Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 01/03/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
DANEMARK
appel-offre

Danemark '?? Services aux entreprises:droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité '?? SMV:Digital '?? sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring

2024/S 2024-129072  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
129072-2024 - Résultats
Danemark – Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité – SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
OJ S 44/2024 01/03/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Digitaliseringsstyrelsen
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
Description: Rammeaftalen omfatter en række ydelser til understøttelse af programmet SMV:Digital for små og mellemstore virksomheder (”SMV’er”). Under SMV:Digital kan SMV’er bl.a. få tilskud til at udnytter forretningsmæssige muligheder i at anvende fx digitale systemer, robotter eller e-handel. Tilskudsadministrationen er reguleret i SMV:Digitals bekendtgørelse (BEK nr. 809 af 02/06/2022). Indgangen til alle dele af programmets forskellige tilbud er SMV:Digitals hjemmeside, https://www.smvdigital.dk. Leverandørens ydelser kan relateres til fire hovedopgaver: Opgave A - Sagsforberedende arbejde i forbindelse med ansøgningsrunder Opgave B - Vedligehold af SMV:Digitals hjemmeside samt markedsføring og kommunikation Opgave C - Håndtering af et ansøgningssystem Opgave D - Sparring med Kunden og udvikling af SMV:Digital Ydelserne omfatter gennemførelse af en indledende opstartsfase og ydelser ved rammeaftalens ophør. Som en del ydelserne skal leverandøren stille et digitalt ansøgningssystem og en rådgiverdatabase til rådighed.
Identifiant de la procédure: 9a5dacec-6742-4e27-a298-fd007c13a8ff
Avis précédent: a6632861-056d-4dfa-af0f-ab50c0d90e1d-01
Identifiant interne: 2023 - 12229
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels, 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques, 75100000 Services de l'administration publique, 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 000 000,00 DKK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 40 000 000,00 DKK
2.1.4.
Informations générales
Il est mis fin à l’appel à la concurrence
Informations complémentaires: Rammeaftalen er ikke opdelt i flere delkontrakter, fordi det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt pga. den tætte sammenhæng og vekselvirkning mellem opgaverne. Leverandørens løbende erfaringsopsamling gennem udførelse af nogle opgaver danner fx grundlag for udførelsen af andre opgaver. Desuden ville en opdeling være ufordelagtigt for ordregiver ud fra et administrativt og økonomisk perspektiv. Den anførte varighed for rammeaftalen er fra ikrafttrædelsestidspunktet. Ud over den anførte varighed kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret understøttelse af SMV'er og deres projekter i forbindelse med det forventede genudbud. I forhold til både den anslåede kontraktværdi og den maksimale kontraktværdi bemærkes, at ordregivers vurderinger er behæftet med stor usikkerhed, herunder særligt fordi bevillinger til SMV:Digital kan være stærkt varierende. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr.
   2.  - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed ("self-cleaning"), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk.
   3.  Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: SMV:Digital – sagsforberedende arbejde, ansøgningssystem, kommunikation og sparring
Description: Rammeaftalen omfatter en række ydelser til understøttelse af programmet SMV:Digital for små og mellemstore virksomheder (”SMV’er”). Under SMV:Digital kan SMV’er bl.a. få tilskud til at udnytter forretningsmæssige muligheder i at anvende fx digitale systemer, robotter eller e-handel. Tilskudsadministrationen er reguleret i SMV:Digitals bekendtgørelse (BEK nr. 809 af 02/06/2022). Indgangen til alle dele af programmets forskellige tilbud er SMV:Digitals hjemmeside, https://www.smvdigital.dk. Leverandørens ydelser kan relateres til fire hovedopgaver: Opgave A - Sagsforberedende arbejde i forbindelse med ansøgningsrunder Opgave B - Vedligehold af SMV:Digitals hjemmeside samt markedsføring og kommunikation Opgave C - Håndtering af et ansøgningssystem Opgave D - Sparring med Kunden og udvikling af SMV:Digital Ydelserne omfatter gennemførelse af en indledende opstartsfase og ydelser ved rammeaftalens ophør. Som en del ydelserne skal leverandøren stille et digitalt ansøgningssystem og en rådgiverdatabase til rådighed.
Identifiant interne: 2023 - 12229
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79000000 Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité
Nomenclature supplémentaire (cpv): 48000000 Logiciels et systèmes d'information, 72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels, 72600000 Services d'assistance et de conseils informatiques, 75100000 Services de l'administration publique, 79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes
Options:
Description des options: Option på supplerende ydelser for visse tilskudspuljer inkl. vejledning til virksomheder om markedsafsøgningskrav, sagsforberedende behandling og kontrol af tilsagnsmodtageres markedsafsøgninger samt stikprøver af tilsagnsmodtageres timeregistrering.