Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption : 02/04/2024
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
DANEMARK
appel-offre

Danemark : Services de ramassage de linge : Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren

2024/S 2024-122305  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122305-2024 - Mise en concurrence
Danemark – Services de ramassage de linge – Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Odsherred Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Greve Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Guldborgsund Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Holbæk Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Kalundborg Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Lejre Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Faxe Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Ringsted Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Slagelse Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Næstved Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Stevns Kommune
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren
Description: Levering af beklædningsordning for ca. 11.500 medarbejdere på de tilsluttede kommuners plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje, køkken og kantiner, tandpleje og genoptræning. Der udbydes to rammeaftaler med en løbetid hver på 6 år. Begrundelsen for rammeaftalernes løbetid er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele. Rammeaftale 1 omfatter levering af beklædningsordning til medarbejdere i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune. Rammeaftale 2 omfatter levering af beklædningsordning til medarbejdere i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune.
Identifiant de la procédure: 63a6b13d-6c02-4df8-8e59-bd1f18f0171b
Identifiant interne: 358663
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98311000 Services de ramassage de linge
Nomenclature supplémentaire (cpv): 18100000 Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, 18110000 Vêtements professionnels, 18130000 Vêtements de travail spéciaux, 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Region Sjælland
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 232 000 000,00 DKK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 267 000 000,00 DKK
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Leverancen udbydes i 2 rammeaftaler. Hver rammeaftale tildeles én leverandør. Det er tilladt at give tilbud på en eller begge rammeaftaler. Rammeaftale 1 vedr. levering af beklædningsordning i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune. Anslået aftaleværdi for rammeaftale 1: 114.000.000 kr. Max. aftaleværdi for rammeaftale 1: 131.000.000 kr. Rammeaftale 2 vedr. levering af beklædningsordning i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune. Anslået aftaleværdi for rammeaftale 2: 118.000.000 kr. Max. aftaleværdi for rammeaftale 2: 136.000.000 kr.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationaleEr den økonomiske aktør i en situation, som svarer til konkurs i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national ret?
FailliteEr den økonomiske aktør gået konkurs?
CorruptionEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for bestikkelse ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions medlemsstater (EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1), og i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor (EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54). Denne udelukkelsesgrund omfatter også bestikkelse som defineret i den nationale ret gældende for den ordregivende myndighed (den ordregivende enhed) eller den økonomiske aktør.
ConcordatEr den økonomiske aktør under tvangsakkord uden for konkurs?
Participation à une organisation criminelleEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for deltagelse i en kriminel organisation ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA af 24. oktober 2008 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet (EUT L 300 af 11.11.2008, s. 42).
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceHar den økonomiske aktør indgået aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnementalEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på miljølovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 1 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15).
FraudeEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for svig ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48).
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humainsEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for børnearbejde og andre former for menneskehandel ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af
   5.  april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA (EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1).
InsolvabilitéEr den økonomiske aktør under insolvens- eller likvidationsbehandling?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på det arbejdsretlige område? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Biens administrés par un liquidateurAdministreres den økonomiske aktørs aktiver af en kurator eller af retten?
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureHar den økonomiske aktør befundet sig i en af følgende situationer:<p/>a) Denne har afgivet groft urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kræves til verifikation af, at der ikke er grundlag for udelukkelse, eller af at udvælgelseskriterierne er opfyldt,<p/>b) Denne har tilbageholdt sådanne oplysninger,<p/>c) Denne har været ude af stand til straks at fremsende den supplerende dokumentation, som en ordregivende myndighed eller en ordregivende enhed anmoder om, og<p/>d) Denne har uretmæssigt påvirket den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds beslutningsproces, indhentet fortrolige oplysninger, der kan give denne uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller uagtsomt givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indflydelse på beslutninger vedrørende udelukkelse, udvælgelse eller tildeling?
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marchéEr den økonomiske aktør opmærksom på en interessekonflikt, jf. national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne, som følge af sin deltagelse i udbudsproceduren?
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marchéHar den økonomiske aktør eller en virksomhed, der er knyttet til den økonomiske aktør, rådgivet den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed eller på anden måde været involveret i forberedelsen af udbudsproceduren?
Coupable d’une faute professionnelle graveHar den økonomiske aktør i forbindelse med udøvelsen af erhvervet gjort sig skyldig i alvorlige forsømmelser? Hvis det er relevant, se definitioner i national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne.
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparablesHar den økonomiske aktør væsentligt misligholdt en tidligere offentlig kontrakt, en tidligere kontrakt med en ordregivende enhed eller en tidligere koncessionskontrakt, hvor misligholdelsen har medført den pågældende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion?
Manquement aux obligations dans le domaine du droit socialEr den økonomiske aktør bekendt med at have tilsidesat sine forpligtelser på sociallovgivningsområdet? Således som de i forbindelse med dette udbud fremgår af national ret, den relevante meddelelse eller udbudsdokumenterne eller artikel 18, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.
Paiement des cotisations de sécurité socialeHar den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af bidrag til sociale sikringsordninger både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
État de cessation d’activitésEr den økonomiske aktørs erhvervsvirksomhed blevet indstillet?
Paiement d’impôts et taxesHar den økonomiske aktør tilsidesat sine forpligtelser vedrørende betaling af skatter og afgifter både i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret, og i den ordregivende myndigheds eller den ordregivende enheds medlemsstat, hvis denne er en anden end etableringslandet?
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesEr den økonomiske aktør selv eller en person, der tilhører den økonomiske aktørs administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere eller til at træffe beslutninger heri, ved en endelig dom blevet dømt for terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet ved en dom afsagt for højst fem år siden, eller hvori en udelukkelsesperiode fastsat direkte i dommen fortsat finder anvendelse? Som defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA af 13. juni 2002 om bekæmpelse af terrorisme (EFT L 164 af 22.6.2002, s. 3). Denne udelukkelsesgrund omfatter også anstiftelse, medvirken og forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte rammeafgørelses artikel
   4. 

