle beholdere og miljøkasser.
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480 Conteneurs et poubelles de déchets 44613700 Bennes à déchets 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK041 Vestjylland Lieu principal d'exécution:
Ringkøbing
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 1: Affaldsbeholdere og reservedele 240 Liter, 360 Liter, 660 Liter samt samling, montage, mærkning og udbringning af alle beholdere og miljøkasser.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 24 mdr. fra den 02.05.2026 på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Delaftale 2: Miljøkasser og miljøskabe
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34928480 Conteneurs et poubelles de déchets 44613700 Bennes à déchets 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK041 Vestjylland Lieu principal d'exécution:
Ringkøbing
II.2.4) Description des prestations:
Delaftale 2: Miljøkasser og miljøskabe
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kvalitet / Pondération: 50% Prix - Pondération: 50%
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 24 mdr. fra den 02.05.2026 på uændrede vilkår.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 018-042804
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Delaftale 1: Affaldsbeholdere og reservedele 240 Liter, 360 Liter, 660 Liter samt samling, montage, mærkning og udbringning af alle beholdere og miljøkasser.
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Delaftale 2: Miljøkasser og miljøskabe
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud - Nævnenes Hus Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Fax: +45 33307799 Adresse internet: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 02.06.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk.
   1.  Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på kr. 20.000 til Klagenævnet for Udbud.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Fax: +45 41715100 Adresse internet: http://www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/03/2022 Danemark-Ringkøbing: Bennes à déchetsType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 16/03/2022 DK National
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de déchets 
44613700 - Bennes à déchets 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures