Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure d'attribution de concession
Type de document : Concession de services
DANEMARK
appel-offre

Danemark-Nørresundby: Services relatifs aux équipements collectifs

2021/S 178-464800  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Danemark-Nørresundby: Services relatifs aux équipements collectifs 2021/S 178-464800 Avis de concession Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Aalborg Kommune, By - og Landskabsforvaltningen, BRT sekretariatet Adresse postale: Stigsborg Brygge 5 Ville: Nørresundby Code NUTS: DK050 Nordjylland Code postal: 9400 Pays: Danemark Point(s) de contact: Jesper Schultz Courriel: jesper.schultz@aalborg.dk Téléphone: +45 25202246 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aalborg.dk
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les candidatures ou, le cas échéant, les offres doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Udbud med forhandling af Koncessionsaftale til reklamefinansierede læskærme til busstoppesteder og andet byudstyr i Aalborg
II.1.2) Code CPV principal 98350000 Services relatifs aux équipements collectifs
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Aalborg Kommune gennemfører et udbud på en samlet leverance af plusbuslæskærme, bybuslæskærme, offentlige automatiske toiletter og tilhørende reklamestandere. Leverandøren skal mod koncession til reklameindtægter og betaling af afgift til kommunen påtage sig et totaløkonomisk ansvar for projektering, levering og montering, drift og vedligehold og demontering, samt finansiering af læskærme til busstoppesteder og andet byudstyr, der stilles til rådighed for Kommunen i 15 år.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Cette concession est divisée en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45213315 Travaux de construction d'abris-bus
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: DK050 Nordjylland Lieu principal d'exécution:
Aalborg Kommune
II.2.4) Description des prestations:
Udbuddet genemføres som udbud med forhandling efter prækvalifikation af op til 3 tilbudsgivere.
II.2.5) Critères d'attribution La concession est attribuée sur la base des critères énoncés dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée de la concession Durée en mois: 180
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions, indication des informations et documents requis:
Der henvises til udbudsmaterialet
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.2) Conditions liées à la concession
III.2.2) Conditions d'exécution de la concession:
Der henvises til udbudsmaterialet
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 16:00
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
danois
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Al kommunikation ifm. dette udbud skal ske ved anvendelse af TrueTender. Ansøger skal oprette sig på: https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967. https://tender.konnect.dk/app/tender/entity/967
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Klagenævnet for udbud Adresse postale: Dahlerups Pakhus, Langelinje Allé 17 Ville: København Ø Code postal: 2100 Pays: Danemark Courriel: klfu@klfu.dk Téléphone: +45 35291000 Adresse internet: www.klfu.dk
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
I henhold til LBK nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: § 7, stk.
   2.  Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171,stk.4. 4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens §185,stk. 2,
   2.  pkt. § 7, stk.
   3.  Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk. § 6, stk.
   4.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr.
   2.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk.
   1.  www.retsinfo.dk
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35 Ville: Valby Code postal: 2500 Pays: Danemark Courriel: kfst@kfst.dk Téléphone: +45 41715000 Adresse internet: www.kfst.dk
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45213315 - Travaux de construction d'abris-bus 
98350000 - Services relatifs aux équipements collectifs