Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure restreinte
Type de document : Avis de marché
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Roskilde: Travaux de construction

2020/S 61-144874  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure restreinte Danemark-Roskilde: Travaux de construction 2020/S 061-144874 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Korsgården I01001 v. Boligselskabet Sjælland Numéro national d'identification: 42008419 Adresse postale: Sjællandsvænget 1 Ville: Roskilde Code NUTS: DK021 Code postal: 4000 Pays: Danemark Point(s) de contact: Anders Thomsen Courriel: ath@bosj.dk Téléphone: +45 46304782 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bosj.dk Adresse du profil d'acheteur: www.bosj.dk www.bosj.dk www.bosj.dk
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://app.byggeprojekt.dk/public/1572-Byggesag_-_Korsgaarden Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1572-Byggesag_-_Korsgaarden
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Korsgården Numéro de référence: I01001
II.1.2) Code CPV principal 45000000
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Opgaven vedrører renovering af Boligselskabets Sjælland afdeling Korsgården i hovedentreprise. Korsgården er en almen boligafdeling, der består af 6 blokke. Opgaven er beskrevet yderligere i afsnit II.2.4.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45211000 45211310 45211340
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK02 Lieu principal d'exécution:
Korsgården, Fælledvej/Møllehusvej/Parkvænget 4000 Roskilde
II.2.4) Description des prestations:
Korsgården er en almen boligafdeling under Boligselskabet Sjælland. Bebyggelsen består af 117 boliger (efter ombygning/sammenlægninger). Adressen er henholdsvis Fælledvej 1-9, Parkvænget 2-8 og Møllehusvej 37-49, 4000 Roskilde. 159 boliger ombygges til i alt 117 boliger. 75 boliger ombygges ikke, men renoveres. - Boligsammenlægning - 36 boliger ombygges til 18 nye boliger (blok 2) - inkl. badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (18 boliger nedlægges) - Tilgængelighedsboliger - 48 boliger ombygges til 24 nye boliger (blok 5 og 6) - inkl. elevator (4 stk.), badeværelser, køkkener, installationer, ventilation (24 boliger nedlægges) Der vil blive etableret tilgængelighedsboliger i Blok 5, Parkvej 6 - 8 og Blok 6, Parkvej 2 -
   4.  Der vil bla. blive udført følgende arbejder: - Nyetablerede badeværelser efter tilgængeligheds anvisninger - Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding - Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende - Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur - Der vil blive isat nye døre og vinduer - Eksisterende kloakforhold opdateres. Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres. - Der bliver opsat dørtelefoner - Tekniske installationer fornyes - Etablering af nye køkkener - Etablering af niveaufri adgang samt elevatorer i forbindelse med etablering af tilgængelighedsboliger. Der vil blive etableret sammenlægningsboliger i Blok 2, Møllehusvej 37 - 41. Der vil bla. blive udført følgende arbejder: - Nyetablerede badeværelser - Der vil blive udført ventilation med varmegenvinding - Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende - Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved opmuring af skalmur - Der vil blive isat nye døre og vinduer - Eksisterende kloakforhold opdateres. Tag asbestrenoveres og ny tagbelægning med undertag etableres. - Der bliver opsat dørtelefoner - Tekniske installationer fornyes - Etablering af nye køkkener. Der vil blive udført renoveringsarbejder i Blok 1, Møllehusvej 43 - 49/ Fælledvej
   1.  og Blok
   3.  Fælledvej 3-5, samt Blok
   4.  Fælledvej 7-9. Der vil bla. blive udført følgende arbejder: - Renovering af badeværelser - Eksisterende ventilatorer udskiftes med nye - Eksisterende ventilationskanaler strømpefores - Opgangspartier vil blive reetablerede og komme nærmere deres oprindelige udseende - Gavle vil blive udvendigt efterisolerede ved op murring af skalmur - Der vil blive isat nye døre og vinduer - Eksisterende kloakforhold opdateres - Der bliver opsat dørtelefoner.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 40 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer Nombre de candidats envisagé: 5 Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Hvis BOSJ modtager mere end 5 ansøgninger om prækvalifikation fra ansøgere, der er egnede til at udføre opgaven, vil BOSJ udvælge 5 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker blandt de ansøgere, som lever op til minimumskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ansøgerne kan til brug for udvælgelsen oplyse 3 referencer ud over de 2 referencer oplyst til dokumentation for opfyldelse af mindstekravene. Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil kunne blive vurderet negativt): 1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger 2) Udførelsestidspunkt, herunder påbegyndelsestidspunkt, og om opgaven er afsluttet, eller hvornår den forventes afsluttet 3) Entreprisesum og entrepriseform 4) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt 5) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet, herunder beboerkoordinering 6) Eventuelle skitse og/eller fotos. Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden (= afleveringsforretning). Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er. Ved opgaver som er afsluttede for mere end 3 år siden, vil det også kunne indgå i bedømmelsen, hvor lang tid siden det er, at opgaven er afsluttet. Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde én A4-side. Hvis referencen fylder mere end én A4-side, vil BOSJ alene se på den første side. Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af: 1) opgaver i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør 2) opgaver med væsentlig egenproduktion 3) opgaver med beboerkoordinering 4) opgaver med udførelse af renovering af boliger, der er beboet under udførelsen 5) opgaver udført for almene boligorganisationer/afdelinger 6) opgaver med ombygning og sammenlægning af boliger 7) opgaver som i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgaver, herunder at de er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på ca. 300 mio.- 500 mio. DKK.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Der sker ikke opdeling i delaftaler, idet der ønskes en hovedentreprise, hvor hovedentreprenøren koordinerer alle arbejder.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ansøger skal i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. del IV, pkt. B, angive følgende oplysninger: - Ansøgeres egenkapital for de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger - Ansøgers samlede årsomsætning i de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger - Ansøgers soliditetsagrad de seneste 3 (tre) regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger Ansøger skal anvende den elektroniske version af ESPD, som er gjort tilgængelig på Byggeprojekt.dk Ansøger skal på Boligselskabets Sjællands anmodning fremlægge følgende dokumentation: Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser ansøgers nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt idet land, hvor ansøger er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder. Bemærk, at Boligselskabets Sjælland på et hvilket som helst tidspunkt i udbudsproceduren kan anmode om, at ansøger fremlægger den ovenfor anførte dokumentation, hvis det anses for nødvendigt for at sikre en korrekt afvikling af udbuddet. Boligselskabets Sjællands vil i så fald fastsætte en passende tidsfrist for afgivelse af dokumentation. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for aftalen, er det et krav, at ansøgeren som minimum lever op til nedenstående krav som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår: a) Egenkapital på minimum 15 mio. DKK b) Nettoomsætning på minimum 150 mio. DKK c) Soliditetsgrad på minimum 5 %.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Udvælgelsen sker blandt de ansøgere, som lever op til minimumskravene og ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Udvælgelsen af ansøgere vil ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes referencer i forhold til den udbudte opgave. Ansøgerne kan til brug for udvælgelsen oplyse 3 referencer ud over de 2 referencer oplyst til dokumentation for opfyldelse af mindstekravene. Følgende oplysninger bør angives for hver reference (manglende oplysninger vil kunne blive vurderet negativt): 1) Navn på bygherre og kontaktoplysninger 2) Udførelsestidspunkt, herunder påbegyndelsestidspunkt, og om opgaven er afsluttet, eller hvornår den forventes afsluttet 3) Entreprisesum, entrepriseform og egenproduktion 4) Kort projektbeskrivelse og sammenlignelighed med dette projekt 5) Ansøgerens rolle og ansvar i projektet, herunder beboerkoordinering 6) Eventuelle skitse og/eller fotos. Referenceprojekter må maksimalt være 5 år på ansøgningstidspunktet, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden (= afleveringsforretning). Referencer til opfyldelse af udvælgelseskriterierne må gerne vedrøre igangværende opgaver. Hvis referencen vedrører en igangværende opgave, vil en del af bedømmelsen af referencen være, hvor langt i udførelsen opgaven er. Ved opgaver som er afsluttede for mere end 3 år siden, vil det også kunne indgå i