Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 04/03/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services d'installation de matériel électrique : ELLADER.2024 : CONCESSIONS REGARDING OPERATION OF CHARGING FACILITIES, 2024

2024/S 2024-121794  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
121794-2024 - Mise en concurrence
Danemark – Services d'installation de matériel électrique – ELLADER.2024 – CONCESSIONS REGARDING OPERATION OF CHARGING FACILITIES, 2024
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Vejdirektoratet
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: ELLADER.2024 – KONCESSIONER VEDR. DRIFT AF LADEFACILITETER, 2024
Description: Nærværende udbud omfatter 4 delkontrakter, der udbydes i henhold til Direktiv 2014/23/EU om tildeling af koncessionskontrakter. Koncessionerne vedrører drift af Ladefaciliteter på rastepladserne Lillebælt N og Lillebælt S.
Identifiant de la procédure: 51af6569-1015-48e8-b9ff-85f0f6b07551
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 51110000 Services d'installation de matériel électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 63712600 Services de ravitaillement de véhicules
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 49  
Ville: København
Code postal: DK-1577
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Informations complémentaires: Region Hovedstaden, Københavns kommune
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 300 000 000,00 DKK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Udbudsformen er offentligt udbud. Tilbud skal afgives på dansk eller engelsk. Bilag vedr. betingelser for deltagelse accepteres på dansk, engelsk, norsk og svensk. Eventuelle spørgsmål stilles til e-mailadressen anført i udbudsmaterialet, bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit
   4.  Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige på internetadressen anført under punkt
   5. 1.11. Udbuddet gennemføres ved anvendelse af et to-kuvertsystem. Proceduren er beskrevet i detaljer i udbudsmaterialet.
Base juridique:
Directive 2014/23/UE
Bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter - https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1080
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 4
Conditions du marché:
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Participation à une organisation criminelleSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
CorruptionSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
FraudeSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 3, , jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 4, , jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 5, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsSe udbudsloven § 135, stk. 1, nr. 6, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Paiement d’impôts et taxesSe udbudsloven § 135, stk. 3, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Paiement des cotisations de sécurité socialeSe udbudsloven § 135, stk. 3, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéSe udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéSe udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureSe udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 3, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Coupable d’une faute professionnelle graveSe udbudsloven § 136, stk. 1, nr. 4, , jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
FailliteSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
InsolvabilitéSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Biens administrés par un liquidateurSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
ConcordatSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
État de cessation d’activitésSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesSe udbudsloven § 137, stk. 1, nr. 4, jf. § 4, nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter ____________________________________________________________________________________________ DOKUMENTATION: Ved tilbudsgivning skal tilbudsgiver udfylde det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som foreløbigt bevis for ikke at være omfattet af udelukkelsesgrundene. Den tilbudsgiver, med hvem ordregiver agter at indgå kontrakt, skal forinden kontrakttildeling fremsende serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. udbudsloven § 135, stk. 1-3 samt § 137, stk. 1, nr. 2, jf. § 5 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter Dokumentationen skal opfylde kravene i § 153, jf. § 5 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter. Dokumentationen må højest være 6 måneder gammel. Ovennævnte dokumentation skal ligeledes fremsendes for enheder (underleverandører/underrådgivere/underentreprenører), som tilbudsgiveren har baseret sin tekniske og faglige kapacitet på med henblik på opfyldelse af minimumskrav. ____________________________________________________________________________________________ UDBUDSLOVEN § 134a: Udover ovennævnte udelukkelsesgrunde gøres opmærksom på udbudsloven § 134a, jf. § 4 nr. 1 i bekendtgørelse om tildeling af koncessionskontrakter, der medfører, at ordregiver skal udelukke tilbudsgivere, som er etableret i et land, der er optaget på EU-listen over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner og ikke har tiltrådt GPA-aftalen eller øvrige handelsaftaler, som er forpligtende for Danmark.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Delkontrakt 1: Lillebælt N
Description: Se punkt
   2. 1
Identifiant interne: ELLADER.2024 - Delkontrakt 1: Lillebælt N
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63712600 Services de ravitaillement de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Informations complémentaires: Fynske Motorvej
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 11/05/2033
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Kontraktens startdato og dermed kontraktens varighed er udtryk for et skøn, da startdatoen afhænger af tidspunktet for kontraktens indgåelse. Kontraktens udløb er dog endelig fastlagt
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 75 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Referencer
Description: Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 1 reference. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk.
   3.  Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med etablering og drift af minimum 1 offentligt tilgængelig lynladestander med ladeeffekt på min. 300 kW.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Underkriterium A - Pris
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium B – Funktionalitet
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium C – Data og processer
Description: Se beskrivelse nedenfor.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbuds-summen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: danois
Adresse des documents de marché: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danoisanglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Betalingsbetingelserne fremgår af udkast til koncessionskontrakten
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
   1.  45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
   2.  30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
   3.  seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4. 
   4.  20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vejdirektoratet
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Delkontrakt 2: Lillebælt N
Description: Se punkt
   2. 1
Identifiant interne: ELLADER.2024 - Delkontrakt 2: Lillebælt N
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63712600 Services de ravitaillement de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Informations complémentaires: Fynske Motorvej
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 11/05/2033
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Kontraktens startdato og dermed kontraktens varighed er udtryk for et skøn, da startdatoen afhænger af tidspunktet for kontraktens indgåelse. Kontraktens udløb er dog endelig fastlagt
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 75 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Referencer
Description: Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 1 reference. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk.
   3.  Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med etablering og drift af minimum 1 offentligt tilgængelig lynladestander med ladeeffekt på min. 300 kW.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Underkriterium A - Pris
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium B – Funktionalitet
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium C – Data og processer
Description: Se beskrivelse nedenfor.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbuds-summen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: danois
Adresse des documents de marché: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danoisanglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Betalingsbetingelserne fremgår af udkast til koncessionskontrakten
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
   1.  45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
   2.  30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
   3.  seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4. 
   4.  20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vejdirektoratet
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Lot: LOT-0003
Titre: Delkontrakt 3: Lillebælt S
Description: Se punkt
   2. 1
Identifiant interne: ELLADER.2024 - Delkontrakt 3: Lillebælt S
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63712600 Services de ravitaillement de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Informations complémentaires: Fynske Motorvej
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 30/03/2033
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Kontraktens startdato og dermed kontraktens varighed er udtryk for et skøn, da startdatoen afhænger af tidspunktet for kontraktens indgåelse. Kontraktens udløb er dog endelig fastlagt
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 75 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Referencer
Description: Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 1 reference. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk.
   3.  Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med etablering og drift af minimum 1 offentligt tilgængelig lynladestander med ladeeffekt på min. 300 kW.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Underkriterium A - Pris
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium B – Funktionalitet
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium C – Data og processer
Description: Se beskrivelse nedenfor.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbuds-summen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: danois
Adresse des documents de marché: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danoisanglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Betalingsbetingelserne fremgår af udkast til koncessionskontrakten
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
   1.  45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
   2.  30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
   3.  seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4. 
   4.  20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vejdirektoratet
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
5.1.
Lot: LOT-0004
Titre: Delkontrakt 4: Lillebælt S
Description: Se punkt
   2. 1
Identifiant interne: ELLADER.2024 - Delkontrakt 4: Lillebælt S
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 63712600 Services de ravitaillement de véhicules
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Fyn (DK031)
Pays: Danemark
Informations complémentaires: Fynske Motorvej
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 01/05/2024
Date de fin de durée: 30/03/2033
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
L’acheteur se réserve le droit d’effectuer des achats supplémentaires auprès du contractant, comme décrit ici: Kontraktens startdato og dermed kontraktens varighed er udtryk for et skøn, da startdatoen afhænger af tidspunktet for kontraktens indgåelse. Kontraktens udløb er dog endelig fastlagt
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 75 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Referencer
Description: Tilbudsgiver skal i ESPD eller i et særskilt bilag beskrive referencer, der dokumenterer, at minimumskravene under nærværende punkt er opfyldt. Beskrivelsen skal omfatte projektnavn, udførelsesperiode samt beskrivelse af projektet. Ved igangværende referencer skal det beskrives, hvor stor en del af opgaven, der er gennemført. Der ønskes ikke referencer på fremtidige opgaver. Der ønskes maksimalt 1 reference. Det maksimale antal referencer gælder det samlede antal referencer for tilbudsgiver og de virksomheder, som tilbudsgiver baserer sin formåen på. Hvis tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal der afleveres en referenceliste for hver virksomhed, idet virksomhedernes samlede referencer skal opfylde minimumskravet. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen), skal tilbudsgiver godtgøre, at tilbudsgiver råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder. Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder om deres forpligtelser i så henseende. Tilsagn kan gives ved enhedens udfyldelse af felt hertil i ESPD og underskrift af ESPD. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders tekniske og faglige kapacitet, henledes opmærksomheden på udbudsloven, § 144, stk.
   3.  Der ønskes ikke tekniske og faglige oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis tekniske og faglige kapacitet tilbudsgiveren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet. _____________________________________________________________________________________________ Minimumskrav til egnethed: Erfaring indenfor de seneste 3 år med etablering og drift af minimum 1 offentligt tilgængelig lynladestander med ladeeffekt på min. 300 kW.
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Underkriterium A - Pris
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium B – Funktionalitet
Description: Se beskrivelse nedenfor

Critère:
Type: Qualité
Nom: Underkriterium C – Data og processer
Description: Se beskrivelse nedenfor.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Kriterium for tildeling er det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Evalueringsmodellen er af typen prismodeller, og det indebærer, at der for hvert tilbud beregnes en samlet evalueringspris, som består af tilbuds-summen korrigeret med et fiktivt tillæg eller fradrag for hvert af de kvalitative underkriterier. Disse tillæg/fradrag fastsættes ud fra tilbuddets kvalitet. Kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har opnået den laveste samlede evalueringspris. Modellen er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet.
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: danois
Adresse des documents de marché: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danoisanglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Conditions du marché:
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. Cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.
Facturation en ligne: Requise
Montage financier: Betalingsbetingelserne fremgår af udkast til koncessionskontrakten
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende frister for indgivelse af klage: Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller klagenævnslovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen. I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
   1.  45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
   2.  30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
   3.  seks måneder efter, at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. klagenævnslovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk.
   4. 
   4.  20 kalenderdage regnet fra dagen efter, ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk.
   2.  Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. klagenævnslovens § 6, stk.
   4.  I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. klagenævnslovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for udbud
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Vejdirektoratet
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Vejdirektoratet
Numéro d’enregistrement: 60729018
Adresse postale: Carsten Niebuhrs Gade 43,
   5.  sal
  
Ville: København V
Code postal: 1577
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Point de contact: Jesper Kaae
Adresse électronique: Jeka@vd.dk
Téléphone: +45 7244 3333
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Profil de l’acheteur: https://udbudsportalen.app.vd.dk/da/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Nævnenes Hus, Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Subdivision pays (NUTS): Vestjylland (DK041)
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@naevneneshus.dk
Téléphone: +4572405600
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Subdivision pays (NUTS): Byen København (DK011)
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41 71 50 00
Adresse internet: https://kfst.dk/
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 73601-2024
Principale raison de la modification: Correction par l’acheteur
Description: Forlængelse af tilbudsfrist
10.1.
Modification
Identifiant de la section: BUYER
Description des modifications: 5.1.12 Udbudsvilkår: Frist for modtagelse af tilbud i ændres fra 04/03/2024 09:00:00 (UTC+1) til 11/03/2024 09:00:00 (UTC+1)
Les documents de marché ont été modifiés le: 26/02/2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a2a7e257-dab1-4e13-be52-3b6efd9ec1de - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 07:07:14 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danoisanglais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 121794-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
51110000 - Services d'installation de matériel électrique