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Rammeaftale 1
Description: Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren i Kalundborg Kommune, Greve Kommune, Holbæk Kommune, Lejre Kommune, Odsherred Kommune og Ringsted Kommune.
Identifiant interne: 1
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98311000 Services de ramassage de linge
Nomenclature supplémentaire (cpv): 18100000 Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, 18110000 Vêtements professionnels, 18130000 Vêtements de travail spéciaux, 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Region Sjælland
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 114 000 000,00 DKK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 131 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Samlet årsomsætning
Description: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 50 mio. kr.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Finansielle nøgletal
Description: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad (egenkapital X 100 / Aktiver i alt) på mindst 15 %. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Certificeringer mv.
Description: • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Rammeaftalen skal være certificeret efter DS2451-8 eller tilsvarende. • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Rammeaftalen skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Optagelse i et handelsregister
Description: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Description: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år: Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Kontrakt periode - Årlig kontraktværdi
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Beklædning samt tillægsydelser og gebyrer
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 45

Critère:
Type: Qualité
Nom: Sortiment, implementeringsplan, ressourcestyring, kundeservice og samarbejde
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Minimering af miljø- og klimabelastende ressourcer
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 20/03/2024 23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danois
Catalogue électronique: Requise
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 23:59:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 07:00:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Conditions du marché:
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk.
   2.  Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: Begrundelsen for aftalens løbetid på 6 år er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Klagenævnet for Udbud
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui traite les offres: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
5.1.
Lot: LOT-0002
Titre: Rammeaftale 2
Description: Levering af beklædningsordning til medarbejdere inden for omsorgs- og sundhedssektoren i Sorø Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Næstved Kommune, Slagelse Kommune og Stevns Kommune.
Identifiant interne: 2
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 98311000 Services de ramassage de linge
Nomenclature supplémentaire (cpv): 18100000 Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires, 18110000 Vêtements professionnels, 18130000 Vêtements de travail spéciaux, 98310000 Services de blanchisserie et de nettoyage à sec
5.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Danemark
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires: Region Sjælland
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 6 An
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 118 000 000,00 DKK
Valeur maximale de l’accord-cadre: 136 000 000,00 DKK
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.9.
Critères de sélection
Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Samlet årsomsætning
Description: Den økonomiske aktørs samlede årsomsætning for det antal regnskabsår, der anmodes om i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, er som følger: Tilbudsgiver skal have en årlig omsætning på mindst 50 mio. kr.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité économique et financière
Nom: Finansielle nøgletal
Description: For så vidt angår de finansielle nøgletal (såsom forholdet mellem aktiver og passiver), der er anført i den relevante meddelelse, i udbudsdokumenterne eller i ESPD, erklærer den økonomiske aktør, at de faktiske værdier for de nøgletal, der anmodes om, er som følger: • Tilbudsgiver skal, have en soliditetsgrad (egenkapital X 100 / Aktiver i alt) på mindst 15 %. • Tilbudsgiver skal have en positiv egenkapital.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Autre
Nom: Certificeringer mv.
Description: • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Kontrakten skal være certificeret efter DS2451-8 eller tilsvarende. • Tilbudsgivers vaskeri for beklædningen på Kontrakten skal være Svanemærket eller tilsvarende.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Nom: Optagelse i et handelsregister
Description: Den økonomiske aktør er optaget i handelsregistre i den medlemsstat, hvor denne er etableret, jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU; økonomiske aktører fra visse medlemsstater kan være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.
Utilisation de ce critère: Utilisé

Critère:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type
Description: Kun for så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter: I referenceperioden har den økonomiske aktør leveret følgende betydelige tjenesteydelser af den anførte type. Ordregivende myndigheder kan kræve op til tre års erfaring og tillade, at der tages hensyn til erfaring, som ikke er indhøstet inden for de seneste tre år: Tilbudsgiver skal angive mindst 3 og højst 5 relevante referencer. Følgende skal være indeholdt for hver reference: - Kundens navn - Opgavens omfang - Kontrakt periode - Årlig kontraktværdi
Utilisation de ce critère: Utilisé
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Beklædning samt tillægsydelser og gebyrer
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 45

Critère:
Type: Qualité
Nom: Sortiment, implementeringsplan, ressourcestyring, kundeservice og samarbejde
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Qualité
Nom: Minimering af miljø- og klimabelastende ressourcer
Description: I henhold til udbudsbetingelserne.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 15
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles:
Date limite de demande d’informations complémentaires: 20/03/2024 23:55:00 (UTC+1)
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: danois
Catalogue électronique: Requise
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 02/04/2024 23:59:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 6 Mois
Informations relatives à l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 03/04/2024 07:00:00 (UTC+2)
Informations complémentaires: Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud: Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.
Conditions du marché:
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
Informations relatives aux délais de recours: I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010, ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage: klager til Klagenævnet for Udbud skal være indgivet inden 45 dage efter offentliggørelse af bekendtgørelse om indgået kontrakt, jf. lovens § 7, stk.
   2.  Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor offentliggørelse er sket. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk.1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skalklageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk.
   1. 
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Justification de la durée de l’accord-cadre: Begrundelsen for aftalens løbetid på 6 år er hensynet til markedsvilkår for leje og vask af beklædning. Leverandøren har en større investering i beklædning og opererer med en lang afskrivningsperiode. Desuden er der en lang implementeringsperiode med opmåling, produktion og klargøring af beklædningsdele.
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Klagenævnet for Udbud
Organisation chargée des procédures de recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Klagenævnet for Udbud
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Organisation qui traite les offres: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Fællesudbud Sjælland v/Sorø Kommune
Numéro d’enregistrement: 29189994
Département: Indkøb
Adresse postale: N/A  
Ville: Sorø
Code postal: 0000
Subdivision pays (NUTS): Vest- og Sydsjælland (DK022)
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +45 21436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291000
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Numéro d’enregistrement: 10294819
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 45  
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Adresse électronique: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection du travail et de conditions de travail, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud
Numéro d’enregistrement: 37795526
Adresse postale: Toldboden 2  
Ville: Viborg
Code postal: 8800
Pays: Danemark
Adresse électronique: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 35291000
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Odsherred Kommune
Numéro d’enregistrement: 29188459
Département: Indkøb
Ville: Højby
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +45 21436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0006
Nom officiel: Greve Kommune
Numéro d’enregistrement: 44023911
Ville: Greve
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0007
Nom officiel: Guldborgsund Kommune
Numéro d’enregistrement: 29188599
Ville: Nykøbing F
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0008
Nom officiel: Holbæk Kommune
Numéro d’enregistrement: 29189447
Ville: Holbæk
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0009
Nom officiel: Kalundborg Kommune
Numéro d’enregistrement: 29189595
Ville: Kalundborg
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0010
Nom officiel: Lejre Kommune
Numéro d’enregistrement: 29188545
Ville: Hvalsø
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0011
Nom officiel: Faxe Kommune
Numéro d’enregistrement: 29188475
Ville: Haslev
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0012
Nom officiel: Ringsted Kommune
Numéro d’enregistrement: 18957981
Ville: Ringsted
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0013
Nom officiel: Slagelse Kommune
Numéro d’enregistrement: 29188505
Ville: Slagelse
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0014
Nom officiel: Næstved Kommune
Numéro d’enregistrement: 29189625
Ville: Næstved
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0015
Nom officiel: Stevns Kommune
Numéro d’enregistrement: 29208654
Ville: Store Heddinge
Pays: Danemark
Point de contact: Annisette Gamborg Jensen
Adresse électronique: agamj@soroe.dk
Téléphone: +4521436136
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0016
Nom officiel: Mercell Holding ASA
Numéro d’enregistrement: 980921565
Adresse postale: Askekroken 11  
Ville: Oslo
Code postal: 0277
Subdivision pays (NUTS): Oslo (NO081)
Pays: Norvège
Point de contact: eSender
Adresse électronique: publication@mercell.com
Téléphone: +47 21018800
Télécopieur: +47 21018801
Adresse internet: http://mercell.com/
Rôles de cette organisation
TED eSender
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 22312022-9cf6-4d7f-af59-5b18744a8d61 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 26/02/2024 15:01:42 (UTC)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 26/02/2024 15:01:42 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: danois
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122305-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
98311000 - Services de ramassage de linge