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 4 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 10 000 000,00 DKK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 40 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Rammeaftalen er ikke opdelt i flere delkontrakter, fordi det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt pga. den tætte sammenhæng og vekselvirkning mellem opgaverne. Leverandørens løbende erfaringsopsamling gennem udførelse af nogle opgaver danner fx grundlag for udførelsen af andre opgaver. Desuden ville en opdeling være ufordelagtigt for ordregiver ud fra et administrativt og økonomisk perspektiv. Den anførte varighed for rammeaftalen er fra ikrafttrædelsestidspunktet. Ud over den anførte varighed kan der være behov for en tidsmæssigt fleksibel ophørsfase med henblik på at sikre en uforstyrret understøttelse af SMV'er og deres projekter i forbindelse med det forventede genudbud. I forhold til både den anslåede kontraktværdi og den maksimale kontraktværdi bemærkes, at ordregivers vurderinger er behæftet med stor usikkerhed, herunder særligt fordi bevillinger til SMV:Digital kan være stærkt varierende. Ordregiver skal i medfør af udbudslovens § 134 a udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark. Tilbudsgiver skal udfylde og aflevere ESPD’et som et foreløbigt bevis for udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Inden beslutning om tildeling af rammeaftalen skal dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD'et, fremlægges, jf. udbudslovens §§ 151 og 152. Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1 og 3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, skal følgende fremlægges, jf. udbudslovens § 153: - Et uddrag fra et relevant register eller tilsvarende dokument, der viser at tilbudsgiver ikke er omfattet af § 135, stk. 1, og et certifikat, der beviser, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1, nr.
   2.  - Udsteder det pågældende land ikke disse former for dokumentation eller dækker disse ikke alle tilfældene i § 135, stk. 1 eller 3 og § 137, stk. 1, nr. 2, kan de erstattes af en erklæring under ed eller en erklæring på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig myndighed mv., hvis edsaflæggelse ikke anvendes i det pågældende land. For danske tilbudsgivere kan beviset bestå i en serviceattest som nærmere beskrevet i udbudsbetingelserne. Hvis tilbudsgiver, en eller flere af deltagerne i sammenslutningen eller andre enheder er fra et andet EU/EØS-land, skal denne som udgangspunkt fremlægge de former for dokumentation, som fremgår af e-Certis. Ordregiver er dog berettiget til at kræve yderligere dokumentation og foretage effektiv kontrol af den fremlagte dokumentation, såfremt ordregiveren skønner, at det er nødvendigt for, at udbudsproceduren gennemføres korrekt. Tilbudsgiver skal ikke fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af den obligatoriske udelukkelsesgrund i udbudslovens § 134 a. For de øvrige udelukkelsesgrunde i udbudsloven er det ordregiver, der skal kunne påvise eller have tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, at tilbudsgiveren er omfattet af en af de disse udelukkelsesgrunde. En tilbudsgiver, der er omfattet af en udelukkelsesgrund er udelukket fra at deltage i udbuddet, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138, med undtagelse af udelukkelsesgrunden i udbudslovens § 134 a, hvor tilbudsgiver ikke har mulighed for at dokumentere pålidelighed. Ordregiver kan alene udelukke en tilbudsgiver, hvis ordregiver har meddelt tilbudsgiver, at den pågældende er omfattet af en udelukkelsesgrund, og hvis denne ikke inden for en passende frist har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for dennes pålidelighed ("self-cleaning"), eller hvis den fremlagte dokumentation ikke vurderes tilstrækkelig til at dokumentere pålidelighed. I forhold til hvad der tilstrækkelig dokumentation, henvises til udbudslovens § 138, stk.
   3.  Ordregiver skal endvidere udelukke økonomiske aktører, som er omfattet af EU’s sanktioner i henhold til EU-forordning nr. 833/2014 med senere ændringer, artikel 5k.
5.1.7.
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réduction des incidences sur l’environnement
Description: Rammeaftalen indeholder vilkår for miljøegenskaber for benzin- og dieseldrevne køretøjer, der benyttes til kørsel under udførsel af transportkrævende ydelser. Der henvises til udbudsmaterialets bilag
   2. 
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Nom: Kvalitet
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Kompetencer
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 30

Critère:
Type: Qualité
Nom: Tidsplan
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10

Critère:
Type: Prix
Nom: Pris
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 20
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden: 1) 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. 2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen. 3) seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4.  4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1.  Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://www.naevneneshus.dk.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de micro, petite ou moyenne taille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres vérifiées et jugées irrecevables
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Digitaliseringsstyrelsen
Numéro d’enregistrement: ORG-34 05 11 78
Adresse postale: Landgreven 4  
Ville: København K
Code postal: 1301
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Digitaliseringsstyrelsen
Adresse électronique: kontraktstyring@digst.dk
Téléphone: 33925200
Adresse internet: https://www.digst.dk
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: ORG-37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Point de contact: Klagenævnet for Udbud
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +45 72405600
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: ORG-10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://www.kfst.dk
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7435b389-2b37-4e84-be62-b38ae8f2c957 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/02/2024 14:03:10 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 29/02/2024 14:05:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 129072-2024
Numéro de publication au JO S: 44/2024
Date de publication: 01/03/2024

 
 
C L A S S E    C P V
79000000 - Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité