Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection : Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud

2024/S 2024-089590  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
89590-2024 - Résultats
Danemark – Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection – Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fredensborg kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud
Description: Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en ABR 18 rådgiveraftale for rådgivning til brug for opførelse af Fremtidens Dagtilbud. Rådgivningen vedrører dels klassisk bygherrerådgivning dels udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi, færdiggørelse af funktionsprogram samt udarbejdelse af fælles byggeprogram for dagtilbudsbyggerierne. Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 4 nye børnehuse – et i hvert bysamfund – i Fredensborg kommune. Rådgivningen omfatter Ideoplæg, Byggeprogram, Lokalplansarbejde, Bæredygtighedsstrategi, IKT-ledelse, udbudsproces, rådgivning i forbindelse med totalentreprise, indretningsprojekt, commissioning samt bygherretilsyn under udførslen. Rådgivningen udføres som Bygherrerådgivning i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 2019).Der henvises til
   2. 04 Projektbeskrivelse og
   2. 07 Ydelsesbeskrivelser og samt det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over de opgaver, som rådgivningen indbefatter. Vi forventer et team som både rummer kompetencer inden for projektstyring, økonomistyring, udbudsteknik og bygherretilsyn men også kompetencers indenfor procesledelse og pædagogik. Sidstnævnte særligt i forbindelse med gennemførsel af brugerprocesser og inventarprojekt.
Identifiant de la procédure: 11c9b722-726b-42b6-8cb8-33a90328fd43
Avis précédent: 00543357-2023
Identifiant interne: 151200
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud
Description: Udbuddet gennemføres med henblik på at indgå en ABR 18 rådgiveraftale for rådgivning til brug for opførelse af Fremtidens Dagtilbud. Rådgivningen vedrører dels klassisk bygherrerådgivning dels udarbejdelse af bæredygtighedsstrategi, færdiggørelse af funktionsprogram samt udarbejdelse af fælles byggeprogram for dagtilbudsbyggerierne. Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 4 nye børnehuse – et i hvert bysamfund – i Fredensborg kommune. Rådgivningen omfatter Ideoplæg, Byggeprogram, Lokalplansarbejde, Bæredygtighedsstrategi, IKT-ledelse, udbudsproces, rådgivning i forbindelse med totalentreprise, indretningsprojekt, commissioning samt bygherretilsyn under udførslen. Rådgivningen udføres som Bygherrerådgivning i henhold til Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 2019).Der henvises til
   2. 04 Projektbeskrivelse og
   2. 07 Ydelsesbeskrivelser og samt det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over de opgaver, som rådgivningen indbefatter. Vi forventer et team som både rummer kompetencer inden for projektstyring, økonomistyring, udbudsteknik og bygherretilsyn men også kompetencers indenfor procesledelse og pædagogik. Sidstnævnte særligt i forbindelse med gennemførsel af brugerprocesser og inventarprojekt.
Identifiant interne: 151200
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Options:
Description des options: Opgaven omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af 4 nye børnehuse – et i hvert bysamfund – i Fredensborg kommune. Rådgivningen omfatter Ideoplæg, Byggeprogram, Lokalplansarbejde, Bæredygtighedsstrategi, IKT-ledelse, udbudsproces, rådgivning i forbindelse med totalentreprise, indretningsprojekt, commissioning samt bygherretilsyn under udførslen. Rådgivning vedrørende byggeri 3 og 4 udbydes som optioner. Bygherres frist for antagelse af option byggeri 3+4 udløber 01.01.2027. Der henvises til
   2. 04 Projektbeskrivelse og
   2. 07 Ydelsesbeskrivelser og samt det øvrige udbudsmateriale for et samlet overblik over de opgaver, som rådgivningen indbefatter.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Pays: Danemark
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: Kvalitet
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50

Critère:
Type: Prix
Description: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf.lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk.
   2.  I andre situationer skal klage over udbud, jf.lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf.udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill - perioden, jf.lovens § 6, stk.
   4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill - perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf.lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1). Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på: www.erhvervsstyrelsen.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 6 450 083,33 DKK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ARKITEMA K/S
Offre:
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 6 450 083,33 DKK
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1
Titre: Udbud af Bygherrerådgivning til Fremtidens Dagtilbud
Date de conclusion du marché: 15/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fredensborg kommune
Numéro d’enregistrement: 29188335
Adresse postale: Egevangen 3 B  
Ville: Kokkedal
Code postal: 2980
Subdivision pays (NUTS): Nordsjælland (DK013)
Pays: Danemark
Point de contact: Karoline Bromose
Adresse électronique: kbro@fredensborg.dk
Téléphone: +45 72565000
Adresse internet: https://www.fredensborg.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: ARKITEMA K/S
Numéro d’enregistrement: 15696230
Adresse postale: Frederiksgade 32  
Ville: Aarhus C
Code postal: 8000
Pays: Danemark
Adresse électronique: mbej@arkitema.com
Téléphone: +45 70117011
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Adresse internet: http://www.klfu.dk
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Adresse internet: http://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2d92b62b-3875-4e71-a02e-2fd60c9d3f9a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 12:00:00 (UTC+1)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 89590-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection