Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Autres services communautaires, sociaux et personnels : Offentligt udbud af vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune

2024/S 2024-087288  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87288-2024 - Résultats
Danemark – Autres services communautaires, sociaux et personnels – Offentligt udbud af vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services - Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vallensbæk Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Offentligt udbud af vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
Description: Udbud af Kontrakt vedr. vask og leje af beklædning og linned til Ordregiver. Kontrakten omfatter Ordregivers: • Ældreområde • Kantiner • Tandpleje Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på ovenstående arbejdsområder. Desuden omfatter udbuddet Ordregivers behov for tilrådighedsstillelse og vask af linned til lokationernes køkkener og midlertidige pladser i plejen. Linned består af viskestykker, sidestykker, håndklæder mv. samt dyner, puder og tilhørende betræk, som Tilbudsgiver stiller til rådighed for Ordregiver. Linned afregnes som en ren vaskepris og der vil således ikke blive betalt for det antal dage, som Linned befinder sig hos Ordregiver. Herudover vedrører udbuddet adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt for Ordregiver at styre, kontrollere og tilpasse beholdningerne af beklædning og linned. De omfattede lokationer, hvortil beklædningen skal afhentes og leveres, fremgår af Kontraktbilag 5 – Medarbejder- og lokationsoversigt. Af bilaget fremgår også det, på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse, kendte medarbejderomfang på adresserne. I øjeblikket omfatter området ca. 224 medarbejdere, som skal have personlig beklædning, fordelt som følgende: • 214 fuldtidsansatte • 10 deltidsansatte Derudover er der følgende antal vikarer og elever, som alle skal have puljetøj: • 80 interne vikarer • 50 elever og studerende Ovenstående er fordelt på ca. 96 % kvinder og 4 % mænd. Antallet af medarbejdere og leveringssteder forventes at være forholdsvist stabilt i kontraktperioden. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at korrigere beholdningerne til det aktuelle behov i kontraktperioden uden, at det ændrer på Kontraktens vilkår i øvrigt.
Identifiant de la procédure: 69ff1242-c5bc-4a1a-bd73-e39737e1cbb7
Avis précédent: f26a15ab-db87-4c03-8e84-9ef22fe31b0c-01
Identifiant interne: Vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 98000000 Autres services communautaires, sociaux et personnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec, 98311000 Services de ramassage de linge
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Vallensbæk Stationstorv 100  
Ville: Vallensbæk
Code postal: 2665
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Informations complémentaires: Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås flere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte ydelse vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder, herunder SMV, mulighed for at afgive tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr.
   6.  - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk.
   3.  Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Offentligt udbud af vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
Description: Udbud af Kontrakt vedr. vask og leje af beklædning og linned til Ordregiver. Kontrakten omfatter Ordregivers: • Ældreområde • Kantiner • Tandpleje Udbuddet vedrører leje og vask af arbejdsbeklædning til personalet på ovenstående arbejdsområder. Desuden omfatter udbuddet Ordregivers behov for tilrådighedsstillelse og vask af linned til lokationernes køkkener og midlertidige pladser i plejen. Linned består af viskestykker, sidestykker, håndklæder mv. samt dyner, puder og tilhørende betræk, som Tilbudsgiver stiller til rådighed for Ordregiver. Linned afregnes som en ren vaskepris og der vil således ikke blive betalt for det antal dage, som Linned befinder sig hos Ordregiver. Herudover vedrører udbuddet adgangen til et elektronisk bestillings-/styringssystem, der gør det nemt for Ordregiver at styre, kontrollere og tilpasse beholdningerne af beklædning og linned. De omfattede lokationer, hvortil beklædningen skal afhentes og leveres, fremgår af Kontraktbilag 5 – Medarbejder- og lokationsoversigt. Af bilaget fremgår også det, på tidspunktet for udbuddets offentliggørelse, kendte medarbejderomfang på adresserne. I øjeblikket omfatter området ca. 224 medarbejdere, som skal have personlig beklædning, fordelt som følgende: • 214 fuldtidsansatte • 10 deltidsansatte Derudover er der følgende antal vikarer og elever, som alle skal have puljetøj: • 80 interne vikarer • 50 elever og studerende Ovenstående er fordelt på ca. 96 % kvinder og 4 % mænd. Antallet af medarbejdere og leveringssteder forventes at være forholdsvist stabilt i kontraktperioden. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at korrigere beholdningerne til det aktuelle behov i kontraktperioden uden, at det ændrer på Kontraktens vilkår i øvrigt.
Identifiant interne: Vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nature supplémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 98000000 Autres services communautaires, sociaux et personnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec, 98311000 Services de ramassage de linge
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Vallensbæk Stationstorv 100  
Ville: Vallensbæk
Code postal: 2665
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/02/2024
Date de fin de durée: 31/01/2031
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Ordregiver har valgt ikke at udbyde særskilte delaftaler. Ordregiver har, med baggrund i økonomiske forhold skønnet, at der med en samlet Kontrakt kan opnås flere fordelagtige priser. Af hensyn til kvaliteten og sammenhængen i den samlede udbudte ydelse vurderes det hensigtsmæssigt med én samlet Kontrakt, ligesom en opdeling, ud fra et markedsmæssigt forhold, ikke skønnes at give yderligere virksomheder, herunder SMV, mulighed for at afgive tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af kontrakten skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Ordregiver forbeholder sig endvidere mulighed for på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren at anmode en tilbudsgiver om at fremlægge dokumentation, hvis dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr.
   6.  - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2 og nr. 6, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed (self-cleaning), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk.
   3.  Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Service
Description: Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag B – Tilbudsbesvarelse, hvor Tilbudsgiver bedes besvare nedenstående delkriterier som uddybet nedenfor. De tre (3) delkriterier er følgende: • Implementering, • Service og rådgivning, samt • Vaskeservice
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Bæredygtighed
Description: Underkriteriet vil blive vurderet på baggrund af Tilbudsgivers besvarelse af Bilag B – Tilbudsbesvarelse, hvor nedenstående delkriterier som uddybet nedenfor. De to (2) delkriterier er følgende: • Håndtering af arbejdsbeklædning, • Minimering af miljø- og klimabelastning
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Prix
Nom: Pris
Description: Således vil Tilbudsgivers anførte priser ekskl. moms, men inkl. alle øvrige omkostninger, blive lagt til grund. I Bilag C – Tilbudsliste summeres den samlede evalueringssum automatisk.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 50
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af
   2.  juni 2016 om Klagenævnet for Udbud(i det følgende benævnt Lov om Klagenævnet for Udbud), gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. 2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort; 3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen; 4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.4; 5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2,
   2.  pkt. En klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden, jf. lovens § 3, stk.
   1.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui signe le marché: Vallensbæk Kommune

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 9 401 997,00 DKK
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Elis Danmark A/S
Offre:
Identifiant de l’offre: Elis
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 9 401 997,00 DKK
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: Kontrakt vedr. vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
Titre: Kontrakt vedr. vask og leje af beklædning og linned til Vallensbæk Kommune
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 09/01/2024
Date de conclusion du marché: 31/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Organisation qui signe le marché: Vallensbæk Kommune
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues2

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Klagenævnet for udbud
Numéro d’enregistrement: ORG-37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Point de contact: Klagenævnet for udbud
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405708
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: ORG-10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.kfst.dk/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Vallensbæk Kommune
Numéro d’enregistrement: 19583910
Adresse postale: Vallensbæk Stationstorv 100  
Ville: Vallensbæk
Code postal: 2665
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
Point de contact: Tolstrup & Hvilsted
Adresse électronique: kontakt@tohv.dk
Téléphone: +4553360036
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui signe le marché
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Elis Danmark A/S
Taille de l’opérateur économique: large
Numéro d’enregistrement: 27339506
Ville: Søborg
Code postal: 2860
Subdivision pays (NUTS): Københavns omegn (DK012)
Pays: Danemark
Adresse électronique: Charlotte.Fabrin@elis.com
Téléphone: 23739437
Adresse internet: https://www.elis.com/da
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0000
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: db077d76-7455-417e-bfb6-46ba9fd3e45a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 08:24:26 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 08:24:26 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87288-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98000000 - Autres services communautaires, sociaux et personnels