bedømmelsen, hvor lang tid siden det er, at opgaven er afsluttet. Ansøgeren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde én A4-side. Hvis referencen fylder mere end én A4-side, vil BOSJ alene se på den første side. Det vil særligt blive tillagt vægt på, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med udførelse af: 1) opgaver i hovedentreprise med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør 2) opgaver med væsentlig egenproduktion 3) opgaver med beboerkoordinering 4) opgaver med udførelse af renovering af boliger, der er beboet under udførelsen 5) opgaver udført for almene boligorganisationer/afdelinger 6) opgaver med ombygning og sammenlægning af boliger 7) opgaver som i øvrigt er sammenlignelige med den udbudte opgaver, herunder at de er udført med en sammenlignelig værdi, hvilket primært vil sige med en værdi på ca. 50 mio.-200 mio. DKK. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Teknisk formåen For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger mindst 2 referencer til dokumentation af erfaring med renovering af beboede boliger i hoved- eller totalentreprise med en entreprisesum på mindst 50 mio. DKK eksklusive moms og med ansøgeren som den udførende hovedentreprenør. Referenceprojekter skal være udført inden for de seneste 5 år, hvilket vil sige, at opgaven ikke må være afsluttet for mere end 5 år siden beregnet fra ansøgningsfristen. Med afsluttede opgaver forstås i denne sammenhæng opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning. Referencer, som dokumenterer opfyldelse af mindstekrav, skal være afsluttede. Med afsluttede forstås i denne sammenhæng ligeledes opgaver, hvor der er afholdt afleveringsforretning. Ansøgeren kan højst oplyse 2 referencer til dokumentation for opfyldelse af mindstekrav. Hvis ansøgeren afleverer mere end 2 referencer, vil BOSJ alene se på de første 2 referencer. Ansøgeren bør vedlægge referencerne i et selvstændigt pdf-dokument (i stedet for at anføre dem i ESPD). BOSJ forbeholder sig retten til at kontakte bygherren for de vedlagte referencer og anvende bygherres udtalelser i vurderingen af referencerne.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Ansøger skal være opmærksom på, at Boligselskabets Sjælland stiller en række sociale krav, herunder arbejdstagerrettigheder. Disse krav fremgår af bilag til hovedentrepriseaftalen.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure restreinte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/04/2020 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés Date: 18/05/2020
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Ansøger skal i forbindelse med prækvalifikation indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. ESPD-dokummentet. BOSJ har valgt at bringe den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 i anvendelseved dette udbud. Ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattetaf en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde eller den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. BOSJ har forberedt og uploadet et elektronisk EPSD på den anvendte udbudsplatform, jf. pkt I.3), som ansøger skal udfylde og uploade som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder betingelserne for at deltage iudbudsprocessen. Byggeprojekt.dk besvarer spørgsmål omkring funktionaliteten i systemet via email: SUPPORT@BYGGEPROJEKT.DK eller telefon på (+45) 4390 1470. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som BOSJ har til hensigt at tildele kontrakten fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf. §153. SUPPORT@BYGGEPROJEKT.DK
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for Udbud Adresse postale: Toldboden 2 Ville: Viborg Code postal: 8800 Pays: Danemark Courriel: klfu@naevneneshus.dk Téléphone: +45 72405600 Adresse internet: https://klfu.naevneneshus.dk/ https://klfu.naevneneshus.dk/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Klage over ikke at være prækvalificeret (udvalgt) til at afgive tilbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter BOSJs underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. § 7, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af
   2.  juni 2016. Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at BOSJ har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at BOSJ har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af
   2.  juni 2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
24/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45211000 - Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles 
45211310 - Travaux de construction de salles de bains 
45211340 - Travaux de construction d'immeubles collectifs